e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Kategoria: E-biznes; Marketing
Seria: Inne
Promocja: -14%


E-marketing. Wspó³czesne trendy. Pakiet startowy

promocja -14%
cena: 64.151162790698 z 55.17 z
Data wydania: 2013
stron: 464, miêkka oprawa, format:

wicej na stronie onepress.pl
Ksi±¿ka przybli¿a czytelnikowi do¶wiadczenia praktyków bran¿y interaktywnej. Pozwala poznaæ wspó³czesne trendy w marketingu internetowym, ukazaæ szerszy kontekst zmian dokonuj±cych siê w Internecie, zrozumieæ, ¿e nowoczesny marketer to osoba kochaj±ca technologie, oraz przede wszystkim wybraæ skuteczn± metodê realizacji kampanii marketingowych w internecie.
Marketing internetowy to dzi¶ jedna z najbardziej skutecznych form promocji i reklamy, w czasach kryzysu jest remedium dla firm, których nie staæ na drogie formaty marketingowe, czêsto stosowane w sposób nieprzemy¶lany. Ksi±¿ka ta pozwala poznaæ obecnych i przysz³ych klientów, dla których internet jest miejscem, w którym chc±, lubi± i zamierzaj± funkcjonowaæ w przysz³o¶ci.
Z publikacji czytelnik dowie siê m.in.:
  • dlaczego Content is The King?
  • czym jest marketing 3.0?
  • dok±d zmierzaj± social media?
  • dlaczego less is more?
  • jak dbaæ o klienta w sieci?
  • o jakich wymogach formalno-prawnych pamiêtaæ?
  • w jaki sposób skorzystaæ z fenomenu Big Data i automatyzowaæ marketing?
  • jak przeprowadziæ skuteczn± kampaniê e-mail i mobile marketingow±?
  • jak budowaæ przewagê konkurencyjn± wykorzystuj±c nowoczesne technologie?
W¶ród autorów znale¼li siê: Jaros³aw Królewski, Pawe³ Sala, Dominik Kaznowski, Monika Mikowska, Micha³ Dziekoñski, Maciej Wiktorowski, Barbara Stawarz, Mi³osz Balu¶, Teresa Wierzbowska, Krzysztof Be³ech, Grzegorz B³a¿ewicz, Tomasz Surmacz, Leszek £uczyn, Przemys³aw Tarczyñski, Andrzej Ogonowski, Micha³ Kasperczyk, £ukasz G³adki, Wojciech Piwowarczyk, Magdalena Drabik, Jacek Jankowski, Jaros³aw Roszkowski, Andrzej Garapich, Anna Orzech, Joanna ¦wiercz, Justyna Dziegieæ, Bart³omiej Piechota, Anna Zarudzka, Adrian Kielich, Piotr Ko¼niewski, Marcin Nowak, Rados³aw Ciêciwa, Pawe³ Zieliñski i Marek Przysta¶.


Cena: 55.17 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: E-biznes

Blitzmarketing. Praktyczny przewodnik po narzêdziach WEB 3.0 (42.00z)
Dawaj innym szczê¶cie. ¦cie¿ka pasji, zysku i celu (50.92z)
Jak z³apaæ w sieci e-konsumentki i e-konsumentów (50.57z)
PrestaShop. Sklep internetowy szyty na miarê (44.90z)
Proces przedsiêbiorczy Tworzenie nowych przedsiêbiorstw (42.00z)
Marketing partyzancki w mediach spo³eczno¶ciowych. 126 narzêdzi w walce o pozycjê w internecie (49.00z)
Rewolucja social media (12.90z)
Czym jest Branding' (84.79z)
Metoda Lean Analytics. Zbuduj sukces startupu w oparciu o analizê danych (79.00z)
Procesy biznesowe w praktyce. Projektowanie, testowanie i optymalizacja (59.00z)
M³odzi nabywcy na e-zakupach (49.98z)
Daj siê znale¼æ w sieci (33.15z)
My¶l jak Zuck. Piêæ sekretów biznesowych Marka Zuckerberga - genialnego za³o¿yciela Facebooka (37.00z)
NOWE MEDIA pod redakcj± Eryka Mistewicza Kwartalnik 3/2013 (26.00z)
Podrêcznik startupu. Budowa wielkiej firmy krok po kroku (59.40z)
Webwriting. Profesjonalne tworzenie tekstów dla Internetu. Wydanie II zaktualizowane i poszerzone (39.90z)
Techniki skutecznej sprzeda¿y przez telefon i internet (44.90z)
E-konsument na rynku us³ug (37.40z)
Jak zdobyæ klientów w internecie (28.95z)
Naród start-upów. Historia cudu gospodarczego Izraela (44.95z)

Pozostae z kategorii: Marketing

Sztuka rynkologii (49.00z)
Mened¿er sprzeda¿y na miarê XXI wieku (39.00z)
Strategia marek w³asnych (59.00z)
Powrót do rzeczywisto¶ci (79.00z)
Marketing Materia³y do æwiczeñ (39.00z)
NOWE MEDIA pod redakcj± Eryka Mistewicza Kwartalnik 2/2012 (22.20z)
B³yskotliwy mened¿er. Co dobry mened¿er wie, robi i mówi (40.72z)
PRo-MOC-ja. Reklama i public relations w ma³ej firmie (34.90z)
Sztuka rynkologii (12.90z)
Zarz±dzanie siln± mark± (69.00z)
Biblia e-biznesu (99.00z)
Inwestorski marketing - mix (41.65z)
Czym jest Branding' (84.79z)
Idealna reklama. Sztuka promowania aplikacji w internecie (27.30z)
Biznes XXI wieku (35.81z)
Przez marketing do wzrostu. 8 zwyciêskich strategii (33.92z)
Godzina dziennie z mobile marketingiem (69.00z)
Wojna marketingu z zarz±dzaniem (44.12z)
Metoda Lean Analytics. Zbuduj sukces startupu w oparciu o analizê danych (79.00z)
My¶l jak Zuck. Piêæ sekretów biznesowych Marka Zuckerberga - genialnego za³o¿yciela Facebooka (37.00z)

Pozostae z serii: Inne

Polska polityka pieniê¿na (41.65z)
Dokumentacja czasu pracy. Wyja¶nienia, obliczenia, przyk³ady i wzory (101.15z)
NOWE MEDIA pod redakcj± Eryka Mistewicza Kwartalnik 2/2012 (22.20z)
Office 2010 PL. Nieoficjalny podrêcznik (99.00z)
Metody ilo¶ciowe w badaniach marketingowych (41.07z)
Polski e-konsument - typologia, zachowania. eBook. Pdf (27.90z)
Pomarañczowa rewolucja w biznesie. Jak jeden wybitny zespó³ mo¿e dokonaæ przeobra¿enia ca³ej organizacji (CD) (39.90z)
Niskobud¿etowy startup. Zyskowny biznes i ¿ycie bez frustracji (29.40z)
Ucieczka z wy¶cigu szczurów (22.10z)
Analiza sprawozdañ finansowych tom 1 Zrozumieæ sprawozdanie polskie MSSF US GAAP (37.40z)
Odporno¶æ korporacji. Zarz±dzanie ryzykiem nadu¿yæ i korupcji (46.75z)
Junior sam w domu albo Oskar de la Mancha, Rycerz Nieasertywnego Oblicza i Ludzie, których lubiê najmniej (4.00z)
Co Ciê blokuje? Odzyskaj pewno¶æ siebie (39.00z)
Przewodnik Podyplomowy 2006 (25.50z)
Do kina, na lody, do ³ó¿ka. Przewodnik dla niezale¿nych kobiet (27.00z)
GRYWALIZACJA. Jak zastosowaæ regu³y gier w dzia³aniach marketingowych. eBook. ePub (31.99z)
System Bia³oru¶ (11.90z)
Kodeks Leonarda da Vinci (4.00z)
Przywództwo Alfa. Narzêdzia dla liderów biznesu, którzy oczekuj± wiêcej od ¿ycia (59.00z)
Excel 2010 PL. Rozwi±zywanie problemów dla ka¿dego. eBook. ePub (27.90z)