e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Kategoria: Zarz±dzanie
Seria: Inne
Promocja: -14%


Planowanie strategiczne w przedsiêbiorstwie

Romanowska Maria
promocja -14%
cena: 56.244186046512 z 48.37 z
Data wydania: 2012
stron: 268, miêkka oprawa, format:

wicej na stronie onepress.pl
Podrêcznik obejmuje wiedzê dotycz±c± podstaw zarz±dzania strategicznego i propozycje metod postêpowania przy tworzeniu planu strategicznego. Wiedza ta umo¿liwia mened¿erom opracowanie profesjonalnej i ca³o¶ciowej analizy strategicznej, a tak¿e budowê planu strategicznego dla ca³ego przedsiêbiorstwa oraz jego wyodrêbnionych czê¶ci, tzw. strategicznych jednostek biznesowych.
W ksi±¿ce autorka przedstawia zatem, jakie warianty strategii nale¿y rozpatrywaæ, jaka strategia pasuje do okre¶lonej sytuacji strategicznej, jakie s± wady i zalety ró¿nych ¶cie¿ek rozwoju, w jaki sposób s± powi±zane decyzje strategiczne podejmowane w ró¿nych obszarach i czê¶ciach przedsiêbiorstwa. Podrêcznik jest przeznaczony dla wyk³adowców i studentów uczelni ekonomicznych. Mo¿e byæ tak¿e przydatny dla przedsiêbiorców, mened¿erów i kadr kierowniczych ró¿nych szczebli w firmach.


Cena: 48.37 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: Zarz±dzanie

Skoñcz z okresow± ocen± pracowników! (33.92z)
Bud¿etowanie w przedsiêbiorstwie (46.75z)
Wycena i zarz±dzanie warto¶ci± przedsiêbiorstwa (57.82z)
Podstawy strategii (59.42z)
Zarz±dzanie jako¶ci± (46.75z)
Finansowanie inwestycji w teorii i praktyce (49.45z)
Zarz±dzanie ryzykiem (50.92z)
Kapita³ ludzki a innowacyjno¶æ przedsiêbiorstw (22.92z)
Statystyka dla mened¿erów (50.15z)
Sekrety bogacenia siê (21.17z)
Transport miêdzynarodowy (55.17z)
Kiedy nadchodzi kryzys (55.00z)
Dobry szef z³y szef (50.92z)
Wszystkiego co wiem o zarz±dzaniu nauczy³ mnie mój pies (34.90z)
Dylematy wyceny przedsiêbiorstwa (76.42z)
Zarz±dzanie w warunkach niepewno¶ci (41.07z)
Dzia³aj teraz! (11.90z)
Etyka biznesu. Teoretyczne za³o¿enia, praktyka zastosowañ (54.00z)
Piêæ najwa¿niejszych pytañ (41.65z)
Przeformu³owanie w biznesie (76.42z)

Pozostae z serii: Inne

Kod skuteczno¶ci. O jako¶ci my¶lenia i dzia³ania. eBook. Pdf (35.90z)
Prawa sukcesu wed³ug Napoleona Hilla. Zasady pracy nad sob±. eBook. Mobi (31.99z)
Krótkoterminowe zarz±dzanie kapita³em (37.40z)
Ksiêgowania w uk³adzie sprawozdawczo¶ci finansowej w jednostkach finansów publicznych (126.65z)
Finanse przedsiêbiorstw w zadaniach i przyk³adach (37.40z)
Grafika w biznesie. Projektowanie elementów to¿samo¶ci wizualnej - logotypy, wizytówki oraz papier firmowy. Wydanie II. eBook. Pdf (39.00z)
Pe³na MOC mo¿liwo¶ci (29.25z)
Kiedy nadchodzi kryzys (55.00z)
Gie³da. Skuteczne strategie nie tylko dla pocz±tkuj±cych (39.90z)
B³yskotliwy mened¿er. Co dobry mened¿er wie, robi i mówi (40.72z)
Zarz±dzanie zespo³em handlowym (29.00z)
Rozwiñ skrzyd³a (33.43z)
My¶lenie przeciw konfliktom. Twórcze metody rozwi±zywania sporów (37.00z)
MS Project 2010 i MS Project Server 2010. Efektywne zarz±dzanie projektem i portfelem projektów (69.30z)
FOREX dla bystrzaków (39.00z)
Twoje finanse. Skuteczne oszczêdzanie. eBook. PDF (13.95z)
Egipt. Skarby faraonów i rafy koralowe. Wydanie 1 (24.90z)
CRM. Relacje z klientami (59.00z)
7 zaginionych tajemnic sukcesu. eBook. ePub (22.90z)
Kodeks wygranych. X przykazañ cz³owieka sukcesu (39.00z)