e-mail sitemap strona główna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

więcej
Skuteczne handlowanie. Jak budować współpracę z klientem i odważnie windykować należności. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 zł

Poznaj tajniki rynków finansowych.

darmowy fragment

więcej
Forex - Podstawy Giełdy Walutowej
Cena: 29.90 zł
Jak rozkręcić dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

więcej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 zł
Kategoria: Finanse; Ekonomia
Seria: Inne
Promocja: -15%


Credit Scoring

Matuszyk Anna
promocja -15%
cena: 49 zł 41.65 zł
Data wydania: 2012
stron: 292, miękka oprawa, format:

więcej na stronie onepress.pl
Książ­ka Cre­dit Sco­ring za­wie­ra ca­ło­kształt za­gad­nień zwią­za­nych z me­to­dą za­rzą­dza­nia ry­zy­kiem kre­dy­to­wym, ja­ką jest cre­dit sco­ring, któ­ra w ostat­nich la­tach ule­gła znacz­ne­mu roz­wo­jo­wi. Obec­nie sco­ring jest pod­sta­wą w no­wo­cze­snym za­rzą­dza­niu ry­zy­kiem kre­dy­to­wym, jest tak dzię­ki za­awan­so­wa­nym tech­no­lo­giom kom­pu­te­ro­wym i moż­li­wo­ściom wy­ko­rzy­sta­nia du­żych mo­cy tych ma­szyn. Sco­ring sto­so­wa­ny jest nie tyl­ko przy de­cy­zjach kre­dy­to­wych, ale rów­nież w stra­te­giach do­ty­czą­cych przy­szłe­go za­rzą­dza­nia ry­zy­kiem kre­dy­to­wym oraz w stra­te­giach zwią­za­nych z win­dy­ka­cją na­leż­no­ści. Le­piej za­pro­jek­to­wa­na, opty­mal­nie roz­wi­nię­ta i w związ­ku z tym da­ją­ca szer­sze moż­li­wo­ści kar­ta sco­rin­go­wa jest klu­czem dla ban­ków i de­ta­licz­nych firm fi­nan­so­wych. Ni­niej­sza książ­ka ad­re­so­wa­na jest do wszyst­kich, któ­rzy bu­du­ją, mo­ni­to­ru­ją, oce­nia­ją mo­de­le sco­rin­go­we, za­rów­no prak­ty­cy, jak i teo­re­ty­cy.

W książ­ce przed­sta­wio­no m.in.:
 • Po­ję­cie ry­zy­ka kre­dy­to­we­go
 • Moż­li­wo­ści za­sto­so­wa­nia me­to­dy sco­rin­go­wej
 • Kla­sy­fi­ka­cje cre­dit sco­ring
 • Eta­py bu­do­wy mo­de­lu sco­rin­go­we­go
 • Ro­dza­je mo­de­li sco­rin­go­wych
 • Me­to­dy sta­ty­stycz­ne i nie­sta­ty­stycz­ne sto­so­wa­ne przy bu­do­wie mo­de­li sco­rin­go­wych
 • Dzia­ła­nie biur kre­dy­to­wych
 • Me­to­dy po­mia­ru i oce­nę Loss Gi­ven De­fault (ang. LGD)
 • Ana­li­zę prze­trwa­nia (ang. Su­rvi­val ana­ly­sis).
   
An­na Ma­tu­szyk – dok­tor na­uk eko­no­micz­nych Sz­ko­ły Głów­nej Han­dlo­wej w War­sza­wie. Zaj­mu­je się me­to­da­mi oce­ny ry­zy­ka kre­dy­to­we­go, w szcze­gól­no­ści me­to­dą sco­ringową, pro­wa­dzi ba­da­nia na­uko­we, sen­su stric­te, zwią­za­ne z tą me­to­dą. Bra­ła udział w pro­jek­tach do­ty­czą­cych bu­do­wy mo­de­li cre­dit sco­ring dla za­gra­nicz­nych in­sty­tu­cji fi­nan­so­wych. Au­tor­ka rów­nież in­nych pu­bli­ka­cji zwią­za­nych z ry­zy­kiem kre­dy­to­wym.


Cena: 41.65 zł

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostałe z kategorii: Finanse

Finanse korporacyjne. Teoria i praktyka. Wydanie II (181.60zł)
Finanse publiczne Teoria i praktyka (66.21zł)
Twoje finanse. Bezpieczeństwo własne i majątku (17.90zł)
Rozważny inwestor. Wydanie II zaktualizowane (39.00zł)
Polska polityka pieniężna (41.65zł)
Inwestycje giełdowe. Jak grać i wygrywać. Wydanie II rozszerzone (8.00zł)
Inwestycyjny boom. Siła spokoju i mądrej strategii (35.92zł)
Twoje finanse. Skuteczne oszczędzanie (17.90zł)
Bankowość instytucje, operacje, zarządzanie (46.67zł)
Globalne rynki finansowe. Praktyka funkcjonowania (49.45zł)
Księgowość dla nieksięgowych. Wydanie VI (67.00zł)
NewConnect - nowa szansa na duże zyski (47.20zł)
Skuteczne strategie wynagrodzeń tworzenie i zastosowanie (75.65zł)
Budżet (33.92zł)
Fundusze Unii Europejskiej (50.15zł)
Biedny milioner. Jak mieć wszystko, co trzeba, i cieszyć się życiem (29.90zł)
Dlaczego Twój makler wolałby, żebyś TEGO nie wiedział' (39.90zł)
Inwestowanie na rynku nieruchomości (33.92zł)
Jak zarabiać na surowcach' Inwestycje na rynkach towarowych w czasach finansjalizacji (59.00zł)
Inwestycje giełdowe. Szanse i pułapki. Przewodnik inwestora (47.20zł)

Pozostałe z kategorii: Ekonomia

Księga przychodów i rozchodów krok po kroku (54.90zł)
Strategia. Wprowadzenie do teorii gier (69.00zł)
Lean accounting. integralny element lean management (84.15zł)
Wielki problem drobniaków (33.92zł)
Mikroekonomia. Pojęcia, przedmiot, ewolucja (50.92zł)
Big Data. Rewolucja, która zmieni nasze myślenie (50.91zł)
Mała książeczka, która nadal podbija rynek (33.92zł)
Płaca za pracę. Jak sprawić, by ludzie znów zaczęli uczestniczyć w systemie wolnej przedsiębiorczości i zarabiać (29.75zł)
Hiperskok. Rewolucja internetowa w biznesie (35.00zł)
Audyt ubezpieczeniowy (42.42zł)
Transport międzynarodowy (55.17zł)
Mikroekonomia Kurs średni ujęcie nowoczesne (63.67zł)
Statystyka dla menedżerów (50.15zł)
Fundusze Unii Europejskiej (50.15zł)
Śmierć pieniądza. Nadchodzący upadek międzynarodowego systemu walutowego (44.90zł)
Globalne rynki finansowe. Praktyka funkcjonowania (49.45zł)
Rynek papierów wartościowych strefy euro (71.00zł)
Zarządzanie międzynarodowe. Teoria i praktyka (46.98zł)
System finansowy. Aktualne wyzwania i perspektywy rozwoju (69.00zł)
Kooperencja przedsiębiorstw w dobie globalizacji. Wyzwania strategiczne, uwarunkowania prawne (69.00zł)

Pozostałe z serii: Inne

Elektronika. Od praktyki do teorii (79.00zł)
Jednominutowy Negocjator. Proste sposoby na korzystniejsze kontrakty. eBook. Pdf (22.90zł)
NewConnect - nowa szansa na duże zyski. eBook. Mobi (47.00zł)
Jednominutowy Negocjator. Proste sposoby na korzystniejsze kontrakty. eBook. ePub (22.90zł)
Strategie geniuszy. Myśl jak Albert Einstein (39.00zł)
Jura Krakowsko - Częstochowska. Aktywnie z historią w tle. Wyd. 1 (26.90zł)
Polska dla żeglarzy (35.90zł)
Suficka księga mądrości. 99 przymiotów Jedności (37.00zł)
Zarządzanie jakością Teoria i praktyka (42.42zł)
Reguły small biznesu. Własna firma w praktyce. eBook. Pdf (39.00zł)
Jak dbać o włosy. Poradnik dla początkującej włosomaniaczki (37.00zł)
Biblia egoistów. Od stanu zależności do pełnej wolności (27.00zł)
Zarządzanie wynikami firmy. Podręcznik menedżera (57.00zł)
Skuteczny coaching. Jak zostać najlepszym trenerem osobistym i zmieniać życie innych na lepsze (29.60zł)
Uniwersalne zasady spekulacji. Dla wszystkich inwestorów i na wszystkich rynkach (72.25zł)
VAT Komentarz (262.00zł)
Antologie Harvard Business Review (828.00zł)
Jednominutowy Negocjator. Proste sposoby na korzystniejsze kontrakty. eBook. Mobi (22.90zł)
Microsoft Project 2007 PL. Nieoficjalny podręcznik (79.00zł)
Forex rynek walutowy dla początkujących inwestorów (27.69zł)