e-mail sitemap strona główna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

więcej
Skuteczne handlowanie. Jak budować współpracę z klientem i odważnie windykować należności. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 zł

Poznaj tajniki rynków finansowych.

darmowy fragment

więcej
Forex - Podstawy Giełdy Walutowej
Cena: 29.90 zł
Jak rozkręcić dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

więcej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 zł
Kategoria: Finanse; Ekonomia
Seria: Inne
Promocja: -20%


Credit Scoring

Matuszyk Anna
promocja -20%
cena: 48.425 zł 38.74 zł
Data wydania: 2012
stron: 292, miękka oprawa, format:

więcej na stronie onepress.pl
Książ­ka Cre­dit Sco­ring za­wie­ra ca­ło­kształt za­gad­nień zwią­za­nych z me­to­dą za­rzą­dza­nia ry­zy­kiem kre­dy­to­wym, ja­ką jest cre­dit sco­ring, któ­ra w ostat­nich la­tach ule­gła znacz­ne­mu roz­wo­jo­wi. Obec­nie sco­ring jest pod­sta­wą w no­wo­cze­snym za­rzą­dza­niu ry­zy­kiem kre­dy­to­wym, jest tak dzię­ki za­awan­so­wa­nym tech­no­lo­giom kom­pu­te­ro­wym i moż­li­wo­ściom wy­ko­rzy­sta­nia du­żych mo­cy tych ma­szyn. Sco­ring sto­so­wa­ny jest nie tyl­ko przy de­cy­zjach kre­dy­to­wych, ale rów­nież w stra­te­giach do­ty­czą­cych przy­szłe­go za­rzą­dza­nia ry­zy­kiem kre­dy­to­wym oraz w stra­te­giach zwią­za­nych z win­dy­ka­cją na­leż­no­ści. Le­piej za­pro­jek­to­wa­na, opty­mal­nie roz­wi­nię­ta i w związ­ku z tym da­ją­ca szer­sze moż­li­wo­ści kar­ta sco­rin­go­wa jest klu­czem dla ban­ków i de­ta­licz­nych firm fi­nan­so­wych. Ni­niej­sza książ­ka ad­re­so­wa­na jest do wszyst­kich, któ­rzy bu­du­ją, mo­ni­to­ru­ją, oce­nia­ją mo­de­le sco­rin­go­we, za­rów­no prak­ty­cy, jak i teo­re­ty­cy.

W książ­ce przed­sta­wio­no m.in.:
 • Po­ję­cie ry­zy­ka kre­dy­to­we­go
 • Moż­li­wo­ści za­sto­so­wa­nia me­to­dy sco­rin­go­wej
 • Kla­sy­fi­ka­cje cre­dit sco­ring
 • Eta­py bu­do­wy mo­de­lu sco­rin­go­we­go
 • Ro­dza­je mo­de­li sco­rin­go­wych
 • Me­to­dy sta­ty­stycz­ne i nie­sta­ty­stycz­ne sto­so­wa­ne przy bu­do­wie mo­de­li sco­rin­go­wych
 • Dzia­ła­nie biur kre­dy­to­wych
 • Me­to­dy po­mia­ru i oce­nę Loss Gi­ven De­fault (ang. LGD)
 • Ana­li­zę prze­trwa­nia (ang. Su­rvi­val ana­ly­sis).
   
An­na Ma­tu­szyk – dok­tor na­uk eko­no­micz­nych Sz­ko­ły Głów­nej Han­dlo­wej w War­sza­wie. Zaj­mu­je się me­to­da­mi oce­ny ry­zy­ka kre­dy­to­we­go, w szcze­gól­no­ści me­to­dą sco­ringową, pro­wa­dzi ba­da­nia na­uko­we, sen­su stric­te, zwią­za­ne z tą me­to­dą. Bra­ła udział w pro­jek­tach do­ty­czą­cych bu­do­wy mo­de­li cre­dit sco­ring dla za­gra­nicz­nych in­sty­tu­cji fi­nan­so­wych. Au­tor­ka rów­nież in­nych pu­bli­ka­cji zwią­za­nych z ry­zy­kiem kre­dy­to­wym.


Cena: 38.74 zł

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostałe z kategorii: Finanse

Jak prowadzić księgę przychodów i rozchodów. Wydanie II (5.00zł)
Forex w praktyce. Vademecum inwestora walutowego. Wydanie II rozszerzone (11.00zł)
Jak prowadzić księgę przychodów i rozchodów. Wydanie II. Kompendium small businessu (79.00zł)
Najbogatszy człowiek w Babilonie (29.67zł)
Zarządzanie finansami w małej firmie. Wydanie II zaktualizowane (37.00zł)
Finanse osobiste. Świadome zarządzanie własnym portfelem (63.82zł)
Bankowość Podręcznik akademicki (101.92zł)
Biedny milioner. Jak mieć wszystko, co trzeba, i cieszyć się życiem (32.90zł)
Podatki 2013/02 część 1 (16.92zł)
Twoje finanse. Skuteczne oszczędzanie (17.90zł)
Milion w zasięgu ręki. Poradnik zarządzania finansami. eBooki (22.90zł)
Rachunkowość finansowa od podstaw (50.15zł)
Raportowanie przepływów pieniężnych w kontekście zmian we współczesnej sprawozdawczości finansowej (53.55zł)
Twoje podejście do pieniędzy. Czy zachowujesz się tak, jak wszyscy inni' (19.90zł)
Sprawozdanie finansowe przedsiębiorstwa (50.92zł)
Inteligencja finansowa. Co kryją liczby. Przewodnik menedżera (69.00zł)
Jak kontrolować swoje finanse (22.90zł)
Księgowość dla nieksięgowych. Wydanie VI (67.00zł)
Catalyst - odkryj rynek obligacji (39.90zł)
Bankowość instytucje, operacje, zarządzanie (41.83zł)

Pozostałe z kategorii: Ekonomia

Hiperskok. Rewolucja internetowa w biznesie (35.00zł)
Firmy rodzinne (25.42zł)
Rynek papierów wartościowych strefy euro (71.00zł)
Inwestowanie na rynku nieruchomości (33.92zł)
Globalizacja, kryzys i co dalej? (41.65zł)
Zarządzanie międzynarodowe. Teoria i praktyka (51.30zł)
System finansowy. Aktualne wyzwania i perspektywy rozwoju (69.00zł)
Wielki problem drobniaków (33.92zł)
Polska polityka pieniężna (41.65zł)
Kwadrant przepływu pieniędzy (35.81zł)
Kooperencja przedsiębiorstw w dobie globalizacji. Wyzwania strategiczne, uwarunkowania prawne (69.00zł)
Księga przychodów i rozchodów krok po kroku (54.90zł)
Podstawy inżynierii finansowej (41.65zł)
Mikroekonomia. Pojęcia, przedmiot, ewolucja (50.92zł)
Bitcoin. Wirtualna waluta Internetu (29.90zł)
Fundusze Unii Europejskiej (50.15zł)
Globalne rynki finansowe. Praktyka funkcjonowania (49.45zł)
Mikroekonomia Kurs średni ujęcie nowoczesne (63.67zł)
Konsumpcja a rozwój gospodarczy i społeczny (49.00zł)
Finanse publiczne Teoria i praktyka (66.21zł)

Pozostałe z serii: Inne

Sukces tu i teraz. Osiągniesz wszystko, czego chcesz, szybciej, niż się spodziewasz (42.90zł)
11 przykazanie: Masz prawo być bogaty (34.90zł)
Prawo Więzi. Jak się dogadać i stworzyć doskonałe relacje prywatne i zawodowe (29.00zł)
Serwisy społecznościowe. Budowa, administracja i moderacja (47.00zł)
Finanse przedsiębiorstw (45.05zł)
Jak zarządzać zespołem handlowym i przetrwać. Poradnik dla szefów sprzedaży i handlowców. Wydanie III (59.00zł)
Zarządzanie szefem (19.90zł)
Haker umysłów. eBook. Pdf (23.90zł)
Współczesna analiza strategii (79.00zł)
Sztuka wystapień publicznych (33.91zł)
Żydowska mądrość w biznesie. Jak odnieść prawdziwy sukces dzięki lekcjom z Tory i innych starożytnych tekstów. eBook. Mobi (27.90zł)
Od przedstawiciela handlowego do prezesa spółki giełdowej, czyli co robić i czego unikać, aby osiągnąć zawodowy sukces (47.00zł)
Model biznesowy. TY (59.00zł)
Giełda papierów wartościowych. Poradnik bez kantów. eBook. Pdf (27.90zł)
Marketing dla małych i średnich przedsiębiorstw (33.92zł)
Suficka księga mądrości. 99 przymiotów Jedności (37.00zł)
Inwestycje giełdowe. Jak grać i wygrywać. Wydanie II rozszerzone. eBook. Pdf (39.00zł)
Marketing bez tajemnic (39.00zł)
Globalizacja, kryzys i co dalej? (41.65zł)
100 sposobów na Excel 2007 PL. Tworzenie funkcjonalnych arkuszy (57.00zł)