e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Kategoria: Inne
Seria: Inne
Promocja: -14%


Nie zadrêczaj siê drobiazgami kobieto

Carlson Kristine
promocja -14%
cena: 33.511627906977 z 28.82 z
Data wydania: 2011
stron: 332, miêkka oprawa, format:

wicej na stronie onepress.pl
S± sprawy, które mo¿e zrozumieæ tylko kobieta
Mimo ogromnych zmian spo³ecznych, jedna rzecz pozosta³a niezmienna kobiety ¶wietnie radz± sobie w trudnych sytuacjach kryzysowych, ale zarazem pozwalaj± by przyt³acza³y je b³ahostki. Nie zadrêczaj siê drobiazgami pokazuje, jak odnale¼æ spokój i w¶ród chaosu dzisiejszego ¶wiata odkryæ w sobie wiêcej rado¶ci.
Kristine Carlson jest wspó³autork± ksi±¿ki Nie zadrêczaj siê drobiazgami w mi³o¶ci (REBIS 2000, 2007). Czêsto go¶ci³a w radiowych i telewizyjnych programach. Wraz z nie¿yj±cym ju¿ mê¿em Richardem Carlsonem, autorem kilkunastu ksi±¿ek, wspó³tworzy³a cykl Nie zadrêczaj siê drobiazgami.


Cena: 28.82 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: Inne

Krakowski Kazimierz i Podgórze. Wydanie 1 (44.90z)
MS Project 2010 i MS Project Server 2010. Efektywne zarz±dzanie projektem i portfelem projektów. eBook. ePub (79.00z)
Marketing internetowy. Szybkie ³±cze z klientami. eBook. Mobi (39.00z)
Assessment/Development Center. Poznaj najskuteczniejsz± metodê oceny kompetencji pracowników i kandydatów do pracy. eBook. Pdf (39.00z)
Mowa s³owa. Sztuka przekonywania przez telefon. eBook. Mobi (19.90z)
Psychologia sukcesu. Sekrety duchowego bogactwa. eBook (37.00z)
Bezpieczeñstwo systemu e-commerce, czyli jak bez ryzyka prowadziæ biznes w internecie. eBook. PDF (35.90z)
Sekrety skutecznych prezentacji multimedialnych. Wydanie II rozszerzone. eBook. Mobi (29.90z)
Wycena. Minipodrêcznik dla inwestorów gie³dowych (44.90z)
Forex w praktyce. Vademecum inwestora walutowego. Wydanie II rozszerzone. eBook. Mobi (54.99z)
Socjotechnika. Sztuka zdobywania w³adzy nad umys³ami. eBook. Mobi (47.00z)
Prawo przyci±gania. 5 prostych kroków do zdobycia bogactwa (lub czegokolwiek innego) (22.10z)
Wiêcej ni¿ Prawo Przyci±gania (29.90z)
Polski e-konsument - typologia, zachowania. eBook. Pdf (27.90z)
Ksi±¿ka o fotografowaniu. Wydanie III rozszerzone (69.00z)
17 ¶miertelnych b³êdów szefa. Wydanie II rozszerzone. eBook. Mobi (31.99z)
Giganci. Jak Andrew Carnegie, John D. Rockefeller, Jay Gould i J. P. Morgan stworzyli amerykañsk± supergospodarkê (57.00z)
Mount Everest biznesu (31.99z)
Grafika w biznesie. Projektowanie elementów to¿samo¶ci wizualnej - logotypy, wizytówki oraz papier firmowy. Wydanie II. eBook. Pdf (39.00z)
Strategie inwestycyjne. Jak z g³ow± zarabiaæ na gie³dzie. eBook. ePub (39.00z)

Pozostae z serii: Inne

Skuteczny coaching dla zaawansowanych (12.90z)
Jak unikaæ b³êdów oddalaæ zmartwienia i przezwyciê¿aæ stres (24.65z)
Odkryj siebie na nowo. Jak zdefiniowaæ w³asn± markê i zbudowaæ karierê (29.18z)
Licencja na zaliczanie. Dowiedz siê, jak zdaæ ka¿dy egzamin (6.90z)
Lider bez maski (59.00z)
Zwyciê¿yæ znaczy prze¿yæ. 20 lat pó¼niej (39.90z)
Chorwacja dla ¿eglarzy. Ciche zatoki i gwarne przystanie (24.90z)
Ksi±¿ê (34.90z)
Biznes w internecie. Praktyczny poradnik o marketingu, sprzeda¿y, public relations on-line i promocji w mediach spo³eczno¶ciowych (42.00z)
Gotowi na wszystko. 52 zasady efektywno¶ci w pracy i ¿yciu (29.00z)
Geografia ekonomiczna (58.65z)
Profesjonalna prezentacja multimedialna. Jak unikn±æ 27 najczê¶ciej pope³nianych b³êdów. eBook. Pdf (22.90z)
Mened¿er nowych czasów. Najlepsze metody i narzêdzia zarz±dzania. eBook. ePub (31.99z)
Potêga mowy cia³a. Jak odnie¶æ zawodowy i towarzyski sukces (27.89z)
Asertywno¶æ na co dzieñ (22.78z)
Mened¿er coachem. Jak rozmawiaæ, by osi±gn±æ rezultaty (50.15z)
Zarz±dzanie zasobami ludzkimi (143.65z)
Jak zwiêkszyæ poczucie w³asnej warto¶ci' Trening (34.90z)
My¶li przewodnie (57.14z)
Jak skutecznie omijaæ NIE w biznesie. Mowa cia³a i strategie wywierania wp³ywu (31.45z)