e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Kategoria: Ekonomia
Seria: Inne
Promocja: -16%


Makroekonomia dla zaawansowanych

Romer David
promocja -16%
cena: 78.821428571429 z 66.21 z
Data wydania: 2012
stron: 562, miêkka oprawa, format:

wicej na stronie onepress.pl
Podrêcznik prezentuje zagadnienia z dziedziny wspó³czesnej makroekonomii. Do jego najwa¿niejszych zalet nale¿y powi±zanie analizy teoretycznej z wynikami badañ empirycznych, prezentacja wielu modeli dotycz±cych wspó³czesnych, ró¿ni±cych siê pomiêdzy sob± teorii, a tak¿e zamieszczenie po ka¿dym rozdziale problemów do rozwi±zywania.


Cena: 66.21 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: Ekonomia

Wprowadzenie do ekonometrii (50.15z)
Europa nie potrzebuje euro (50.15z)
Czas wyp³aty (59.90z)
Zmienno¶æ rynków a warto¶æ przedsiêbiorstw. Wydanie w nowej szacie graficznej (41.83z)
Wielka transformacja (49.45z)
Zmierzch Homo Economicus. Rozmowa z Romanem Chlupatym (34.90z)
Free Lunch. Ekonomia dobrze przyrz±dzona (31.20z)
Przedsiêbiorczo¶æ (50.92z)
Analiza ekonomiczna w zastosowaniach prawniczych (41.65z)
Makro i mikroekonomia (57.82z)
Zachód (39.00z)
Ekonomia kryzysu (58.65z)
Finanse miêdzynarodowe (42.42z)
Polak w ¶wiecie finansów (49.90z)
Kompendium wiedzy o ekonomii (38.17z)
Geografia ekonomiczna (58.65z)
Wielkie poszukiwanie. Historia ekonomicznego geniuszu (59.42z)
Nieruchomo¶æ kredyt hipoteka (33.92z)
¦wiat do przeróbki Spekulanci bankruci giganci i ich rywale. J0540-RPK (29.74z)
Chaos. Zarz±dzanie i marketing w erze turbulencji (38.17z)

Pozostae z serii: Inne

Pieni±dze le¿± na parkiecie. Gie³da dla niepokornych. eBook. ePub (35.90z)
Reklama podprogowa. Jak niepostrze¿enie wnikn±æ w umys³ odbiorcy (53.60z)
Mo¿e (morze) wróci (23.90z)
Dzia³alno¶æ gospodarcza (129.00z)
Wojna marketingu z zarz±dzaniem (44.12z)
£ad korporacyjny (83.90z)
Schudnij z Kaizen (12.90z)
10 przykazañ propagandy (11.90z)
Czas na e-biznes (47.00z)
Poradnik kontrolowanego przedsiêbiorcy (21.17z)
Zapamiêtywanie w æwiczeniach (29.66z)
Pracuj ze mn±. Osiem najs³abszych punktów w relacjach damsko-mêskich w biznesie (29.67z)
Jak korzystaæ z ¿ycia bez stresu. Od spiêtego do luzaka w 100 dni (23.20z)
Psychologia zmiany. Rzecz dla w¶ciekniêtych. Perswazja. Sztuka zdobywania tego, czego pragniesz (49.00z)
Trzeci poziom dojrza³o¶ci. Szczê¶liwe ¿ycie po sze¶ædziesi±tce (20.94z)
Jak zarz±dzaæ zespo³em handlowym i przetrwaæ. Poradnik dla szefów sprzeda¿y i handlowców. Wydanie II. eBook. ePub (37.00z)
Szwajcaria. Zielony Przewodnik Michelin. Wydanie 1 (39.90z)
Strategie finansowania dzia³alno¶ci przedsiêbiorstw (41.65z)
Product placement (69.00z)
Rynek turystyczny. Ekonomiczne zagadnienia turystyki (42.00z)