e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Seria: Inne
Promocja: -14%


Strategie ³añcuchów dostaw

promocja -14%
cena: 62.174418604651 z 53.47 z
Data wydania: 2010
stron: 252, miêkka oprawa, format:

wicej na stronie onepress.pl
Nasilaj±ca siê konkurencja sprawia, ¿e przedsiêbiorstwa szukaj± nowych sposobów osi±gania przewagi rynkowej. Jednym z nich jest nowoczesna logistyka. Jednak nawet doskona³a logistyka w pojedynczym przedsiêbiorstwie nie gwaranruje dzi¶ sukcesu rynkowego. Znacznie lepsze wyniki osi±ga siê konkuruj±c ³añcuchami dostaw.
W ksi±¿ce omówiono rolê ³añcucha dostaw w strategii przedsiêbiorstw, kszta³towanie siê relacji miêdzy uczestnikami ³añcucha, strategie orientowania ³añcucha na potrzeby klientów, zasady projektowania i konfigurowania ³añcuchów dostaw. Ponadto opisano rolê technologii informacyjnych w ³añcuchu, funkcjonowanie efektywnej obs³ugi klienta opartej na technologiach internetowych oraz sposoby prowadzenia analizy strategicznej w ³añcuchu dostaw. Prezentowane zagadnienia zosta³y uzupe³nione praktycznymi przyk³adami stosowania strategii ³añcuchów dostaw w ró¿nych typach przedsiêbiorstw.
Ksi±¿ka jest przeznaczona dla studentów kierunków ekonomicznych w wy¿szych uczelniach ró¿nych typów i s³uchaczy studiów podyplomowych z zakresu logistyki. Z pewno¶ci± zainteresuje te¿ mened¿erów, przedsiêbiorców i logistyków. W sk³ad zespo³u autorów podrêcznika weszli wyk³adowcy Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz Wy¿szej Szko³y Logistyki w Poznaniu. Autorzy od wielu lat zajmuj± siê zagadnieniami dotycz±cymi logistyki, ³añcuchów dostaw oraz zarz±dzania strategicznego. W swoim dorobku maj± kilka poczytnych ksi±¿ek, ale cenieni s± tak¿e za osi±gniêcia w obszarze praktycznego wykorzystania wiedzy logistycznej.


Cena: 53.47 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: Zarz±dzanie

Strategia marek w³asnych (59.00z)
¯ycie i praca. Jak znale¼æ czas na wszystko (30.00z)
Piêæ najwa¿niejszych pytañ (41.65z)
Nowoczesne modele wspó³pracy przedsiêbiorstw (24.65z)
Kooperencja przedsiêbiorstw w dobie globalizacji. Wyzwania strategiczne, uwarunkowania prawne (69.00z)
Zarz±dzanie (Henry Mintzberg) (58.65z)
My¶li przewodnie (57.14z)
Planowanie strategiczne w przedsiêbiorstwie (48.37z)
Psychologia zarz±dzania w organizacji (33.92z)
e-Matematyka wspomagaj±ca ekonomiê (59.14z)
Optymalizacja systemów i procesów logistycznych (38.74z)
Jak korzystaæ z ekspertów zewnêtrznych (38.25z)
Airport City. Strefa oko³otniskowa jako zagadnienie urbanistyczne. Monografia (62.30z)
Bud¿etowanie w przedsiêbiorstwie (46.75z)
Zarz±dzanie finansami w przedsiêbiorstwie turystycznym (41.07z)
Logistyka w przedsiêbiorstwie (51.30z)
Zmieniæ my¶lenie o firmie (33.92z)
W poszukiwaniu doskona³o¶ci w biznesie (69.90z)
Innowacyjno¶æ przedsiêbiorstw a systemy zarz±dzania jako¶ci± (59.00z)
Podstawowe zagadnienia zarz±dzania produkcj± (49.00z)

Pozostae z kategorii: Sprzeda¿

Eurologistyka. Teoria i praktyka (49.72z)
Samo Sedno Skuteczna sprzeda¿ (27.35z)
Marketing za przyzwoleniem. Jak zmieniæ obcych ludzi w znajomych, a znajomych w klientów (39.00z)
Sprzeda¿ i charakter (39.02z)
Logistyka w systemie zarz±dzania przedsiêbiorstwem (55.17z)
Mikroekonomia (74.59z)
MLM. Profesjonalny marketing sieciowy - sposób na sukces w biznesie. Wydanie II rozszerzone (12.90z)
Jak oczarowaæ klientów w sklepie, czyli merchandising z elementami psychologii zachowañ konsumenckich (39.00z)
¦wiadomy telemarketing. Interaktywne narzêdzie dla telemarketerów i mened¿erów call center (23.94z)
Zarz±dzanie ³añcuchami dostaw (46.67z)
Marketing ¿ywno¶ci (89.00z)
Optymalizacja systemów i procesów logistycznych (38.74z)
Pozycjonowanie produktu (33.92z)
Logistyka us³ug (27.20z)
Przewodnik po e-learningu (58.65z)
Techniki skutecznej sprzeda¿y przez telefon i internet (44.90z)
Efekt wirusowy w biznesie. Dlaczego pewne produkty i us³ugi zdobywaj± rynek (38.17z)
Merchandising w ma³ych i du¿ych firmach handlowych (39.00z)
Coaching sprzedawców. Przemiana zwyk³ych handlowców w mistrzów sprzeda¿y (67.92z)
M³odzi nabywcy na e-zakupach (49.98z)

Pozostae z serii: Inne

Facebook. Daj siê poznaæ. eBook. Mobi (19.90z)
Sudety. Przewodniki górskie (24.90z)
Keynes kontra Hayek (41.65z)
Grafika w biznesie. Projektowanie elementów to¿samo¶ci wizualnej - logotypy, wizytówki oraz papier firmowy. Wydanie II. eBook. Pdf (39.00z)
Sukces tu i teraz. Osi±gniesz wszystko, czego chcesz, szybciej, ni¿ siê spodziewasz (42.90z)
Mistrzowskie prezentacje –slajdowy poradnik mówcy doskona³ego. eBook. Pdf (27.90z)
Ekonometria (82.98z)
Mity marketingowe. Marketing bez bzdur, iluzji i fa³szywych za³o¿eñ (41.65z)
Tablice informatyczne. MS Excel 2007 PL. Funkcje (12.90z)
Bogaæ siê! Dziesiêæ przykazañ zarabiania pieniêdzy. Wydanie II. eBook. Mobi (34.90z)
Tysi±c szklanek herbaty. Spotkania na Jedwabnym Szlaku (39.00z)
Zasady wywierania wp³ywu na ludzi. Szko³a Cialdiniego (24.90z)
Sztuka negocjacji prawniczych (34.20z)
Tajniki sukcesu. Wyzwól wewnêtrzn± si³ê i ¿yj w dobrobycie (34.90z)
Inteligencja interpersonalna (30.40z)
Przewidywalne rezultaty w nieprzewidywalnych czasach (39.90z)
Organizacja systemów produkcyjnych (55.17z)
Rozwijanie umiejêtno¶ci przywódczych (53.55z)
Zarz±dzanie zmian± Od strategii do dzia³ania (41.65z)
GURU KULTU..ry (39.90z)