e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Kategoria: Twoja kariera
Seria: Inne
Promocja: -14%


Rozmowa kwalifikacyjna

Hodgson Susan
promocja -14%
cena: 49.325581395349 z 42.42 z
Data wydania: 2013
stron: 288, miêkka oprawa, format:

wicej na stronie onepress.pl
Od wyniku rozmowy kwalifikacyjnej czêsto zale¿y dalsza kariera zawodowa. Podczas takiej rozmowy przeprowadzaj±cy rekrutacjê zadaj± wiele pytañ, niektóre z nich bywaj± podchwytliwe. Aby zrobiæ dobre wra¿enie i nie daæ siê wyprowadziæ z równowagi, trzeba siê dobrze przygotowaæ do rozmowy.
Ten poradnik zawiera najlepsze z mo¿liwych odpowiedzi na ponad 200 pytañ, na które zwykle musi odpowiedzieæ osoba staraj±ca siê o pracê. Ponadto Autorka uczy, jak zrêcznie i b³yskotliwie odpowiedzieæ na najbardziej nawet zaskakuj±ce pytania. Dziêki temu mo¿na nabraæ pewno¶ci siebie, opanowaæ stres i panikê. Ksi±¿ka jest skierowana do osób staraj±cych siê o pracê po raz pierwszy, a tak¿e tych, które wracaj± na rynek pracy po przerwie.


Cena: 42.42 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: Twoja kariera

Pocz±tkuj±cy mened¿er. Wydanie VI (27.93z)
Odkryj siebie na nowo. Jak zdefiniowaæ w³asn± markê i zbudowaæ karierê (29.18z)
Grzeczne dziewczynki nie dostaj± tego, czego chc±. 99 sposobów na zas³u¿ony szacunek, wypracowany sukces i wymarzone ¿ycie (22.68z)
Podejmowanie trudnych decyzji. Osi±ganie celów dziêki odwa¿nemu dzia³aniu (33.15z)
Skuteczny prezenter (49.90z)
Fundamenty kariery. Strategiczne poszukiwanie i zdobywanie pracy (23.94z)
Elastyczno¶æ zatrudnienia w organizacji (49.94z)
GURU KULTU..ry (39.90z)
Asertywno¶æ mened¿era (31.54z)
Zarz±dzanie Jak zarz±dzaæ i byæ zarz±dzanym (64.90z)
Sprzeda¿ pog³êbiona 2.0. Sprzedawaj wiêcej, skuteczniej i za ka¿dym razem (20.80z)
W³adca Jêzyków, czyli prawie wszystko o tym, jak zostaæ poliglot± (39.90z)
Paradoks czasu (55.17z)
Lider(ka) z krwi i ko¶ci (26.59z)
Sekrety negocjacji dla biznesmenów (42.42z)
Go global! (12.90z)
Basic English for Business 3 -ksi±¿ka z p³yt± CD (38.02z)
Czasem wygrywasz, a czasem siê uczysz. Najwa¿niejsze ¿yciowe lekcje zawdziêczamy pora¿kom (34.21z)
Doradztwo organizacyjne (45.64z)
Asystentka na europejskim rynku pracy (30.40z)

Pozostae z serii: Inne

Droga Toyoty do ci±g³ego doskonalenia. Jak osi±gaæ znakomite wyniki dziêki strategii i operacyjnej doskona³o¶ci (67.92z)
Tajniki wyst±pieñ publicznych. 101 porad dla prezenterów (39.90z)
MS Project 2010 i MS Project Server 2010. Efektywne zarz±dzanie projektem i portfelem projektów (69.30z)
Strategie geniuszy. My¶l jak Albert Einstein. eBook. Mobi (31.99z)
Olbrzymie kroki (22.10z)
Chorwacja. W kraju lawendy i wina. Wydanie 6 (29.90z)
Strategie inwestycyjne. Jak z g³ow± zarabiaæ na gie³dzie. eBook. Pdf (39.00z)
Vademecum Podatnika 2014 VAT w gminach 2014 (67.99z)
Jak pozbyæ siê z³ych nawyków' Trening (34.90z)
Deszcz pieniêdzy. Model RAIN, czyli skuteczne rozmowy sprzeda¿owe. eBook. Mobi (31.99z)
Czego naprawdê chc± inwestorzy (54.54z)
Inbound Marketing. Daj siê poznaæ w Google, serwisach spo³eczno¶ciowych i na blogu (39.00z)
Sudoku. 101 ³amig³ówek dla zaawansowanych (7.90z)
Wstrêtne kobiety. Jak nie pozwoliæ im siê d³u¿ej raniæ bez zni¿ania siê do ich poziomu (24.00z)
Egipt. Skarby faraonów i rafy koralowe. Wydanie 1 (24.90z)
Kontrola pracownika (83.00z)
Przez marketing do wzrostu. 8 zwyciêskich strategii (33.92z)
Strategiczna rachunkowo¶æ zarz±dcza (51.77z)
Mali mog± wiêcej (21.25z)
Homo corporaticus, czyli przewodnik przetrwania w korporacji. eBook. Pdf (26.90z)