e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Seria: Inne
Promocja: -20%


Finanse i rachunkowo¶æ

Dyduch Alina, Sierpiñska Maria, Wilimowska Zofia
promocja -20%
cena: 64.125 z 51.30 z
Data wydania: 2013
stron: 392, miêkka oprawa, format:

wicej na stronie onepress.pl
Podrêcznik obejmuje kompendium wiedzy z finansów i rachunkowo¶ci dla in¿ynierów.
Zosta³y w nim omówione:
 • rachunkowo¶æ jako system informacyjny firmy,
 • konto jako podstawowe urz±dzenie ksiêgowe,
 • koszty i ich ujêcie ewidencyjne,
 • ustalenie, rozliczenie i podzia³ wyniku finansowego,
 • sprawozdanie finansowe (bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przep³ywów finansowych),
 • ocena kondycji finansowej firmy,
 • krótkoterminowe decyzje finansowe,
 • warto¶æ pieni±dza w czasie, r
 • odzaje inwestycji rzeczowych,
 • ¼ród³a finansowania dzia³alno¶ci przedsiêbiorstw,
 • metody szacowania op³acalno¶ci inwestycji,
 • system finansowy w gospodarce.
Podrêcznik jest przeznaczony dla: studentów uczelni technicznych na kierunku zarz±dzanie i in¿ynieria produkcji, studentów zarz±dzania i finansów w uczelniach ekonomicznych i rolniczych.


Cena: 51.30 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: Start-up

Prawo w e-biznesie. Wszystko, co musisz wiedzieæ, ¿eby prowadziæ e-biznes i spaæ spokojnie (44.90z)
Negocjacje (33.91z)
Jednominutowy przedsiêbiorca (26.92z)
Analiza danych w biznesie. Sztuka podejmowania skutecznych decyzji (59.00z)
Lean Customer Development. Twórz produkty, po które klienci bêd± ustawiaæ siê w kolejkach (39.90z)
Twitter. Prawdziwa historia o bogactwie, w³adzy, przyja¼ni i zdradzie (25.93z)
W³asny biznes - dlaczego Tak' (29.67z)
Google Analytics w biznesie. Poradnik dla zaawansowanych (25.93z)

Pozostae z kategorii: Rachunkowo¶æ

Zaawansowana rachunkowo¶æ finansowa (49.00z)
Rachunkowo¶æ ma³ych przedsiêbiorstw (47.35z)
Podstawy rachunkowo¶ci Zbiór zadañ (29.67z)
Rachunkowo¶æ zarz±dcza w przedsiêbiorstwie (40.80z)
Niestandardowy podrêcznik do rachunkowo¶ci (25.50z)

Pozostae z serii: Inne

Zarz±dzanie projektami (41.07z)
E-przyjaciele. Zobacz, co media spo³eczno¶ciowe mog± zrobiæ dla Twojej firmy (37.89z)
Rosslyn a ¦wiêty Graal (29.00z)
Prezentacje w PowerPoint 2007 PL. Projekty (29.00z)
Najmocniejsze ogniwo. Jak staæ siê niezast±pionym zawsze i wszêdzie (47.00z)
Ukryta dynamika (69.00z)
Zarz±dzanie stresem. Osobisty mentor - Harvard Business Press (24.90z)
Trening kreatywno¶ci. Podrêcznik dla pedagogów, psychologów i trenerów grupowych. eBook. ePub (34.90z)
Zatracona sztuka s³uchania (39.00z)
Filozofia f**k it, czyli jak osi±gn±æ spokój ducha. eBook. Pdf (23.90z)
Click Millionaires, czyli internetowi milionerzy. E-biznes na twoich zasadach (11.90z)
Od przedstawiciela handlowego do prezesa spó³ki gie³dowej, czyli co robiæ i czego unikaæ, aby osi±gn±æ zawodowy sukces (14.90z)
SZTUKA PERSWAZJI, czyli jêzyk wp³ywu i manipulacji. Wydanie II rozszerzone. eBook. Mobi (31.99z)
Pu³apki small biznesu. 133 mity, które niszcz± Twoj± firmê. eBook. ePub (29.90z)
Kreowanie wizerunku w biznesie i polityce (33.92z)
Everest. Góra Gór (25.93z)
Jednym klikniêciem. Historia Jeffa Bezosa i rosn±cej potêgi Amazon.com (12.90z)
Zarz±dzanie projektami IT. Przewodnik po metodykach (57.00z)
Przychodzi Budda do baru. Pokoleniowy przewodnik ¿yciowy (22.20z)
Praktyczny poradnik networkingu. Zbuduj sieæ trwa³ych kontaktów biznesowych (49.00z)