e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Kategoria: Bizneswoman
Seria: Inne
Promocja: -23%


Balsam dla duszy kobiety. Ma³e rado¶ci i smutki wielkie serce

Canfield Jack, Hansen Mark Victor
promocja -23%
cena: 37.506493506494 z 28.88 z
Data wydania: 2014
stron: 304, miêkka oprawa, format:

wicej na stronie onepress.pl
Balsam dla duszy kobiety pozwala odpocz±æ i znale¼æ ukojenie daj±c niezapomniane chwile wzruszeñ. Te opowie¶ci przypominaj± nam, co tak naprawdê znaczy byæ kobiet± czy dziewczyn± w dzisiejszym skomplikowanym ¶wiecie mieæ odwagê, poczucie w³asnej godno¶ci i przyjació³, którzy pobudzaj± nas do siêgania po marzenia. Ka¿da zapracowana kobieta powinna po¶wiêciæ parê minut swojego dnia na poczytanie tych opowiadañ. Wnios± one ¶wie¿o¶æ, inspiracjê i równowagê do jej ¿ycia.
Nareszcie Balsam tylko dla kobiet! Rozbudzi³ we mnie wszystkie emocje ¶mia³am siê, p³aka³am. Sta³ siê dla mnie natchnieniem. Olivia Newton-John Jacka Canfielda i Marka Victora Hansena, cenionych amerykañskich gawêdziarzy, wspomagaj± tutaj Jennifer Read Hawthorne i Marci Simoff, wspó³za³o¿ycielki The Esteem Group, organizacji, która stawia sobie za cel wzbudzanie w kobietach chêci dzia³ania i poczucia w³asnej warto¶ci.


Cena: 28.88 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: Bizneswoman

Kobiety i ich wp³yw na biznes. Nowa rewolucja gospodarcza (41.65z)
Druga p³eæ (59.49z)
Bogata kobieta Poradnik inwestycyjny dla kobiet (35.81z)
Czas na atak. Przes³anie dla kobiet. Czego tak naprawdê potrzebujesz, by staæ siê finansowo niezale¿n± (43.43z)
Dlaczego inteligentni mê¿czy¼ni ¿eni± siê z inteligentnymi kobietami (25.42z)
Czas kobiet (30.52z)
Kochaj siebie nawet je¶li stracisz pracê (34.90z)
W³±cz siê do gry. Kobiety, praca i chêæ przywództwa (27.97z)

Pozostae z serii: Inne

Sze¶æ pikseli oddalenia. Zarabiaj dziêki sieci Web 2.0 (23.40z)
Joga dla bystrzaków (39.00z)
MS Office XP/2003 PL w biurze i sekretariacie. Tom I i II (121.54z)
Airport City. Strefa oko³otniskowa jako zagadnienie urbanistyczne. Monografia (62.30z)
Zasoby ludzkie w organizacji (25.30z)
Zakamarki marki. Rzeczy, o których mog³e¶ nie wiedzieæ, zapomnieæ lub pomin±æ podczas budowania swojej marki (14.90z)
Bilans (46.67z)
Finanse ma³ego przedsiêbiorstwa w teorii i praktyce zarz±dzania (47.14z)
Droga do bogactwa (39.90z)
GRYWALIZACJA. Jak zastosowaæ regu³y gier w dzia³aniach marketingowych. eBook. Pdf (31.99z)
¯ycie. Nastêpny poziom. Coaching transpersonalny (39.90z)
Zarz±dzanie czasem (22.78z)
S³owacja Zim± (wydanie II) (24.90z)
Big Data. Rewolucja, która zmieni nasze my¶lenie (50.91z)
Techniki skutecznej sprzeda¿y przez telefon i internet (44.90z)
W 80 zadañ dooko³a Excela. Zaawansowane funkcje arkusza kalkulacyjnego w æwiczeniach (69.00z)
Niskobud¿etowy startup. Zyskowny biznes i ¿ycie bez frustracji (29.40z)
Menad¿er z charyzm± (25.41z)
Zarz±dzanie lud¼mi. Poradnik bez kantów. Wydanie II (34.90z)
Haker umys³ów. eBook. ePub (23.90z)