e-mail sitemap strona główna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

więcej
Skuteczne handlowanie. Jak budować współpracę z klientem i odważnie windykować należności. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 zł

Poznaj tajniki rynków finansowych.

darmowy fragment

więcej
Forex - Podstawy Giełdy Walutowej
Cena: 29.90 zł
Jak rozkręcić dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

więcej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 zł
http://www.kasyidrukarki.eu
meble ogrodowe oltre
szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych

Kategoria: Finanse; Ekonomia
Seria: Inne
Promocja: -20%


Credit Scoring

Matuszyk Anna
promocja -20%
cena: 48.425 zł 38.74 zł
Data wydania: 2012
stron: 292, miękka oprawa, format:

więcej na stronie onepress.pl
Książ­ka Cre­dit Sco­ring za­wie­ra ca­ło­kształt za­gad­nień zwią­za­nych z me­to­dą za­rzą­dza­nia ry­zy­kiem kre­dy­to­wym, ja­ką jest cre­dit sco­ring, któ­ra w ostat­nich la­tach ule­gła znacz­ne­mu roz­wo­jo­wi. Obec­nie sco­ring jest pod­sta­wą w no­wo­cze­snym za­rzą­dza­niu ry­zy­kiem kre­dy­to­wym, jest tak dzię­ki za­awan­so­wa­nym tech­no­lo­giom kom­pu­te­ro­wym i moż­li­wo­ściom wy­ko­rzy­sta­nia du­żych mo­cy tych ma­szyn. Sco­ring sto­so­wa­ny jest nie tyl­ko przy de­cy­zjach kre­dy­to­wych, ale rów­nież w stra­te­giach do­ty­czą­cych przy­szłe­go za­rzą­dza­nia ry­zy­kiem kre­dy­to­wym oraz w stra­te­giach zwią­za­nych z win­dy­ka­cją na­leż­no­ści. Le­piej za­pro­jek­to­wa­na, opty­mal­nie roz­wi­nię­ta i w związ­ku z tym da­ją­ca szer­sze moż­li­wo­ści kar­ta sco­rin­go­wa jest klu­czem dla ban­ków i de­ta­licz­nych firm fi­nan­so­wych. Ni­niej­sza książ­ka ad­re­so­wa­na jest do wszyst­kich, któ­rzy bu­du­ją, mo­ni­to­ru­ją, oce­nia­ją mo­de­le sco­rin­go­we, za­rów­no prak­ty­cy, jak i teo­re­ty­cy.

W książ­ce przed­sta­wio­no m.in.:
 • Po­ję­cie ry­zy­ka kre­dy­to­we­go
 • Moż­li­wo­ści za­sto­so­wa­nia me­to­dy sco­rin­go­wej
 • Kla­sy­fi­ka­cje cre­dit sco­ring
 • Eta­py bu­do­wy mo­de­lu sco­rin­go­we­go
 • Ro­dza­je mo­de­li sco­rin­go­wych
 • Me­to­dy sta­ty­stycz­ne i nie­sta­ty­stycz­ne sto­so­wa­ne przy bu­do­wie mo­de­li sco­rin­go­wych
 • Dzia­ła­nie biur kre­dy­to­wych
 • Me­to­dy po­mia­ru i oce­nę Loss Gi­ven De­fault (ang. LGD)
 • Ana­li­zę prze­trwa­nia (ang. Su­rvi­val ana­ly­sis).
   
An­na Ma­tu­szyk – dok­tor na­uk eko­no­micz­nych Sz­ko­ły Głów­nej Han­dlo­wej w War­sza­wie. Zaj­mu­je się me­to­da­mi oce­ny ry­zy­ka kre­dy­to­we­go, w szcze­gól­no­ści me­to­dą sco­ringową, pro­wa­dzi ba­da­nia na­uko­we, sen­su stric­te, zwią­za­ne z tą me­to­dą. Bra­ła udział w pro­jek­tach do­ty­czą­cych bu­do­wy mo­de­li cre­dit sco­ring dla za­gra­nicz­nych in­sty­tu­cji fi­nan­so­wych. Au­tor­ka rów­nież in­nych pu­bli­ka­cji zwią­za­nych z ry­zy­kiem kre­dy­to­wym.


Cena: 38.74 zł

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostałe z kategorii: Finanse

Śmierć pieniądza. Nadchodzący upadek międzynarodowego systemu walutowego (44.90zł)
Faktoring w teorii i w praktyce. Wydanie III - rozszerzone i zaktualizowane (39.90zł)
Nowe trendy w zachowaniach konsumentów na rynkach finansowych (39.50zł)
FOREX - wyłącz emocje, włącz zyski. Przewodnik świadomego inwestora (51.45zł)
Jak prowadzić księgę przychodów i rozchodów. Wydanie II. Kompendium small businessu (79.00zł)
Inwestuj we własny etat. Jak zbudować finansową niezależność pracując na etacie. Wydanie II (32.90zł)
Sprawozdanie finansowe przedsiębiorstwa (50.92zł)
Podatkowa księga przychodów i rozchodów bez tajemnic (43.92zł)
Księgowość dla nieksięgowych. Wydanie VI (67.00zł)
Oswoić bessę, czyli inwestowanie na rynku niedźwiedzia (53.60zł)
Rachunkowość finansowa od podstaw (50.15zł)
Bankowość Podręcznik akademicki (101.92zł)
Bankowość (50.57zł)
Budżet (33.92zł)
Zacznij od zera. Jak przy mniejszym budżecie osiągnąć lepsze wyniki (49.00zł)
Księga przychodów i rozchodów krok po kroku (54.90zł)
Catalyst - odkryj rynek obligacji (39.90zł)
Rachunkowość zarządcza. Podejście operacyjne i strategiczne (67.15zł)
Finanse publiczne Teoria i praktyka (66.21zł)
Polska polityka pieniężna (41.65zł)

Pozostałe z kategorii: Ekonomia

Statystyka dla menedżerów (50.15zł)
Globalne rynki finansowe. Praktyka funkcjonowania (49.45zł)
Bitcoin. Wirtualna waluta Internetu (29.90zł)
Mała książeczka, która nadal podbija rynek (33.92zł)
Kwadrant przepływu pieniędzy (35.81zł)
Bankowość instytucje, operacje, zarządzanie (41.83zł)
Strategia. Wprowadzenie do teorii gier (69.00zł)
Kooperencja przedsiębiorstw w dobie globalizacji. Wyzwania strategiczne, uwarunkowania prawne (69.00zł)
Hiperskok. Rewolucja internetowa w biznesie (35.00zł)
Rynek papierów wartościowych strefy euro (71.00zł)
Księga przychodów i rozchodów krok po kroku (54.90zł)
Mikroekonomia Kurs średni ujęcie nowoczesne (63.67zł)
Śmierć pieniądza. Nadchodzący upadek międzynarodowego systemu walutowego (44.90zł)
Finanse publiczne Teoria i praktyka (66.21zł)
System finansowy. Aktualne wyzwania i perspektywy rozwoju (54.54zł)
Firmy rodzinne (25.42zł)
Lean accounting. integralny element lean management (84.15zł)
Wielki problem drobniaków (33.92zł)
Polska polityka pieniężna (41.65zł)
Globalizacja, kryzys i co dalej? (41.65zł)

Pozostałe z serii: Inne

Chmura obliczeniowa. Rozwiązania dla biznesu (49.00zł)
Analiza formacji w wykresach giełdowych (63.75zł)
Social Media Marketing. Odkryj potencjał Facebooka, Twittera i innych portali społecznościowych (49.00zł)
Zasady skutecznego przywództwa. Poznaj mechanizmy efektywnego i twórczego kierowania ludźmi (30.40zł)
Budowanie zaangażowania pracowników. Zestaw narzędzi (109.65zł)
Statystyka dla menedżerów (50.15zł)
Geografia ekonomiczna (58.65zł)
NLP w negocjacjach handlowych. eBook. Mobi (23.90zł)
Czarna księga perswazji. Używaj NLP, by zdobyć wszystko, czego pragniesz. eBook. Mobi (31.99zł)
Empowerment. Odkryj ukrytą moc Twoich pracowników! eBook. Pdf (29.90zł)
E-wangeliści. Ucz się od najlepszych twórców polskiego internetu. eBook. Mobi (31.99zł)
W biznesie przetrwają nieliczni. Dlaczego większość firm zniknie z rynku i jak się przed tym bronić' (34.90zł)
Sudety. Przewodniki górskie (24.90zł)
Bałkany. Bośnia i Hercegowina, Serbia. Wydanie 4 (59.90zł)
Word 2010 PL. Seria praktyk (39.00zł)
125 sposobów na bezpieczeństwo sieci. Wydanie II (59.00zł)
Brudne interesy. Wydanie drugie (39.20zł)
Podstawy finansów przedsiębiorstw. Praktyczny przewodnik po najważniejszych metodach i narzędziach (39.00zł)
Metoda Running Lean. Iteracja od planu A do planu, który da Ci sukces. Wydanie II (39.00zł)
Skuteczna polityka cenowa. Aspekty praktyczne (69.00zł)
guaranteed online loans 500 credit score personal loans