e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Seria: Inne
Promocja: -14%


Sprzeda¿ i charakter

Majewska-Opie³ka Iwona
promocja -14%
cena: 45.372093023256 z 39.02 z
Data wydania: 2013
stron: 308, miêkka oprawa, format:

wicej na stronie onepress.pl
Iwona Majewska-Opie³ka jest psychologiem i doradc± rozwojowym. Pracuje w Polsce, Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Jest autork± kilku ksi±¿ek, m.in. Drogi do siebie i Umys³u lidera, oraz wielu artyku³ów. ¯ycie w XXI wieku wymaga wielu nowych umiejêtno¶ci. Obojêtnie, czy chodzi o znalezienie pracy, wychowanie dzieci czy inn± aktywno¶æ, licz± siê profesjonalizm, perfekcja i wiedza. Nie zdajemy sobie nawet sprawy, jak wa¿nymi sk³adnikami naszego sukcesu s± pasja i charakter. O tym w³a¶nie jest ta ksi±¿ka: jak doskonaliæ siebie zarówno w ¿yciu zawodowym, jak i osobistym. To ksi±¿ka o tym, jak ¿yæ z pasj± i czerpaæ zadowolenie ze swego ¿ycia. Jest to lektura obowi±zkowa dla wszystkich, którzy zajmuj± siê sprzeda¿±.


Cena: 39.02 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: Kompetencje osobiste

Twój mózg, twoje pieni±dze (38.17z)
My¶l jak zwyciêzca (33.15z)
Olbrzymie kroki (22.10z)
11 przykazanie: Masz prawo byæ bogaty (34.90z)
Podrêcznik szybkiego czytania (29.67z)
Zarz±dzanie czasem (30.47z)
Kieruj swoim ¿yciem (22.78z)
Trening intelektu. Wyæwicz pamiêæ, koncentracjê i kreatywno¶æ w 31 dni. Wydanie II rozszerzone (39.90z)
Wiêcej ni¿ s³owa (33.92z)
Techniki sprzeda¿y osobistej (33.15z)
Ego-rcyzmy. Poznaj, czym jest i jak dzia³a ego (13.90z)
Psychologia pamiêci. Badania, teorie, zastosowania (69.00z)
Skuteczny coaching. Jak zostaæ najlepszym trenerem osobistym i zmieniaæ ¿ycie innych na lepsze (12.90z)
Awans. Jak utrzymaæ siê na stanowisku (39.00z)
Popraw swoj± pamiêæ (15.23z)
Zdrowy rozs±dek w biznesie (14.48z)
Trzy wa¿ne pytania do rozgor±czkowanej rodziny. Opowie¶æ o przywództwie... o tym, jak przywróciæ zdrowie najwa¿niejszej organizacji w twoim ¿yciu (30.40z)
Zaczynaj od DLACZEGO. Jak wielcy liderzy inspiruj± innych do dzia³ania (39.00z)
Kompendium wiedzy o konkurencyjno¶ci (41.07z)
Odchodz±c od NIE. Negocjowanie od konfrontacji do kooperacji (33.35z)

Pozostae z kategorii: Sprzeda¿

Przewodnik po e-learningu (58.65z)
B±d¼ pro! 7 kroków do mistrzostwa w marketingu sieciowym (19.92z)
Eurologistyka. Teoria i praktyka (49.72z)
Logistyka w przedsiêbiorstwie (51.30z)
Psychologia sprzeda¿y. Podnie¶ sprzeda¿ szybciej i ³atwiej, ni¿ kiedykolwiek uznawa³e¶ za mo¿liwe (72.00z)
Samo Sedno Skuteczna sprzeda¿ (27.35z)
Techniki skutecznej sprzeda¿y przez telefon i internet (44.90z)
M³odzi nabywcy na e-zakupach (49.98z)
Marketing ¿ywno¶ci (89.00z)
Optymalizacja systemów i procesów logistycznych (38.74z)
Zarz±dzanie ³añcuchami dostaw (46.67z)
Logistyka w systemie zarz±dzania przedsiêbiorstwem (55.17z)
Marka prywatna. Jak przeszkat³ciæ zagro¿enia w szanse dla detalisty i producenta (73.00z)
Go global! (38.35z)
Zarz±dzanie warto¶ci± klienta (49.45z)
Jak oczarowaæ klientów w sklepie, czyli merchandising z elementami psychologii zachowañ konsumenckich (39.00z)
Strategie ³añcuchów dostaw (53.47z)
GURU KULTU..ry (39.90z)
Pozycjonowanie produktu (33.92z)
Logistyka w przedsiêbiorstwie (51.30z)

Pozostae z serii: Inne

Jak przetrwaæ z rodzin±' Trening (34.90z)
100 sposobów na Excel 2007 PL. Tworzenie funkcjonalnych arkuszy . eBook. ePub (44.90z)
Logistyka w przedsiêbiorstwie (51.30z)
Droga do bogactwa (39.90z)
Naucz ich, jak maj± Ciê traktowaæ! Praktyczny podrêcznik asertywno¶ci . eBook. Pdf (27.00z)
Kontrakty terminowe i forex Teoria i praktyka (65.00z)
Sprzeda¿ i dystrybucja (39.10z)
Marketing relacji Teoria i praktyka (37.00z)
Sztuka wojny. Traktat. Wydanie kieszonkowe (9.90z)
Podejmowanie decyzji i delegowanie zadañ. 151 b³yskotliwych rozwi±zañ (34.90z)
Delegowanie obowi±zków. Osobisty mentor - Harvard Business (19.92z)
Polska dla ¿eglarzy (35.90z)
Ma³a ksi±¿eczka, która nadal podbija rynek (33.92z)
Umys³ nakrêcony. Zagadkowa mechanika my¶lenia (37.00z)
Statystyka z programem Statistica (69.00z)
Komplement. Sztuka uwodzenia s³owem (37.00z)
Gra o tron i filozofia. S³owo tnie g³êbiej ni¿ miecz. eBook. Pdf (27.90z)
Audyt ubezpieczeniowy (42.42z)
Bli¿ej siebie Rozmowy z Mistrzami. O ¿yciu, uczuciach, marzeniach, relacjach, zdrowiu, finansach i mo¿liwo¶ci zmiany siebie (31.45z)
Andaluzja. Sewilla, Granada i Kordowa. Wydanie 2 (26.90z)