e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Seria: Inne
Promocja: -14%


Logistyka w systemie zarz±dzania przedsiêbiorstwem

Blaik Piotr, Bruska Anna, Kauf Sabina, Matwiejczuk Rafa³
promocja -14%
cena: 64.151162790698 z 55.17 z
Data wydania: 2013
stron: 280, miêkka oprawa, format:

wicej na stronie onepress.pl
Obecnie ro¶nie ¶wiadomo¶æ korzy¶ci zwi±zanych z kompleksowym i odpowiednim wkomponowaniem logistyki w strukturê i mechanizm zarz±dzania przedsiêbiorstwem oraz w proces wspó³dzia³ania jego partnerów rynkowych. W niniejszej ksi±¿ce autorzy okre¶laj± podstawowe wymiary oraz przejawy integracji wspó³czesnej logistyki jako systemowej determinanty zmian w zarz±dzaniu przedsiêbiorstwem.
Rozwa¿ane w kolejnych rozdzia³ach problemy dotycz± identyfikacji zakresu i kierunków oddzia³ywania podstawowych logistycznych czynników na system zarz±dzania przedsiêbiorstwem. Podrêcznik jest przeznaczony dla studentów kierunków ekonomicznych w wy¿szych uczelniach ró¿nych typów, mened¿erów, przedsiêbiorców i logistyków.


Cena: 55.17 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: Zarz±dzanie

£ad korporacyjny (83.90z)
Finansowanie inwestycji w teorii i praktyce (49.45z)
W biznesie przetrwaj± nieliczni. Dlaczego wiêkszo¶æ firm zniknie z rynku i jak siê przed tym broniæ' (34.90z)
Planowanie strategiczne w przedsiêbiorstwie (48.37z)
Etyka (29.90z)
Realizacja strategii (50.92z)
Strategia. Wprowadzenie do teorii gier (69.00z)
Pasja i dyscyplina strategii (42.42z)
Essential Business English (31.54z)
Droga innowacji (50.15z)
W³adza i kierowanie (29.75z)
Logistyka w przedsiêbiorstwie (51.30z)
Psychologia zarz±dzania w organizacji (33.92z)
Decyduj±cy czynnik (50.40z)
Sztuka wojny. Wydanie III (12.90z)
Przedsiêbiorczo¶æ Podstawy teoretyczne (49.00z)
Dobra strategia, z³a strategia. Czym siê ró¿ni± i jakie to ma znaczenie (59.42z)
Metoda Running Lean. Iteracja od planu A do planu, który da Ci sukces. Wydanie II (39.00z)
Zarz±dzanie jako¶ci± z przyk³adami (63.67z)
Ksi±¿ê (34.90z)

Pozostae z kategorii: Sprzeda¿

Jak w ci±gu 5 dni znale¼æ niszê na rynku i wyró¿niæ siê na tle konkurencji? (19.18z)
Efekt wirusowy w biznesie. Dlaczego pewne produkty i us³ugi zdobywaj± rynek (38.17z)
MLM. Profesjonalny marketing sieciowy - sposób na sukces w biznesie. Wydanie II rozszerzone (12.90z)
Marketing za przyzwoleniem. Jak zmieniæ obcych ludzi w znajomych, a znajomych w klientów (39.00z)
Psychologia sprzeda¿y (34.21z)
Logistyka w przedsiêbiorstwie (51.30z)
Coaching sprzedawców. Przemiana zwyk³ych handlowców w mistrzów sprzeda¿y (67.92z)
Go global! (38.35z)
Logistyka w przedsiêbiorstwie (51.30z)
Samo Sedno Skuteczna sprzeda¿ (27.35z)
Marka prywatna. Jak przeszkat³ciæ zagro¿enia w szanse dla detalisty i producenta (73.00z)
Techniki skutecznej sprzeda¿y przez telefon i internet (44.90z)
Merchandising w ma³ych i du¿ych firmach handlowych (39.00z)
M³odzi nabywcy na e-zakupach (49.98z)
Zarz±dzanie warto¶ci± klienta (49.45z)
Marketing ¿ywno¶ci (89.00z)
Zarz±dzanie ³añcuchami dostaw (46.67z)
Psychologia sprzeda¿y. Podnie¶ sprzeda¿ szybciej i ³atwiej, ni¿ kiedykolwiek uznawa³e¶ za mo¿liwe (72.00z)
Optymalizacja systemów i procesów logistycznych (38.74z)
Pozycjonowanie produktu (33.92z)

Pozostae z serii: Inne

Web Analytics 2.0. ¦wiadome rozwijanie witryn internetowych (29.90z)
Komputer PC w biurze i nie tylko (24.00z)
My¶l jak zwyciêzca (33.15z)
Analiza decyzji (67.15z)
Sprzeda¿ osobista i zarz±dzanie zespo³em sprzeda¿y (64.35z)
NLP Twoich zmys³ów. Wiedza dla wtajemniczonych (27.00z)
Wiara. Si³a napêdowa sukcesu (8.90z)
Sztuka doczesnej m±dro¶ci (21.99z)
Public relations (35.49z)
¯ydowska m±dro¶æ w biznesie. Jak odnie¶æ prawdziwy sukces dziêki lekcjom z Tory i innych staro¿ytnych tekstów. eBook. ePub (27.90z)
Zrób to teraz. Stop odk³adaniu spraw na jutro (34.90z)
Sekretny jêzyk biznesu. Rozszyfruj ka¿dego w 3 sekundy (39.00z)
Prawa charyzmy. Jak wp³ywaæ na ludzi, aby osi±gaæ sukcesy. eBook. ePub (29.90z)
Wycena. Minipodrêcznik dla inwestorów gie³dowych. eBook. Pdf (35.90z)
Metoda Pose. Bieganie technik± dr. Romanova (44.90z)
Same s³uszne decyzje (37.32z)
Finanse miêdzynarodowe przedsiêbiorstw (55.25z)
Zarz±dzanie ma³± i ¶redni± firm± w teorii i w æwiczeniach (80.00z)
Alchemia manipulacji. Wydanie II (39.00z)
Zielona ksi±¿eczka. Osi±gaj zamierzone cele (49.00z)