e-mail sitemap strona główna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

więcej
Skuteczne handlowanie. Jak budować współpracę z klientem i odważnie windykować należności. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 zł

Poznaj tajniki rynków finansowych.

darmowy fragment

więcej
Forex - Podstawy Giełdy Walutowej
Cena: 29.90 zł
Jak rozkręcić dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

więcej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 zł
Kategoria: Finanse; Ekonomia
Seria: Inne
Promocja: -15%


Credit Scoring

Matuszyk Anna
promocja -15%
cena: 49 zł 41.65 zł
Data wydania: 2012
stron: 292, miękka oprawa, format:

więcej na stronie onepress.pl
Książ­ka Cre­dit Sco­ring za­wie­ra ca­ło­kształt za­gad­nień zwią­za­nych z me­to­dą za­rzą­dza­nia ry­zy­kiem kre­dy­to­wym, ja­ką jest cre­dit sco­ring, któ­ra w ostat­nich la­tach ule­gła znacz­ne­mu roz­wo­jo­wi. Obec­nie sco­ring jest pod­sta­wą w no­wo­cze­snym za­rzą­dza­niu ry­zy­kiem kre­dy­to­wym, jest tak dzię­ki za­awan­so­wa­nym tech­no­lo­giom kom­pu­te­ro­wym i moż­li­wo­ściom wy­ko­rzy­sta­nia du­żych mo­cy tych ma­szyn. Sco­ring sto­so­wa­ny jest nie tyl­ko przy de­cy­zjach kre­dy­to­wych, ale rów­nież w stra­te­giach do­ty­czą­cych przy­szłe­go za­rzą­dza­nia ry­zy­kiem kre­dy­to­wym oraz w stra­te­giach zwią­za­nych z win­dy­ka­cją na­leż­no­ści. Le­piej za­pro­jek­to­wa­na, opty­mal­nie roz­wi­nię­ta i w związ­ku z tym da­ją­ca szer­sze moż­li­wo­ści kar­ta sco­rin­go­wa jest klu­czem dla ban­ków i de­ta­licz­nych firm fi­nan­so­wych. Ni­niej­sza książ­ka ad­re­so­wa­na jest do wszyst­kich, któ­rzy bu­du­ją, mo­ni­to­ru­ją, oce­nia­ją mo­de­le sco­rin­go­we, za­rów­no prak­ty­cy, jak i teo­re­ty­cy.

W książ­ce przed­sta­wio­no m.in.:
 • Po­ję­cie ry­zy­ka kre­dy­to­we­go
 • Moż­li­wo­ści za­sto­so­wa­nia me­to­dy sco­rin­go­wej
 • Kla­sy­fi­ka­cje cre­dit sco­ring
 • Eta­py bu­do­wy mo­de­lu sco­rin­go­we­go
 • Ro­dza­je mo­de­li sco­rin­go­wych
 • Me­to­dy sta­ty­stycz­ne i nie­sta­ty­stycz­ne sto­so­wa­ne przy bu­do­wie mo­de­li sco­rin­go­wych
 • Dzia­ła­nie biur kre­dy­to­wych
 • Me­to­dy po­mia­ru i oce­nę Loss Gi­ven De­fault (ang. LGD)
 • Ana­li­zę prze­trwa­nia (ang. Su­rvi­val ana­ly­sis).
   
An­na Ma­tu­szyk – dok­tor na­uk eko­no­micz­nych Sz­ko­ły Głów­nej Han­dlo­wej w War­sza­wie. Zaj­mu­je się me­to­da­mi oce­ny ry­zy­ka kre­dy­to­we­go, w szcze­gól­no­ści me­to­dą sco­ringową, pro­wa­dzi ba­da­nia na­uko­we, sen­su stric­te, zwią­za­ne z tą me­to­dą. Bra­ła udział w pro­jek­tach do­ty­czą­cych bu­do­wy mo­de­li cre­dit sco­ring dla za­gra­nicz­nych in­sty­tu­cji fi­nan­so­wych. Au­tor­ka rów­nież in­nych pu­bli­ka­cji zwią­za­nych z ry­zy­kiem kre­dy­to­wym.


Cena: 41.65 zł

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostałe z kategorii: Finanse

Forex w praktyce. Vademecum inwestora walutowego. Wydanie II rozszerzone (11.00zł)
Inteligencja finansowa. Co kryją liczby. Przewodnik menedżera (51.75zł)
Bankowość Podręcznik akademicki (101.92zł)
Rozważny inwestor. Wydanie II zaktualizowane (29.25zł)
Psychologia dostatku, czyli jak się buduje finansową prosperity (29.25zł)
Podstawy inżynierii finansowej (41.65zł)
Inwestuj we własny dług. 7 kroków dzieki którym spłacisz kredyt przed terminem i jeszcze na tym zarobisz (32.90zł)
Nowe trendy w zachowaniach konsumentów na rynkach finansowych (40.50zł)
Zarządzanie finansami w małej firmie. Wydanie II zaktualizowane (37.00zł)
NewConnect - nowa szansa na duże zyski (47.20zł)
SAP R/3. Podręcznik użytkownika (69.00zł)
Zbiór zadań z podstaw rachunkowości z rozwiązaniami (35.70zł)
Audyt ubezpieczeniowy (42.42zł)
Telewindykacja, czyli skuteczne odzyskiwanie należności przez telefon (26.17zł)
Śmierć pieniądza. Nadchodzący upadek międzynarodowego systemu walutowego (44.90zł)
Inwestycyjny boom. Siła spokoju i mądrej strategii (35.92zł)
FOREX - wyłącz emocje, włącz zyski. Przewodnik świadomego inwestora (38.59zł)
Bankowość instytucje, operacje, zarządzanie (46.67zł)
Biedny milioner. Jak mieć wszystko, co trzeba, i cieszyć się życiem (29.90zł)
Twoje podejście do pieniędzy. Czy zachowujesz się tak, jak wszyscy inni' (19.90zł)

Pozostałe z kategorii: Ekonomia

Wielki problem drobniaków (33.92zł)
Konsumpcja a rozwój gospodarczy i społeczny (49.00zł)
Podstawy inżynierii finansowej (41.65zł)
Big Data. Rewolucja, która zmieni nasze myślenie (50.91zł)
Audyt ubezpieczeniowy (42.42zł)
Kwadrant przepływu pieniędzy (36.26zł)
Mikroekonomia. Pojęcia, przedmiot, ewolucja (50.92zł)
Globalizacja, kryzys i co dalej? (41.65zł)
Polska polityka pieniężna (41.65zł)
Finanse publiczne Teoria i praktyka (66.21zł)
Kooperencja przedsiębiorstw w dobie globalizacji. Wyzwania strategiczne, uwarunkowania prawne (69.00zł)
Mała książeczka, która nadal podbija rynek (33.92zł)
Księga przychodów i rozchodów krok po kroku (54.90zł)
Bankowość instytucje, operacje, zarządzanie (46.67zł)
Naród start-upów. Historia cudu gospodarczego Izraela (45.51zł)
Bitcoin. Wirtualna waluta Internetu (29.90zł)
Statystyka dla menedżerów (50.15zł)
Hiperskok. Rewolucja internetowa w biznesie (35.00zł)
Fundusze Unii Europejskiej (50.15zł)
Śmierć pieniądza. Nadchodzący upadek międzynarodowego systemu walutowego (44.90zł)

Pozostałe z serii: Inne

Kreatywna praca dyplomowa. Jak stworzyć fascynujący tekst naukowy. eBook. Mobi (23.90zł)
BHP 2014. Obowiązki pracodawcy wobec pracownika (92.65zł)
Sztuka wojny. Wydanie III (23.92zł)
Zarządzanie dla inżynierów (47.35zł)
Telewindykacja, czyli skuteczne odzyskiwanie należności przez telefon (26.17zł)
Geniusz konsumenta. Prowadzenie firmy skoncentrowanej na oczekiwaniach nabywców (58.65zł)
Etykieta w biznesie. eBook. Mobi (31.99zł)
Zwinne projekty w klasycznej organizacji. Scrum, Kanban, XP (39.90zł)
Zrozumieć nastolatka. Od nici porozumienia do głębokich więzi (19.00zł)
Twój osobisty fundusz emerytalny. eBook. Mobi (35.90zł)
Twoje finanse. Organizowanie i planowanie własnych finansów. eBook. ePub (13.95zł)
RozGROMić konkurencję. Sprawdzone w boju strategie dowodzenia, motywowania i zwyciężania. Wydanie II rozszerzone (49.00zł)
Wyznania mówcy. Spraw, by ludzie Cię słuchali. eBook. Mobi (27.90zł)
Ukryta przewaga. Sprzedawaj z NLP! (37.00zł)
Odporność korporacji. Zarządzanie ryzykiem nadużyć i korupcji (46.75zł)
Jak rozpoznać kłamcę. Dlaczego ludzie nie mówią prawdy i jak ich na tym przyłapać (33.00zł)
Podstawy zarządzania projektami. Metody i przykłady (60.00zł)
Dlaczego mądrzy ludzie popełniają głupstwa finansowe' Przestań marnować pieniądze i zarabiaj NAPRAWDĘ (39.00zł)
Zagubiony podręcznik życia. Znajdź swoje miejsce na Ziemi (34.90zł)
Tylko bez nerwów. Zarządzanie stresem w pracy. eBook. Pdf (27.90zł)