e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Seria: Inne
Promocja: -14%


Budowanie zespo³u

Harrington-Mackin Deborah
promocja -14%
cena: 39.441860465116 z 33.92 z
Data wydania: 2011
stron: 232, miêkka oprawa, format:

wicej na stronie onepress.pl
Budowanie zespo³u: zestaw narzêdzi zawiera ca³o¶æ wiedzy potrzebnej, by wydobyæ z twoich zespo³ów to, co najlepsze. Sukces firm zasadza siê na pracy zespo³owej, a umiejêtno¶æ zarz±dzania zespo³em jest najwa¿niejsz± kompetencj± lidera. Popraw wydajno¶æ swojego zespo³u, osi±gnij maksymaln± efektywno¶æ dziêki radom i narzêdziom proponowanym przez ¶wiatowej s³awy eksperta Deborah Mackin.
Przydadz± siê one zarówno osobom kieruj±cym zespo³ami, jak i tym, którzy je tworz±. Z tej ksi±¿ki dowiesz siê:
- jakie s± typy zespo³ów, poznasz ich charakterystyki oraz kompetencje poszczególnych cz³onków,
- jak rozwi±zywaæ konflikty w zespo³ach,
- jak dokonywaæ pomiaru wydajno¶ci zespo³ów.
Poznasz tak¿e techniki gromadzenia, szeregowania i analizowania pomys³ów. Wiedza ta przyda siê zarówno organizacjom biznesowym, jak i typu non profit oraz wszystkim przedsiêbiorstwom d±¿±cym do najwy¿szej wydajno¶ci. Jest to równie¿ doskona³y materia³ dla szkoleniowców i nauczycieli akademickich kszta³c±cych pracowników w zakresie umiejêtno¶ci zespo³owych.


Cena: 33.92 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: Zasoby ludzkie (HR)

Nowoczesne zarz±dzanie zasobami ludzkimi (93.90z)
Zarz±dzanie zasobami ludzkimi w budownictwie (33.92z)
Zarz±dzanie zasobami ludzkimi (46.64z)
Oszustwa i nieuczciwo¶æ w organizacjach (59.00z)
Mierzenie wyników szkoleñ. Praktyczny przewodnik po sze¶ciu najwa¿niejszych wska¼nikach oceny (79.00z)
Zarz±dzanie zasobami ludzkimi (67.92z)
Inwestowanie w ludzi. Wp³yw inicjatyw z zakresu ZZL na wyniki finansowe przedsiêbiorstwa (84.15z)
Proces grupowy. Poradnik dla trenerów, nauczycieli i wyk³adowców. Wydanie II rozszerzone (59.00z)
Struktury wynagradzania pracowników (59.00z)
Kapita³ ludzki organizacji (41.07z)
Przywództwo plemienne. Tworzenie dobrze prosperuj±cych firm poprzez wzmacnianie relacji spo³ecznych (58.65z)
Cz³owiek w firmie Bez obaw i z ochot± (55.71z)
Kompetencyjne systemy ocen pracowników. Przygotowanie, wdra¿anie i integrowanie z innymi systemami ZZL (79.80z)
Komunikacja w organizacjach zró¿nicowanych kulturowo (59.00z)
Zarz±dzanie zasobami ludzkimi (143.65z)
Partnerski HR. Nowe normy efektywnej rekrutacji, pracy i szkolenia dzisiejszej kadry pracowniczej (44.20z)
Zarz±dzanie produktywno¶ci± w przedsiêbiorstwie (41.65z)
Przywództwo i oszukiwanie samego siebie. Jak uwolniæ siê z pu³apki uprzedzeñ (44.90z)
Zarz±dzanie kapita³em ludzkim (59.00z)
Rozmowa kwalifikacyjna. O czym nie wiedz± kandydaci do pracy, czyli sekrety rekrutuj±cych. Wydanie III rozszerzone (32.90z)

Pozostae z kategorii: Przywództwo

Big Boss (34.90z)
Etyka (29.90z)
B³yskawiczne wywieranie wp³ywu (42.42z)
Lider sprzeda¿y. Jak anga¿owaæ handlowców w aktywn± sprzeda¿ (41.94z)
Esencja sukcesji (49.00z)
Mened¿er jako polityk (42.42z)
Sekrety negocjacji dla biznesmenów (42.42z)
Realizacja strategii (50.92z)
Ksi±¿ka dla skutecznych szefów. Znane i mniej znane drogi do sukcesu w kierowaniu lud¼mi. Wydanie II rozszerzone (99.00z)
Przepis. Jak tchn±æ energiê w zespó³ oraz organizacjê (21.17z)
Lider(ka) z krwi i ko¶ci (26.59z)
Pakiet: Jednominutowy mened¿er (audiobook CD) (67.92z)
Jak radziæ sobie z lud¼mi, których nie da siê znie¶æ. i jak sprawiæ, aby zachowywali siê dobrze mimo swoich wad (38.02z)
My¶l jak zwyciêzca (33.15z)
Liderzy jedz± na koñcu. Dlaczego niektóre zespo³y potrafi± ¶wietnie wspó³pracowaæ, a inne nie (25.93z)
Ksi±¿ê (34.90z)
O krok dalej (62.05z)
Zarz±dzanie talentami. Wykorzystuj mo¿liwo¶ci najzdolniejszych pracowników (73.00z)
Rozwój osobisty lidera (29.71z)
Jak zdobyæ przyjació³ i zjednaæ sobie ludzi w epoce cyfrowej (33.92z)

Pozostae z serii: Inne

Jak staæ siê doskona³ym mówc± i rozmówc± (34.21z)
Przyspieszony kurs kreatywno¶ci (44.00z)
Metoda Lean Startup. Wykorzystaj innowacyjne narzêdzia i stwórz firmê, która zdobêdzie rynek (49.00z)
Google+ dla biznesu. eBook. Pdf (29.90z)
Kodeks Leonarda da Vinci (4.00z)
Zarz±dzanie kontraktem psychologicznym. Zaanga¿owanie pracowników w zwiêkszenie wydajno¶ci firmy (67.15z)
Dexter. Taki sympatyczny morderca. eBook. ePub (29.90z)
Perswazja (41.82z)
Arcymistrz sprzeda¿y. Wydanie II rozszerzone. eBook. ePub (39.00z)
Money matters (39.00z)
Tworzenie warto¶ci przez dzia³ HR (79.00z)
Zarz±dzanie jako¶ci± z przyk³adami (59.42z)
Czym jest marketing (30.52z)
Dzieñ dobry i co dalej (37.32z)
PowerPoint 2010 PL. Æwiczenia. eBook. Mobi (17.00z)
Homo corporaticus, czyli przewodnik przetrwania w korporacji (34.90z)
I Ty mo¿esz zostaæ Warrenem Buffettem, czyli inwestowanie skoncentrowane na GPW. eBook. Pdf (37.00z)
Dlaczego mnie nie rozumiecie' Poznaj osiem barier w komunikacji i pokonaj je. eBook. Mobi (22.90z)
E-marketing. Wspó³czesne trendy. Pakiet startowy (55.17z)
Kompendium technik perswazyjnych. eBook. Pdf (31.99z)