e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Kategoria: Jêzyki obce
Seria: Inne
Promocja: -15%


The Right Steps to Business English + CD

Le Nart Barbara
promocja -15%
cena: 30 z 25.50 z
Data wydania: 2010
stron: 228, miêkka oprawa, format:

wicej na stronie onepress.pl
Podrêcznik obejmuje kurs Business English na poziomie ¶rednio zaawansowanym. Wa¿nym celem przy jego tworzeniu by³o osi±gniêcie przez ucz±cego siê takiej precyzji i elegancji wypowiedzi, aby pomaga³o mu to zarówno w ¿yciu osobistym, jak i zawodowym.
Podrêcznik zosta³ oparty na autentycznych materia³ach pochodz±cych z czasopisma The Economist. Ka¿dy rozdzia³ jest tak skonstruowany, aby po wykonaniu wszystkich æwiczeñ, odczuæ postêp w znajomo¶ci jêzyka. Tak wiêc, ka¿dy rozdzia³ otwiera tekst z The Economist, z którego do szczegó³owego omówienia i przeæwiczenia wybrano s³owa, zwroty, idiomy, zwi±zki wyrazowe, najwa¿niejsze zagadnienia gramatyczne, ostrze¿enia przed najczê¶ciej pope³nianymi b³êdami. Zaproponowana kompozycja rozdzia³ów jest urozmaicona i okaza³a siê skuteczna w przyswajaniu wiedzy nawet przez osoby nie mog±ce po¶wiêciæ zbyt wiele czasu na naukê jêzyka.
Podrêcznik mo¿e byæ wykorzystywany do nauczania dla grup lub nauczania indywidualnego, a tak¿e mo¿e s³u¿yæ do nauki w³asnej bez pomocy nauczyciela.


Cena: 25.50 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z serii: Inne

Zarz±dzanie innowacjami (46.36z)
Zarz±dzanie kryzysem w social media (31.92z)
Potêga perswazyjnej komunikacji. Jak wp³ywaæ na ludzi, aby zawsze s³yszeæ "TAK!" (25.93z)
Coaching oparty na wiedzy w treningach kierowniczych (34.00z)
Airport City. Strefa oko³otniskowa jako zagadnienie urbanistyczne. Monografia (62.30z)
Word 2007 PL. Seria praktyk (39.00z)
MS Project 2007. Æwiczenia praktyczne (34.90z)
Mind Sale First. Umys³ Sprzedaje Pierwszy (18.42z)
Rozmowy z Mistrzem Sprzeda¿y (25.93z)
Co Twój kot próbuje Ci powiedzieæ' Poznaj tajemnice kociej psychologii (23.92z)
Jedna rzecz. Zaskakuj±cy mechanizm niezwyk³ych osi±gniêæ (29.67z)
Jak rozpoznaæ k³amcê. Dlaczego ludzie nie mówi± prawdy i jak ich na tym przy³apaæ (33.00z)
Excel 2007 w firmie. Controlling, finanse i nie tylko (69.00z)
W³adza i kierowanie (29.75z)
Jak unikaæ b³êdów oddalaæ zmartwienia i przezwyciê¿aæ stres (24.65z)
Zarz±dzanie jako¶ci± z przyk³adami (59.42z)
Excel 2010 PL. Rozwi±zywanie problemów dla ka¿dego (34.90z)
Naucz ich, jak maj± Ciê traktowaæ! Praktyczny podrêcznik asertywno¶c. eBook. ePub (29.90z)
Fotografowanie panien m³odych. 500 kreatywnych ujêæ (39.90z)
Chmura obliczeniowa. Rozwi±zania dla biznesu. eBook. Pdf (39.00z)