e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Seria: Inne
Promocja: -20%


Logistyka w przedsiêbiorstwie

Pisz Iwona, Sêk Tadeusz, Zielecki W³adys³aw
promocja -20%
cena: 64.125 z 51.30 z
Data wydania: 2013
stron: 380, miêkka oprawa, format:

wicej na stronie onepress.pl
We wspó³czesnych gospodarkach rosn±ce skomplikowanie produkcji sprawia, ¿e coraz wiêkszego znaczenia nabieraj± procesy logistyczne. Autorzy skupili wiêc uwagê na: znaczeniu i celach logistyki; procesach logistycznych i infrastrukturze transportowej; logistyce zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji; ³añcuchu logistycznym; analizie efektywno¶ci systemów logistycznych; komputerowym wspomaganiu systemów logistycznych; projektowaniu systemów logistycznych. Podrêcznik uzupe³niaj± pytania kontrolne i æwiczenia sprawdzaj±ce wiedzê oraz s³ownik wa¿niejszych terminów.
Podrêcznik jest przeznaczony dla studentów uczelni technicznych na kierunku zarz±dzanie i in¿ynieria produkcji oraz studentów uczelni ekonomicznych na specjalno¶ci logistyka.


Cena: 51.30 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: Zarz±dzanie

Zarz±dzanie innowacjami (58.65z)
Zakupy z Excelem bez tajemnic. Statystyka, prognozowanie i zarz±dzanie zakupami (31.45z)
Sekrety bogacenia siê (21.17z)
Korporacyjni Herosi. Daj pracownikom woln± rêkê, zdynamizuj klientów, przekszta³æ swoj± firmê (42.42z)
Walka z rekinami biznesu. Sze¶cian wzrostu w konkurencji opartej na skali (49.00z)
Przez marketing do wzrostu. 8 zwyciêskich strategii (33.92z)
Logistyka w przedsiêbiorstwie (51.30z)
Organizacja systemów produkcyjnych (55.17z)
Dylematy wyceny przedsiêbiorstwa (76.42z)
P³ynno¶æ finansowa w ma³ych i ¶rednich przedsiêbiorstwach (41.07z)
Zarz±dzanie w XXI wieku. Wyzwania (45.64z)
W³adza i kierowanie (29.75z)
Zarz±dzanie us³ugami (59.42z)
O wojnie. Podrêcznik stratega (59.00z)
Podstawy strategii (59.42z)
Marketing (49.45z)
Po pierwsze: Z³am wszelkie zasady (59.42z)
Droga innowacji (50.15z)
CEO. Dyrektor do spraw zaanga¿owania (53.55z)
Podstawowe zagadnienia zarz±dzania produkcj± (49.00z)

Pozostae z kategorii: Sprzeda¿

Go global! (38.35z)
Pozycjonowanie produktu (33.92z)
Samo Sedno Skuteczna sprzeda¿ (27.35z)
M³odzi nabywcy na e-zakupach (49.98z)
MLM. Profesjonalny marketing sieciowy - sposób na sukces w biznesie. Wydanie II rozszerzone (12.90z)
Sprzeda¿ i charakter (39.02z)
Marketing za przyzwoleniem. Jak zmieniæ obcych ludzi w znajomych, a znajomych w klientów (39.00z)
Psychologia sprzeda¿y. Podnie¶ sprzeda¿ szybciej i ³atwiej, ni¿ kiedykolwiek uznawa³e¶ za mo¿liwe (72.00z)
Efekt wirusowy w biznesie. Dlaczego pewne produkty i us³ugi zdobywaj± rynek (38.17z)
Strategie ³añcuchów dostaw (53.47z)
Jak oczarowaæ klientów w sklepie, czyli merchandising z elementami psychologii zachowañ konsumenckich (39.00z)
Jak w ci±gu 5 dni znale¼æ niszê na rynku i wyró¿niæ siê na tle konkurencji? (19.18z)
Przewodnik po e-learningu (58.65z)
Eurologistyka. Teoria i praktyka (49.72z)
Logistyka w systemie zarz±dzania przedsiêbiorstwem (55.17z)
Logistyka us³ug (27.20z)
B±d¼ pro! 7 kroków do mistrzostwa w marketingu sieciowym (19.92z)
Marka prywatna. Jak przeszkat³ciæ zagro¿enia w szanse dla detalisty i producenta (73.00z)
Logistyka w przedsiêbiorstwie (51.30z)
GURU KULTU..ry (39.90z)

Pozostae z serii: Inne

System finansowy. Aktualne wyzwania i perspektywy rozwoju (54.54z)
Zarz±dzanie projektami w organizacji (50.56z)
Szwajcaria. Zielony Przewodnik Michelin. Wydanie 1 (39.90z)
Zwi±zek od-nowa. Pozb±d¼ siê baga¿u emocjonalnego i przygotuj siê na mi³o¶æ ¿ycia (27.00z)
Milionerzy z wyboru. 21 tajemnic sukcesu (18.97z)
Zero ograniczeñ. Sekret osi±gniêcia bogactwa, zdrowia i harmonii ze ¶wiatem. eBook. ePub (31.99z)
Bogaæ siê! Dziesiêæ przykazañ zarabiania pieniêdzy. Wydanie II. eBook. ePub (34.90z)
Finanse przedsiêbiorstw (45.05z)
Najlepsze odpowiedzi na 201 najczê¶ciej zadawanych pytañ w rozmowie kwalifikacyjnej (30.40z)
Przychodzi Budda do baru. Pokoleniowy przewodnik ¿yciowy (22.20z)
A je¶li nasz ¶wiat jest ich rajem' Ostatnie rozmowy z Philipem K. Dickiem (29.00z)
Jura Krakowsko - Czêstochowska. Z legend± w¶ród Orlich Gniazd. Wydanie 3 (29.90z)
Zarz±dzanie operacyjne (57.82z)
Forex w praktyce. Vademecum inwestora walutowego. Wydanie II rozszerzone. eBook. ePub (54.99z)
Coaching inteligencji emocjonalnej (73.00z)
Papiery warto¶ciowe o sta³ym dochodzie i instrumenty pochodne (169.00z)
Podrêcznik startupu. Budowa wielkiej firmy krok po kroku (59.40z)
Pies wojny. Jak oficer SAS sta³ siê pionkiem w afrykañskiej wojnie o ropê (11.90z)
Instrumenty finansowe w Miêdzynarodowych Standardach Rachunkowo¶ci (129.00z)
100 sposobów na Excel 2007 PL. Tworzenie funkcjonalnych arkuszy . eBook. Pdf (44.90z)