e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Kategoria: Ekonomia
Seria: Inne
Promocja: -16%


Makroekonomia

Krugman Paul, Wells Robin
promocja -16%
cena: 88.797619047619 z 74.59 z
Data wydania: 2012
stron: 694, miêkka oprawa, format:

wicej na stronie onepress.pl
Makroekonomia autorstwa ¶wiatowej s³awy ekonomisty i laureata Nagrody Nobla Paula Krugmana oraz Robin Wells to nowoczesny podrêcznik akademicki pe³ni obejmuj±cy program podstawowego kursu z makroekonomii.
G³ówny tok znakomicie prowadzonej narracji o skomplikowanych problemach makroekonomicznych zosta³ uzupe³niony o bardzo ciekawe wstawki oraz narzêdzia dydaktyczne, takie jak:
- Opowie¶æ wprowadzaj±ca, czyli ciekawe przyk³ady z codziennego ¿ycia otwieraj±ce ka¿dy rozdzia³,
- zapowied¼ "Czego nauczysz siê w tym rozdziale?",
- studia przypadku "Ekonomia w dzia³aniu",
- krótkie podsumowania ka¿dej sekcji,
- ramki "Dla dociekliwych",
- przyk³ady "Gdzie indziej na ¶wiecie",
- definicje podstawowych pojêæ w s³owniczku na koñcu ksi±¿ki.
Taki zestaw instrumentów dydaktycznych bardzo pomaga studiowaæ ekonomiê czytelnikowi, rozpoczynaj±cemu poznawanie tej ga³êzi nauki. Paul Krugman, laureat Nagrody Nobla z dziedziny ekonomii w 2008 r., jest profesorem ekonomii na Uniwersytecie w Princeton, gdzie systematycznie prowadzi zajêcia z podstaw ekonomii. Robin Wells by³a wyk³adowc± i pracownikiem naukowym w zakresie ekonomii na Uniwersytecie w Princeton.


Cena: 74.59 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: Ekonomia

Czas wyp³aty (59.90z)
Wprowadzenie do ekonometrii (50.15z)
Funkcjonowanie wspó³czesnego rynku pieniê¿nego i kapita³owego (41.65z)
Zachód (39.00z)
Strategiczne budowanie konkurencyjno¶ci gospodarki (33.92z)
Kompendium wiedzy o ekonomii (38.17z)
Fundusze inwestycyjne. Rodzaje, zasady funkcjonowania, efektywno¶æ (67.15z)
Ekonomia kryzysu (58.65z)
Polityka fiskalna w strefie euro (39.52z)
Historia my¶li ekonomicznej (55.17z)
Tam gdzie dzieci s± luksusem (38.17z)
¦wiat do przeróbki Spekulanci bankruci giganci i ich rywale. J0540-RPK (29.74z)
Ekonomia miêdzynarodowa tom 1 (55.17z)
Zasady ekonomii (65.00z)
Globalny kryzys a jednocz±ca siê Europa (33.15z)
Spisek bogatych (28.19z)
Emigracja do USA. Wydanie VIII (39.20z)
Rynek turystyczny. Ekonomiczne zagadnienia turystyki (42.00z)
Benjamin Franklin Droga do dobrobytu (34.90z)
Matematyka finansowa (32.00z)

Pozostae z serii: Inne

Niskobud¿etowy startup. Zyskowny biznes i ¿ycie bez frustracji (29.40z)
P³ynno¶æ finansowa w ma³ych i ¶rednich przedsiêbiorstwach (41.07z)
Formy zatrudnienia w ma³ych i ¶rednich przedsiêbiorstwach (37.40z)
¯ycie samotnego rodzica. 50 praktycznych rad (18.99z)
Inbound Marketing. Daj siê poznaæ w Google, serwisach spo³eczno¶ciowych i na blogu (39.00z)
Mity marketingowe. Marketing bez bzdur, iluzji i fa³szywych za³o¿eñ (41.65z)
Zarz±dzanie finansami w przedsiêbiorstwie turystycznym (41.07z)
Skuteczny coaching. Jak zostaæ najlepszym trenerem osobistym i zmieniaæ ¿ycie innych na lepsze. eBook. ePub (37.00z)
Zasoby ludzkie - planowanie i zarz±dzanie (39.00z)
Grafika w biznesie. Projektowanie elementów to¿samo¶ci wizualnej - logotypy, wizytówki oraz papier firmowy. Wydanie II (49.00z)
Obud¼ swoj± kreatywno¶æ. Jak aktywowaæ twórczy potencja³ umys³u (34.90z)
Ewaluacja talentu. Nowa strategia zarz±dzania talentami w organizacji (79.00z)
Empowerment. Odkryj ukryt± moc Twoich pracowników! eBook. Pdf (29.90z)
Prawo przyci±gania. 5 prostych kroków do zdobycia bogactwa (lub czegokolwiek innego). Wydanie II uzupe³nione. eBook. Pdf (31.99z)
Strategie marketingowe (50.92z)
Zespo³y X. Jak budowaæ zespo³y, które odnosz± sukces (59.00z)
Jak zarz±dzaæ zespo³em handlowym i przetrwaæ. Poradnik dla szefów sprzeda¿y i handlowców. Wydanie III. eBook. ePub (47.00z)
Excel. Tabele i wykresy przestawne. Przewodnik po tworzeniu dynamicznych arkuszy kalkulacyjnych (39.00z)
Zdrowie masz we krwi! Jak ¿yæ w zgodzie z grup± krwi (29.90z)
TO TWOJA FIRMA. 12 KROKÓW DO SUKCESU (23.94z)