e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Kategoria: Controlling; Finanse
Seria: Inne
Promocja: -10%


Wprowadzenie do sprawozdawczo¶ci, analizy i informatyki finansowej

Radosiñski Edward
promocja -10%
cena: 73.611111111111 z 66.25 z
Data wydania: 2010
stron: 524, miêkka oprawa, format:

wicej na stronie onepress.pl
Tematem ksi±¿ki jest sprawozdawczo¶æ i analiza finansowa przedsiêbiorstw produkcyjnych oraz zastosowanie narzêdzi informatycznych w procesie finansowo-ksiêgowym. Wszystkie prezentowane zagadnienia s± opisane z uwzglêdnieniem najnowszych krajowych i miêdzynarodowych podstaw prawnych.
W ksi±¿ce przedstawiono:
- zasady sporz±dzania sprawozdañ finansowych
- podstawowe elementy sprawozdawczo¶ci finansowej
- metody przeprowadzania analizy finansowej
- metody szacowania warto¶ci firmy
- ryzyko prowadzenia dzia³alno¶ci gospodarczej
- stosowanie metod informatycznych w sprawozdawczo¶ci i analizie finansowej
- zasady dzia³ania informatycznych systemów finansowo-ksiêgowych


Cena: 66.25 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: Controlling

Poradnik kontrolowanego przedsiêbiorcy (29.67z)
Ocena efektywno¶ci inwestycji (34.78z)
Innowacyjno¶æ produktowa przedsiêbiorstw (50.15z)
Zaawansowana rachunkowo¶æ finansowa (58.42z)
Ksiêgowania w uk³adzie sprawozdawczo¶ci finansowej w jednostkach finansów publicznych (126.65z)
Analiza finansowa w przedsiêbiorstwie (38.25z)
Wstêp do rachunkowo¶ci przedsiêbiorstw (33.92z)
Controlling w przyk³adach. Poradnik praktyka (37.00z)
Plan kont z komentarzem wed³ug ustawy o rachunkowo¶ci i MSSF. RFK901 (304.50z)
Finanse miêdzynarodowe Zbiór zadañ (32.68z)
Finanse samorz±dowe. 580 pytañ i odpowiedzi. Wzory uchwa³, deklaracji, decyzji, umów (169.00z)
Rachunek przep³ywów pieniê¿nych w praktyce (37.40z)
Lean accounting. integralny element lean management (84.15z)
Poradnik kontrolowanego przedsiêbiorcy (21.17z)
Zaawansowana rachunkowo¶æ finansowa (49.00z)
Podatki 2013 czê¶æ 3 z p³yt± CD (16.92z)
Analiza sprawozdañ finansowych tom 1 Zrozumieæ sprawozdanie polskie MSSF US GAAP (37.40z)
Rachunkowo¶æ finansowa z uwzglêdnieniem MSSF (55.17z)
Analiza finansowa przedsiêbiorstwa. Teoria i zastosowanie (51.30z)
Controlling dla mened¿erów (56.10z)

Pozostae z kategorii: Finanse

Rachunkowo¶æ finansowa i podatkowa (67.92z)
Forex w praktyce. Vademecum inwestora walutowego (69.00z)
Bitcoin. Z³oto XXI wieku (31.90z)
Click Millionaires, czyli internetowi milionerzy. E-biznes na twoich zasadach (11.90z)
Windykacja. Tom I. Negocjacje z d³u¿nikami (66.00z)
Rachunkowo¶æ bud¿etowa (84.15z)
Finanse miêdzynarodowe (59.00z)
Inwestycje zagraniczne. Jak wej¶æ na polski rynek z obcym kapita³em (31.20z)
Jak zarobi³em 2 000 000 $ na gie³dzie (31.20z)
Analiza ekonomiczna w przedsiêbiorstwie (59.42z)
Mistrz perswazji. 500 zasad psychologii sprzeda¿y (79.00z)
Naruszenia zasad uczciwego obrotu gie³dowego (75.65z)
Podatki 2013 czê¶æ 3 z p³yt± CD (16.92z)
Manifest Wikingów. Sekrety sukcesu skandynawskiego biznesu (29.60z)
Ksiêgowania w uk³adzie sprawozdawczo¶ci finansowej w jednostkach finansów publicznych (126.65z)
Ocena przedsiêbiorstwa wed³ug standardów ¶wiatowych (49.45z)
Miêdzynarodowy Standard Sprawozdawczo¶ci Finansowej dla ma³ych i ¶rednich jednostek (99.00z)
Ocena efektywno¶ci inwestycji (34.78z)
Sprzedawanie samego siebie. Nowa psychologia handlowania (39.90z)
Rachunkowo¶æ Kurs podstawowy (50.92z)

Pozostae z serii: Inne

13 sekretów ludzi sukcesu (49.90z)
Rachunkowo¶æ jednostek sektora finansów publicznych i instytucji finansowych (55.17z)
Francja. Zielony Przewodnik Michelin. Wydanie 1 (49.90z)
Przewidywalne rezultaty w nieprzewidywalnych czasach (39.90z)
Trening g³osu. Praktyczny kurs dobrego mówienia z p³yt± CD (22.78z)
Excel 2007 PL. Seria praktyk (39.00z)
Jednoosobowa firma. Jak za³o¿yæ i samodzielnie prowadziæ jednoosobow± dzia³alno¶æ gospodarcz± (41.95z)
Jak dzia³a szczê¶cie. Klucz do rado¶ci w pracy i w ¿yciu (22.20z)
Rewizor GT. Ewidencja ksiêgowa bez tajemnic (49.00z)
Money matters (39.00z)
Czym jest marketing (30.52z)
Access 2007 PL. Kurs (34.90z)
Einstein inwestowania (59.42z)
Zawód: handlowiec. Skuteczna sprzeda¿ bez manipulacji. eBook. Pdf (39.00z)
Matrioszka Rosja i Jastrz±b (10.90z)
Catalyst - odkryj rynek obligacji (23.94z)
Excel. Profesjonalna analiza i prezentacja danych (79.00z)
£ad korporacyjny (83.90z)
Dlaczego mnie nie rozumiecie' Poznaj osiem barier w komunikacji i pokonaj je. ebook. pdf (22.90z)
Empowerment. Odkryj ukryt± moc Twoich pracowników! eBook. Mobi (29.90z)