e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Kategoria: Perswazja i NLP
Seria: Inne
Promocja: -20%


Perswazja

Borg James
promocja -20%
cena: 52.275 z 41.82 z
Data wydania: 2011
stron: 220, miêkka oprawa, format:

wicej na stronie onepress.pl
Perswazja to sztuka przekonywania innych, wp³ywania na ich opinie, postawy i dzia³ania. U³atwia ona zdobycie zaufania ludzi i wzbudzenie ich zainteresowania swoim przekazem.Perswazji mo¿na siê nauczyæ, najlepiej korzystaj±c z wiedzy i do¶wiadczenia ¶wiatowej klasy eksperta w tej dziedzinie Jamesa Borga.
Ksi±¿ka ta nie tylko u³atwia czytelnikowi doskonalenie w³asnych umiejêtno¶ci w tym zakresie, lecz tak¿e umo¿liwia rozpoznanie technik perswazji stosowanych przez inne osoby. Mo¿na siê z niej dowiedzieæ miêdzy innymi:
  • Co to jest perswazja?
  • Jak± rolê w przekonywaniu innych odgrywa jêzyk cia³a?
  • Dlaczego uwa¿ne s³uchanie jest kluczowe w komunikacji?
  • Co to jest psycholingwistyka?
  • Dlaczego i w jaki sposób warto trenowaæ pamiêæ?
  • Jak efektywnie komunikowaæ siê przez telefon?
  • Co powinien wiedzieæ ka¿dy skuteczny negocjator?
  • W jaki sposób dostosowaæ swój przekaz do ró¿nych typów osobowo¶ci?
Autor prezentuje praktyczn± wiedzê, opart± na wynikach badañ naukowych i w³asnych obserwacjach. Walorami poradnika s± przystêpny jêzyk i ciekawe przyk³ady. Ksi±¿ka jest lektur± obowi±zkow± dla wszystkich osób, które chc± odnosiæ sukcesy w ¿yciu zawodowym i towarzyskim dziêki bieg³ej znajomo¶ci sztuki perswazji.


Cena: 41.82 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: Perswazja i NLP

SZTUKA PERSWAZJI, czyli jêzyk wp³ywu i manipulacji (12.90z)
Haker umys³ów (12.90z)
Podrêcznik manipulacji (31.40z)
Tak! 50 sekretów nauki perswazji (49.90z)
Sukces z NLP (39.00z)
Techniki perswazyjne (36.86z)
Manipulacja (21.17z)
Trust & Sale. Buduj zaufanie b³yskawicznie (19.63z)
Przejmij kontrolê nad swoim ¿yciem. Przewodnik po NLP (17.94z)
NLP w 21 dni (33.45z)
Wywieranie wp³ywu na ludzi. Teoria i praktyka (38.17z)
Strategie geniuszy. My¶l jak Albert Einstein (39.00z)
Strategie geniuszy. My¶l jak Arystoteles, Mozart, Disney i Sherlock Holmes (39.00z)
Haker umys³ów (12.90z)
Jak doskonaliæ siebie i wywieraæ wp³yw na ¿ycie innych (29.00z)
NLP – najwy¿szy stopieñ wtajemniczenia, czyli jak budowaæ w³asny sukces (12.90z)
TAK 50 sekretów nauki perswazji (25.42z)
Etyczna manipulacja, czyli jak sprawiæ, ¿eby ludzie naprawdê Ciê lubili. Wydanie II rozszerzone (24.90z)
Przejmij kontrolê nad swoim ¿yciem. Przewodnik po NLP (12.90z)
Wiek propagandy (49.90z)

Pozostae z serii: Inne

Successful interview. Jak odnie¶æ sukces podczas rozmowy kwalifikacyjnej w jêzyku polskim i angielskim. eBook. Pdf (26.90z)
W³adza bez tyranii. Jak kontrolowaæ ludzi, pieni±dze, czas, emocje i s³abo¶ci. eBook. ePub (27.90z)
Biurowa rewolucja, czyli sztuka organizowania efektywnych zebrañ (9.90z)
Badania statystyczne (59.00z)
Wycena przedsiêbiorstwa (63.67z)
Twój pierwszy pracownik. Zatrudniaj w ma³ej firmie w Polsce. eBook. ePub (29.90z)
Zarz±dzanie zasobami ludzkimi w otoczeniu miêdzynarodowym (41.07z)
Zarz±dzanie marketingowe (49.00z)
Grzeczne dziewczynki nie dostaj± tego, czego chc±. 99 sposobów na zas³u¿ony szacunek, wypracowany sukces i wymarzone ¿ycie (22.68z)
Komandosi w bia³ych ko³nierzykach. Metody zarz±dzania stosowane przez najlepszych mened¿erów. Wydanie II (29.90z)
M±dre bogate dziecko (28.19z)
Przemów do nich! Teoria i praktyka wyst±pieñ publicznych. eBook. Pdf (21.99z)
Marketing spo³eczno¶ciowy. Tajniki skutecznej promocji w social media (34.90z)
Firma jak kamorra. 11 strategicznych zasad mafii w legalnym biznesie. eBook. ePub (35.90z)
B±d¼ pro! 7 kroków do mistrzostwa w marketingu sieciowym (19.92z)
Czas wyp³aty (59.90z)
Active English at Work. Kompendium fachowego jêzyka angielskiego (50.92z)
Jednominutowy Negocjator. Proste sposoby na korzystniejsze kontrakty. eBook. ePub (22.90z)
Jak radziæ sobie z lud¼mi, których nie da siê znie¶æ. i jak sprawiæ, aby zachowywali siê dobrze mimo swoich wad (38.02z)
Mikroekonomia (52.54z)