e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Seria: Inne
Promocja: -14%


Repozycjonowanie

Trout Jack, Rivkin Steve
promocja -14%
cena: 44.383720930233 z 38.17 z
Data wydania: 2010
stron: 182, miêkka oprawa, format:

wicej na stronie onepress.pl
Autorzy Jack Trout i Steve Rivkin wybitni eksperci w dziedzinie marketingu podpowiadaj± przedsiêbiorcom, jak przetrwaæ kryzys i pokonaæ konkurencjê. Ich recept± na sukces jest repozycjonowanie, nawi±zuj±ce do koncepcji pozycjonowania, któr± Jack Trout opracowa³ wiele lat temu. Pokazuj± oni, jak umiejêtnie stosowaæ znane od lat narzêdzia marketingu z uwzglêdnieniem zmian we wspó³czesnej gospodarce.
Autorzy proponuj± spojrzenie na dzia³alno¶æ przedsiêbiorstwa z nowej perspektywy, wskazanie jego mocnych stron i opracowanie skutecznej strategii. Wi±¿e siê to ze zmian± dotychczasowej dzia³alno¶ci marketingowej. Swoje rozwa¿ania ilustruj± interesuj±cymi przyk³adami. Ksi±¿ka jest adresowana do kadry zarz±dzaj±cej przedsiêbiorstw, pracowników firm konsultingowych i agencji PR oraz studentów uczelni ekonomicznych.


Cena: 38.17 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: Marketing

Marketing us³ug (42.42z)
Wska¼niki marketingowe (90.30z)
Reklama i jej ograniczenia (34.21z)
Strategie produktowe Ró¿nicowaæ czy upodabniaæ (54.40z)
Crowdsourcing. Jak anga¿owaæ konsumentów w ¶wiat marek (11.90z)
GRYWALIZACJA. Jak zastosowaæ regu³y gier w dzia³aniach marketingowych (12.90z)
Mózg na zakupach. Neuromarketing w sprzeda¿y (59.00z)
Merchandising w ma³ych i du¿ych firmach handlowych (39.00z)
Zakamarki marki. Rzeczy, o których mog³e¶ nie wiedzieæ, zapomnieæ lub pomin±æ podczas budowania swojej marki (12.90z)
Harvard Business Review. Zarz±dzanie mark± (55.20z)
Product placement (69.00z)
Marketing dla studentów kierunków technicznych (50.15z)
Si³a pozytywnych opinii. Jak efektywnie wykorzystaæ najlepszy kana³ informacyjny do reklamy Twojej firmy (42.42z)
Jako¶ciowe metody badañ marketingowych (33.92z)
Niewidzialny dotyk. Cztery klucze do nowoczesnego marketingu (5.00z)
Badania marketingowe (55.17z)
Marka Konsument Badacz (50.57z)
Marketing. Szybka droga do sukcesu (38.17z)
Uwie¶æ pod¶wiadomo¶æ. Psychologia reklamy (39.90z)
Strategia reklamowa (38.17z)

Pozostae z kategorii: Public Relations

Garnitur kontra garsonka, czyli jak zbudowaæ dobre relacje w pracy (39.90z)
Media i dziennikarstwo internetowe (46.67z)
Product placement (69.00z)
Public relations (35.49z)
Chaos. Zarz±dzanie i marketing w erze turbulencji (38.17z)
Zdobywanie informacji. Technika szybkiego zadawania trafnych pytañ (20.83z)
Metafora w marketingu (37.90z)

Pozostae z serii: Inne

Kiedy kropla dr±¿y ska³ê, czyli droga do mistrzostwa w komunikacji perswazyjnej. eBook. Mobi (29.90z)
Maxxxymy Skowrona. Wydanie Pierwsze Poprawione. eBook. Pdf (19.90z)
Inwestowanie spo³ecznie odpowiedzialne (35.70z)
Jak poderwaæ ch³opaka. Od samotnej do kochanej w 100 dni (29.00z)
O wojnie. Podrêcznik stratega (12.90z)
Bieszczady. Przewodnik - Celownik. Wydanie 1 (29.90z)
Zarz±dzanie projektami badawczo-rozwojowymi (79.00z)
Czas wyp³aty (59.90z)
Realizacja genialnych pomys³ów. Jak sprawiæ, by nie skoñczy³o siê na gadaniu. eBook. Pdf (29.90z)
Windykacja. Tom I. Negocjacje z d³u¿nikami (66.00z)
Joga dla bystrzaków (39.00z)
Zen prezentacji - pomys³y i projekty. Jasne zasady i techniki tworzenia doskona³ych prezentacji (59.00z)
Strategie marketingowe (50.92z)
Konflikty miêdzy lud¼mi (55.17z)
Skuteczny coaching dla zaawansowanych. eBook. Pdf (31.99z)
Spisek bogatych (28.19z)
Biznes na Facebooku i nie tylko (49.00z)
Jednominutowa gotówka. Zarabiaj du¿o w trudnych czasach (44.90z)
Jak siê sprzedaæ. Skuteczne techniki prezentacji, przekonywania i przekazu swoich idei (42.42z)
Zmieñ my¶lenie, a zmienisz swoje ¿ycie. Jak uwolniæ swój pe³ny potencja³ i osi±gn±æ sukces (42.42z)