e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Kategoria: Zarz±dzanie
Seria: Inne
Promocja: -20%


Outsourcing w zarz±dzaniu przedsiêbiorstwami

Kopczyñski Tomasz
promocja -20%
cena: 50.3 z 40.24 z
Data wydania: 2010
stron: 188, miêkka oprawa, format:

wicej na stronie onepress.pl
Outsourcing zak³ada, ¿e wszelka dzia³alno¶æ przedsiêbiorstwa nienale¿±ca do jego kluczowej aktywno¶ci jest zlecana na zewn±trz. Autor przedstawi³ w ksi±¿ce: outsourcing w ¶wietle wspó³czesnych tendencji w zarz±dzaniu rodzaje i formy outsourcingu przes³anki stosowania outsourcingu obszary zastosowania outsourcingu wp³yw outsourcingu na dzia³anie przedsiêbiorstwa zarz±dzanie outsourcingiem perspektywy rozwoju outsourcingu w krajach rozwiniêtych i w Polsce
Ksi±¿ka jest przeznaczona dla wyk³adowców i studentów zarz±dzania w wy¿szych uczelniach ró¿nych typów oraz przedsiêbiorców i mened¿erów.


Cena: 40.24 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: Zarz±dzanie

Kultura Toyoty. Serce i dusza filozofii Toyoty (74.90z)
Jednominutowy Mened¿er. Najpopularniejsza na ¶wiecie metoda zarz±dzania (24.90z)
Zarz±dzanie portfelami projektów (49.45z)
O wojnie. Podrêcznik stratega (59.00z)
Jak zwyciê¿aæ w pracy (37.40z)
Skuteczne doradztwo strategiczne (42.42z)
Essential Business English (31.54z)
Zarz±dzanie w XXI wieku (50.15z)
Wzrost. Idea³y jako si³a napêdowa rozwoju i wzrostu rentowno¶ci najwybitniejszych firm ¶wiata (59.42z)
Droga innowacji (50.15z)
Prognozowanie w zarz±dzaniu sprzeda¿± i finansami przedsiêbiorstwa (59.00z)
Kszta³towanie modeli biznesu w procesie kreacji warto¶ci przedsiêbiorstw (95.00z)
Badania operacyjne w przyk³adach i zadaniach (46.67z)
Geniusz konsumenta. Prowadzenie firmy skoncentrowanej na oczekiwaniach nabywców (58.65z)
e-Matematyka wspomagaj±ca ekonomiê (59.14z)
Innowacje Nastêpny krok (59.00z)
Dekalog wspó³czesnego zarz±dzania. Najnowsze nurty, koncepcje, metody (38.57z)
Ma³ymi krokami do Wielko¶ci. Jak rozwin±æ w³asn± firmê (73.00z)
Zarz±dzanie w warunkach niepewno¶ci (41.07z)
Jak korzystaæ z ekspertów zewnêtrznych (38.25z)

Pozostae z serii: Inne

Wiarygodno¶æ. Jak j± zdobyæ i utrzymaæ. eBook. Mobi (29.90z)
Bankowo¶æ (50.57z)
Pogromca stresów, czyli jak przej±æ kontrolê nad w³asnymi emocjami. eBook. ePub (14.90z)
Perswazja podprogowa. Zakazane techniki wp³ywania na ludzi (37.00z)
Arcymistrz sprzeda¿y. Wydanie II rozszerzone. eBook. PDF (39.00z)
Grecja. Zielony Przewodnik Michelin. Wydanie 1 (49.90z)
Strategiczne budowanie konkurencyjno¶ci gospodarki (33.92z)
HTML, XHTML i CSS. Biblia. Wydanie V (99.00z)
Rachunek przep³ywów pieniê¿nych w praktyce (37.40z)
Organizacja spotkañ biznesowych (19.90z)
Potrz±¶nij pude³kiem. Ma³a ksi±¿ka dla wielkich ludzi. eBook. Mobi (26.90z)
Wybrze¿e Chorwacji, S³owenii i Czarnogóry. Wydanie 3 (26.90z)
Excel 2010 PL. Æwiczenia praktyczne. eBook. Mobi (14.90z)
Zarz±dzanie lud¼mi (38.02z)
Szczê¶cie zaczyna siê w Twojej g³owie! Uwolnij swój potencja³. eBook. Pdf (14.90z)
Nieoczywisto¶ci. Ekonomiczna teoria wszystkiego (37.34z)
Potêga informacji. Strategiczny przewodnik po gospodarce sieciowej (39.20z)
Jak zarz±dzaæ zespo³em handlowym i przetrwaæ. Poradnik dla szefów sprzeda¿y i handlowców. Wydanie II (8.00z)
Elastyczne formy zatrudnienia (38.17z)
Uwie¶æ pod¶wiadomo¶æ. Psychologia reklamy (39.90z)