e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Kategoria: Ekonomia
Seria: Inne
Promocja: -14%


Makroekonomia Podrêcznik europejski

Burda Michael, Wyplosz Charles
promocja -14%
cena: 83.918604651163 z 72.17 z
Data wydania: 2013
stron: 884, miêkka oprawa, format:

wicej na stronie onepress.pl
W wiadomo¶ciach codziennie jest mowa o bezrobociu, inflacji, stopach procentowych, kursach walutowych i notowaniach gie³dowych. To, co dzieje siê na ¶wiecie, powoduje, ¿e poznanie makroekonomii staje siê wa¿niejsze ni¿ kiedykolwiek wcze¶niej. Dlatego te¿ autorzy proponuj± udzia³ w ciekawej analizie zjawisk dotycz±cych ca³ej gospodarki.
Podrêcznik obejmuje obszern± prezentacjê wspó³czesnej makroekonomii w kontek¶cie zarówno europejskim, jak i globalnym. Autorzy równowa¿± wyk³ad teorii przyk³adami zaczerpniêtymi z gospodarek ró¿nych krajów, co sprawia, ¿e Czytelnik mo¿e siê odnie¶æ do zdarzeñ ze swojego otoczenia makroekonomicznego. W podrêczniku tym makroekonomia zosta³a ujêta w czterech czê¶ciach: wprowadzenie do makroekonomii, gospodarka w d³ugim okresie, gospodarka w krótkim okresie, polityka makroekonomiczna w gospodarce globalnej.
Podrêcznik jest przeznaczony dla studentów kierunków ekonomicznych wy¿szych uczelni ró¿nych typów. Michael Burda jest profesorem ekonomii na Uniwersytecie Humboldta w Berlinie, a Charles Wyplosz jest profesorem ekonomii w The Graduate Institute w Genewie.


Cena: 72.17 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: Ekonomia

Falowanie aktywno¶ci gospodarczej. Przypadek polski (41.65z)
¦wiat do przeróbki Spekulanci bankruci giganci i ich rywale. J0540-RPK (29.74z)
Transformacja postkomunistyczna (54.00z)
Statystyka spo³eczna (51.30z)
Strategiczne budowanie konkurencyjno¶ci gospodarki (33.92z)
Money matters (39.00z)
Ekonomia (80.15z)
Przedsiêbiorczo¶æ (50.92z)
Czas wyp³aty (59.90z)
Od ³abskiego do reñskiego kapitalizmu (26.66z)
Makroekonomia miêdzynarodowa (109.65z)
Geografia ekonomiczna (58.65z)
Spisek bogatych (28.19z)
Keynes kontra Hayek (41.65z)
Zagadki wzostu gospodarczego (64.00z)
Mikroekonomia (76.42z)
Nieruchomo¶æ kredyt hipoteka (33.92z)
Ubezpieczenia gospodarcze i spo³eczne. Wybrane zagadnienia ekonomiczne (99.00z)
Tam gdzie dzieci s± luksusem (38.17z)
Makrowikinomia Reset ¶wiata i biznesu (54.90z)

Pozostae z serii: Inne

Joga dla bystrzaków (39.00z)
Zarz±dzanie w stylu Warrena Buffetta. Sprawdzone narzêdzia sukcesu w ¿yciu osobistym i biznesie (37.00z)
My¶lê, wiêc jestem. 50 ³amig³ówek wspomagaj±cych twórcze my¶lenie (18.99z)
Litwa, £otwa i Estonia. Ba³tycki ³añcuch. Wydanie 4 (39.90z)
Wino. Praktyczny poradnik (29.00z)
Biuro Wszelkiego Pocieszenia (9.90z)
Czytaj dwa razy szybciej!. eBook. Mobi (23.90z)
Fuzje i przejêcia (41.65z)
Tatry Polskie i S³owackie. Wydanie 3 (29.90z)
Droga do bogactwa (39.90z)
Pisma i umowy w firmie (149.00z)
Wywieranie wp³ywu przez grupy (33.91z)
E-biznes po godzinach. Jak zarabiaæ w sieci bez rzucania pracy na etacie. eBook. Pdf (31.99z)
Prawa sukcesu wed³ug Napoleona Hilla. Zasady wiedzy i w³adzy (39.90z)
SZTUKA PERSWAZJI, czyli jêzyk wp³ywu i manipulacji. Wydanie II rozszerzone. eBook. Pdf (31.99z)
Rozmowy z Mistrzem Sprzeda¿y (25.93z)
Poradnik mened¿era projektu. Praktyczne narzêdzia, techniki i listy kontrolne (25.41z)
Gdy góra lodowa topnieje. Wprowadzanie zmian w ka¿dych okoliczno¶ciach (22.10z)
Chyba jestem nie¶mia³y (24.90z)
Pozytywna psychologia pora¿ki (29.67z)