e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Seria: Inne
Promocja: -14%


Zarz±dzanie projektem

Barker Stephen, Cole Rob
promocja -14%
cena: 47.348837209302 z 40.72 z
Data wydania: 2010
stron: 180, miêkka oprawa, format:

wicej na stronie onepress.pl
Realizacja niemal ka¿dego projektu stanowi z³o¿one zadanie. Wzrastaj±ce koszty i niedotrzymane terminy spêdzaj± sen z powiek kierownikom projektów. Jednak nie musi tak byæ. Mo¿na zarz±dzaæ projektami w sposób harmonijny i racjonalny.
W ksi±¿ce autorzy przedstawili najbardziej efektywne techniki zarz±dzania projektami. Radz±, jak realizowaæ projekt, aby zakoñczy³ siê sukcesem, jakie ryzyko wi±¿e siê z t± realizacj±, jak wykorzystywaæ dostêpne zasoby, jak zbudowaæ zespó³, jak zapewniæ dobr± jako¶æ produktu, jak powinny przebiegaæ kreatywne zebrania, jakie do¶wiadczenia p³yn± z realizacji projektów. Ksi±¿ka jest przeznaczona dla mened¿erów, przedsiêbiorców, kierowników ró¿nych szczebli oraz studentów kierunków ekonomicznych.


Cena: 40.72 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: Zarz±dzanie projektami

Zarz±dzanie projektami unijnymi (42.00z)
Podstawy zarz±dzania projektami (51.77z)
Scrum. O zwinnym zarz±dzaniu projektami. Wydanie II rozszerzone (38.35z)
Projekty europejskie Praktyczne aspekty pozyskiwania i rozliczania dotacji unijnych (84.15z)
Zarz±dzanie Teoria i praktyka (74.59z)
Zarz±dzanie (51.30z)
Przedsiêbiorczo¶æ zdyscyplinowana. Od startupu do sukcesu w 24 krokach (54.90z)
Zarz±dzanie wieloma projektami (47.35z)
Symulacja procesów biznesowych. Standardy BPMS i BPMN w praktyce (49.90z)
Zyskowne zarz±dzanie projektami. Bezpieczny przewodnik, który pomaga planowo realizowaæ projekt i mie¶ciæ siê w bud¿ecie (38.17z)
Zarz±dzanie projektami (41.07z)
Microsoft Project 2013. Krok po kroku (52.80z)
Scrum. Praktyczny przewodnik po najpopularniejszej metodyce Agile (79.00z)
Zarz±dzanie projektem (51.30z)
Project Management Office Tworzenie - Funkcjonowanie - Ewolucja (24.99z)
Nowoczesne zarz±dzanie projektami (51.30z)
MS Project 2013 i MS Project Server 2013. Efektywne zarz±dzanie projektem i portfelem projektów (57.85z)
Zarz±dzanie projektami badawczo-rozwojowymi (79.00z)
Praktyczne lekcje zarz±dzania projektami (44.90z)
Efektywne zarz±dzanie projektami. Wydanie VI (29.90z)

Pozostae z serii: Inne

Empowerment. Odkryj ukryt± moc Twoich pracowników! eBook. Pdf (29.90z)
Droga do sukcesu (29.74z)
PMO. Praktyka zarz±dzania projektami i portfelem projektów w organizacji (69.00z)
Dexter. Taki sympatyczny morderca (37.00z)
Dlaczego tamten go¶æ jest bogaty, a ja nie (39.00z)
Pies wojny. Jak oficer SAS sta³ siê pionkiem w afrykañskiej wojnie o ropê (11.90z)
Bieszczady. Solina. Po³oniny, Cerkwie. Wydanie 1 (18.67z)
Drugie oblicze Wall Street, czyli dlaczego odszed³em z Goldman Sachs (49.00z)
Excel 2007 PL. Seria praktyk (39.00z)
Modelowanie przeznaczenia. Praktyczne metody wywierania wp³ywu na w³asne ¿ycie. eBook. Pdf (27.00z)
Wprowadzenie do miêdzynarodowych rynków finansowych (79.00z)
Prawa sukcesu wed³ug Napoleona Hilla. Zasady samodoskonalenia. eBook. Mobi (31.99z)
NewConnect - nowa szansa na du¿e zyski. eBook. Pdf (47.00z)
Metoda Pose. Bieganie technik± dr. Romanova (44.90z)
Coaching Tao (38.17z)
Marketing dla ma³ych i ¶rednich przedsiêbiorstw (33.92z)
Francuski dla bystrzaków (39.00z)
Naród start-upów. Historia cudu gospodarczego Izraela (44.95z)
Usability w e-biznesie. Co kieruje Twoim klientem' (29.90z)
Sprytny biznes. Za³ó¿ i rozwijaj ma³± firmê w Polsce. Wydanie II rozszerzone (22.20z)