e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Seria: Inne
Promocja: -14%


Podejmowanie decyzji

Steinhouse Robbie
promocja -14%
cena: 44.383720930233 z 38.17 z
Data wydania: 2012
stron: 176, miêkka oprawa, format:

wicej na stronie onepress.pl
Nasza aktywno¶æ ¿yciowa wi±¿e siê bezpo¶rednio z naszymi wyborami. Ka¿dego dnia, podejmuj±c decyzje, organizujemy swój czas. Umiejêtno¶æ dokonywania w³a¶ciwych wyborów, zarówno w ¿yciu osobistym, jak i zawodowym, jest bardzo cenna.
W ksi±¿ce autor w przystêpny sposób przybli¿y³ psychologiczny aspekt podejmowania decyzji oraz przedstawi³ ich rodzaje. Wiele uwagi po¶wiêci³ opisowi czterofazowego procesu podejmowania decyzji oraz czynnikom sk³aniaj±cym do podjêcia okre¶lonej decyzji.
Ksi±¿ka jest przeznaczona dla wszystkich zmagaj±cych siê z codziennym podejmowaniem decyzji, aby dziêki radom w niej zawartym mogli szybciej dokonaæ lepszego wyboru.


Cena: 38.17 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: Twoja kariera

Skuteczne wdra¿anie strategii (49.45z)
Zanim rzucisz pracê (43.43z)
Jednominutowy Mened¿er oraz zarz±dzanie samym sob± (12.90z)
Przywództwo wy¿szego stopnia (50.92z)
Zmieñ my¶lenie, a zmienisz swoje ¿ycie. Jak uwolniæ swój pe³ny potencja³ i osi±gn±æ sukces (42.42z)
Psychologia dla trenerów. Szkolenia (65.00z)
Podejmowanie trudnych decyzji. Osi±ganie celów dziêki odwa¿nemu dzia³aniu (33.15z)
Pewno¶æ siebie (22.78z)
Paradoks czasu (55.17z)
Psychologia stresu (50.92z)
Zaatakuj swój dzieñ, zanim on zaatakuje Ciebie! Sprytne zarz±dzanie czasem w biznesie i na co dzieñ (25.90z)
Go global! (38.35z)
Ekonomia mened¿erska (55.25z)
Prawda o wypaleniu zawodowym (49.45z)
W³adca Jêzyków, czyli prawie wszystko o tym, jak zostaæ poliglot± (39.90z)
Psychologia sprzeda¿y. Podnie¶ sprzeda¿ szybciej i ³atwiej, ni¿ kiedykolwiek uznawa³e¶ za mo¿liwe (72.00z)
GURU KULTU..ry (39.90z)
Lider(ka) z krwi i ko¶ci (26.59z)
Kariera na wysokich obcasach. Jak z wdziêkiem i klas± osi±gn±æ sukces zawodowy (12.90z)
Zbyt wielcy by upa¶æ (50.92z)

Pozostae z kategorii: Kompetencje osobiste

Microsoft Excel 2013. Analiza i modelowanie danych biznesowych (75.20z)
Wypalenie zawodowe (41.07z)
Fotografia kulinarna dla blogerów (54.90z)
Zarz±dzanie motywacj± pracowników (33.15z)
¯ycie. Nastêpny poziom. Coaching transpersonalny (39.90z)
Ekonomia mened¿erska (55.25z)
Jedna rzecz. Zaskakuj±cy mechanizm niezwyk³ych osi±gniêæ (29.67z)
Biznesplan po polsku (27.12z)
Papiery warto¶ciowe o sta³ym dochodzie i instrumenty pochodne (169.00z)
Savoir-vivre. Sztuka dyplomacji i dobrego tonu (29.90z)
Lifehacker. Jak ¿yæ i pracowaæ z g³ow±. Kolejne wskazówki (23.94z)
Kalkulacje finansowe (33.15z)
¯ycie na linie. Jak unikaæ stresu i napiêcia w ¿yciu i pracy (38.24z)
Profesjonalni trenerzy (25.42z)
Sprzeda¿ osobista i zarz±dzanie zespo³em sprzeda¿y (64.35z)
Nowoczesne zarz±dzanie finansami przedsiêbiorstwa (35.70z)
Asertywno¶æ mened¿era (31.54z)
Nawyk wytrwa³o¶ci. Jak go wykszta³ciæ metod± ma³ych kroków (24.90z)
Asystentka na europejskim rynku pracy (30.40z)
Excel 2010 PL. Æwiczenia praktyczne dla bystrzaków (34.90z)

Pozostae z serii: Inne

Audyt funkcji personalnej w przedsiêbiorstwie (63.00z)
Grywalizacja. Mechanika gry na stronach WWW i w aplikacjach mobilnych. eBook. Mobi (31.99z)
Oni nic nie rozumiej±! Jak przekszta³caæ opór w zrozumienie (29.90z)
Head First. Statystyka. Edycja polska (54.99z)
Brudne interesy. Wydanie drugie (39.20z)
Gotowe na wszystko. Witamy na Wisteria Lane (31.90z)
Start up. Od pomys³u do sukcesu (30.40z)
Prawa sukcesu wed³ug Napoleona Hilla. Zasady potêgi osobistej. eBook. Mobi (31.99z)
Bli¿ej siebie Rozmowy z Mistrzami. O ¿yciu, uczuciach, marzeniach, relacjach, zdrowiu, finansach i mo¿liwo¶ci zmiany siebie (31.45z)
Prawa sukcesu wed³ug Napoleona Hilla. Zasady samodoskonalenia. eBook. ePub (31.99z)
Generator charyzmy. Kreowanie osobowo¶ci mened¿era (34.00z)
Przemów do nich! Teoria i praktyka wyst±pieñ publicznych. eBook. ePub (21.99z)
Wiarygodno¶æ. Jak j± zdobyæ i utrzymaæ. eBook. Pdf (29.90z)
Jak zaoszczêdziæ godzinê dziennie' Sprawne zarz±dzanie czasem (34.90z)
Zarz±dzanie jako¶ci± Teoria i praktyka (42.42z)
Ksi±¿ka o fotografowaniu. Wydanie III rozszerzone (69.00z)
Abonament roczny serwisu CzasNaE-Biznes (120.78z)
Prawa sukcesu wed³ug Napoleona Hilla. Zasady potêgi osobistej. eBook. Pdf (31.99z)
Czy Twoje dziecko jest przygotowane na spotkanie ze szko³±' (19.90z)
Etykieta w biznesie. eBook. ePub (31.99z)