e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Seria: Inne
Promocja: -14%


Realizacja strategii

Kaleta Andrzej
promocja -14%
cena: 59.209302325581 z 50.92 z
Data wydania: 2013
stron: 256, miêkka oprawa, format:

wicej na stronie onepress.pl
Wspó³czesna gospodarka stawia przed firmami coraz to nowe wyzwania. Powstaje wiêc wiele koncepcji strategicznych, których wdra¿anie okazuje siê bardzo trudne.
Autor poszukuje najskuteczniejszego sposobu wdro¿enia strategii, pozwalaj±cego rozwi±zaæ najwiêksze problemy z tym zwi±zane. Zosta³y wiêc przedstawione: istota wspó³czesnej strategii, realizacja strategii w procesie zarz±dzania strategicznego, realizacja strategii w praktyce, propozycje metod skutecznej realizacji strategii. Ksi±¿ka jest przeznaczona dla osób zajmuj±cych siê kreowaniem i wdra¿aniem strategii.


Cena: 50.92 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: Zarz±dzanie

Dylematy wyceny przedsiêbiorstwa (76.42z)
Zarz±dzanie operacyjne (57.82z)
Dokumentacja czasu pracy. Wyja¶nienia, obliczenia, przyk³ady i wzory (101.15z)
Bud¿etowanie w przedsiêbiorstwie (46.75z)
Strategie ³añcuchów dostaw (53.47z)
Od dobrego do wielkiego. Czynniki trwa³ego rozwoju i zwyciêstwa firm (69.90z)
Badania operacyjne w przyk³adach i zadaniach (46.67z)
Nareszcie wiêcej zysku! (28.95z)
Zaawansowana rachunkowo¶æ zarz±dcza (51.30z)
Dzia³aj teraz! (11.90z)
O wojnie. Podrêcznik stratega (12.90z)
W biznesie przetrwaj± nieliczni. Dlaczego wiêkszo¶æ firm zniknie z rynku i jak siê przed tym broniæ' (34.90z)
Piêæ najwa¿niejszych pytañ (41.65z)
Jako¶æ w systemie zarz±dzania przedsiêbiorstwem (33.86z)
Airport City. Strefa oko³otniskowa jako zagadnienie urbanistyczne. Monografia (62.30z)
W poszukiwaniu doskona³o¶ci w biznesie (69.90z)
Etyka biznesu. Teoretyczne za³o¿enia, praktyka zastosowañ (54.00z)
P³ynno¶æ finansowa w ma³ych i ¶rednich przedsiêbiorstwach (41.07z)
Nowoczesne modele wspó³pracy przedsiêbiorstw (24.65z)
Prognozowanie i symulacja w przedsiêbiorstwie z p³yt± CD (55.17z)

Pozostae z kategorii: Przywództwo

Lider sprzeda¿y. Jak anga¿owaæ handlowców w aktywn± sprzeda¿ (41.94z)
O krok dalej (62.05z)
Mened¿er jako polityk (42.42z)
Istot± przywództwa jest rozmowa. Jak poruszyæ serca i umys³y (41.65z)
Ksi±¿ê (34.90z)
Big Boss (34.90z)
Pakiet: Jednominutowy mened¿er (audiobook CD) (67.92z)
My¶l jak zwyciêzca (33.15z)
Zarz±dzanie talentami. Wykorzystuj mo¿liwo¶ci najzdolniejszych pracowników (73.00z)
Ksi±¿ka dla skutecznych szefów. Znane i mniej znane drogi do sukcesu w kierowaniu lud¼mi. Wydanie II rozszerzone (99.00z)
Lider(ka) z krwi i ko¶ci (26.59z)
Jak radziæ sobie z lud¼mi, których nie da siê znie¶æ. i jak sprawiæ, aby zachowywali siê dobrze mimo swoich wad (38.02z)
Wêdrówki z Gandalfem Przywództwo (44.90z)
Liderzy jedz± na koñcu. Dlaczego niektóre zespo³y potrafi± ¶wietnie wspó³pracowaæ, a inne nie (25.93z)
Esencja sukcesji (49.00z)
B³yskawiczne wywieranie wp³ywu (42.42z)
Etyka (29.90z)
Hoshin Kanri. Strategiczne podej¶cie do nieustannego doskonalenia (84.15z)
Rozwój osobisty lidera (29.71z)
Sekrety negocjacji dla biznesmenów (42.42z)

Pozostae z serii: Inne

B±d¼ pro! 7 kroków do mistrzostwa w marketingu sieciowym (29.00z)
Excel. 101 makr gotowych do u¿ycia (49.00z)
Strategia marek w³asnych (59.00z)
FOREX dla bystrzaków (39.00z)
Sprytny biznes. Za³ó¿ i rozwijaj ma³± firmê w Polsce. eBook. ePub (29.90z)
Haker umys³ów. eBook. Mobi (23.90z)
Umiejêtno¶ci doradcze. Skuteczny konsulting wewn±trz firmy (63.00z)
Lost: Zagubieni i filozofia. Mroczna strona wyspy (21.39z)
Makroekonomia (63.67z)
Podstawy in¿ynierii finansowej (41.65z)
Godzina dziennie z SEO. Wejd¼ na szczyty wyszukiwarek. Wydanie II (69.00z)
Zarz±dzanie Teoria i praktyka (74.59z)
Reklama p³ynie prosto z serca. Sekret natchnionego marketingu. eBook. Mobi (31.99z)
Ustawienia systemowe w biznesie i organizacjach (24.90z)
Ocena efektywno¶ci inwestycji (34.78z)
Indie. W poszukiwaniu sacrum. Wydanie 1 (49.90z)
Analiza sprawozdañ finansowych tom 1 Zrozumieæ sprawozdanie polskie MSSF US GAAP (37.40z)
Wojownik czasu. Koniec z chaosem, niespe³nionymi obietnicami i odk³adaniem spraw na pó¼niej (32.90z)
My¶lê, wiêc jestem. 50 ³amig³ówek wspomagaj±cych logiczne my¶lenie. eBook. Pdf (14.90z)
Otwarte przywództwo w czasach mediów spo³ecznych (58.65z)