e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Kategoria: Marketing
Seria: Inne
Promocja: -14%


Jako¶ciowe metody badañ marketingowych

Maison Dominika
promocja -14%
cena: 39.441860465116 z 33.92 z
Data wydania: 2010
stron: 288, miêkka oprawa, format:

wicej na stronie onepress.pl
Badania jako¶ciowe, chocia¿ od lat pe³ni± wa¿n± rolê w podejmowaniu decyzji marketingowych, prowadzone i wykorzystywane s± dosyæ intuicyjnie. Autorka przekonuje, ¿e w ¶wietle dokonañ wspó³czesnej psychologii nale¿y zrewidowaæ tradycyjne spojrzenie na konsumenta. Wiedzê tê warto uwzglêdniaæ na ka¿dym etapie prowadzonych badañ marketingowych, pocz±wszy od konstruowania schematów badañ, scenariuszy wywiadów, przez decyzje o tym, o co pytaæ respondentów wprost, a co próbowaæ zrozumieæ w sposób po¶redni, a¿ po analizê i interpretacjê wyników badañ, która powinna wykraczaæ poza deklaracje respondentów.
Publikacja jest adresowana do studentów i wyk³adowców marketingu, zarz±dzania, ekonomii, psychologii, socjologii, stanowi tak¿e wa¿ne ¼ród³o wiedzy dla praktyków pracowników firm realizuj±cych badania marketingowe i pracowników dzia³ów marketingu zlecaj±cych te badania.


Cena: 33.92 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: Marketing

Harvard Business Review. Marketing (69.00z)
Komunikacja marketingowa (49.45z)
B³yskotliwo¶æ to za ma³o! Skuteczne techniki planowania marketingowego (33.00z)
Marketing za przyzwoleniem. Jak zmieniæ obcych ludzi w znajomych, a znajomych w klientów (39.00z)
Skuteczna polityka cenowa. Aspekty praktyczne (69.00z)
GRYWALIZACJA. Jak zastosowaæ regu³y gier w dzia³aniach marketingowych (12.90z)
Strategie marketingowe (50.92z)
Kluczowe umiejêtno¶ci marketingowe. Strategie, techniki i narzêdzia sukcesu rynkowego (69.00z)
Zakamarki marki. Rzeczy, o których mog³e¶ nie wiedzieæ, zapomnieæ lub pomin±æ podczas budowania swojej marki (23.40z)
¦wiadomy telemarketing. Interaktywne narzêdzie dla telemarketerów i mened¿erów call center (23.94z)
Firma 2.0. Sukces dziêki nowym narzêdziom internetowym (41.65z)
Marketing partnerski na rynku przedsiêbiorstw (50.92z)
Zarz±dzanie warto¶ci± klienta (49.45z)
Strategia reklamowa (38.17z)
Merchandising w ma³ych i du¿ych firmach handlowych (39.00z)
Biznesplan. Osobisty mentor - Harvard Business Press (24.90z)
Sprzedawanie niewidzialnego. Przewodnik po nowoczesnym marketingu us³ug (39.00z)
Repozycjonowanie (38.17z)
Marketing relacji Teoria i praktyka (37.00z)
Sztuka pisania perswazyjnych tekstów (29.00z)

Pozostae z serii: Inne

Szkolenia dla administracji publicznej. 101 praktycznych wskazówek dla trenerów. eBook. Mobi (27.90z)
Najwa¿niejsi klienci. Key Account Management w praktyce (29.67z)
Ekonometria Zbiór zadañ (37.08z)
Ósmy nawyk. Od efektywno¶ci do wielko¶ci i odkrycia w³asnego g³osu (27.35z)
Przedsiêbiorczo¶æ jest kobiet±. B±d¼ kreatywna i zdob±d¼ to, o czym marzysz (34.00z)
7 rodzajów inteligencji. Odkryj je w sobie i rozwijaj (39.90z)
Ego-rcyzmy. Poznaj, czym jest i jak dzia³a ego (13.90z)
Innowacje Nastêpny krok (59.00z)
MS Office XP/2003 PL w biurze i sekretariacie. Tom I i II (121.54z)
Talent nie istnieje. Droga do praktycznego osi±gania mistrzowskich umiejêtno¶ci (29.00z)
17 ¶miertelnych b³êdów szefa. Wydanie II rozszerzone. eBook. Mobi (31.99z)
Naucz ich, jak maj± Ciê traktowaæ! Praktyczny podrêcznik asertywno¶ci (37.00z)
Erystyka. Sztuka prowadzenia sporów (8.38z)
Jak pomno¿yæ ¼ród³a swoich dochodów. Metody zdobycia i zachowania maj±tku (58.65z)
Kamyki w brzuchu (25.35z)
Wiarygodno¶æ. Jak j± zdobyæ i utrzymaæ. eBook. Pdf (29.90z)
Krym. Pó³wysep rozmaito¶ci (wydanie IV) (34.90z)
Finanse i rachunkowo¶æ (51.30z)
Strategia reklamowa (38.17z)
FOREX dla bystrzaków (39.00z)