e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Seria: Inne
Promocja: -20%


Zarz±dzanie zasobami ludzkimi

promocja -20%
cena: 58.3 z 46.64 z
Data wydania: 2012
stron: 424, miêkka oprawa, format:

wicej na stronie onepress.pl
(...) Autorzy podjêli ''benedyktyñski'' wysi³ek przestudiowania bardzo licznych publikacji, g³ównie z okresu ostatnich 15 lat, i bardzo rzetelnie w swoim tek¶cie przedstawili najwa¿niejsze refleksje dla tych dzia³ów wiedzy o zarz±dzaniu zasobami ludzkimi, które stanowi± podstawowy kanon akademickich programów i podrêczników tego przedmiotu w Polsce. (...)
Jest to ksi±¿ka dla studentów, którzy pragn± zgromadziæ wiedzê o tym, jak zarz±dzaæ lud¼mi.
Jest to ksi±¿ka dla praktyków, w której znajd± wyja¶nienia ¼róde³ swoich niepowodzeñ w zarz±dzaniu lud¼mi, a tak¿e dostrzeg± kierunki doskonalenia swej pracy w tej dziedzinie.
Jest to ksi±¿ka pomocna dla nauczycieli akdemickich, która im u³atwi przygotowanie zajêæ przez wskazanie tych ¼róde³ informacji, których mog± nie znaæ.
Jest to ksi±¿ka dla ludzi poszukuj±cych tematów dla badañ nad poszukiwaniem warunków wzrostu gospodarczego w Polsce.
Jest to tak¿e ksi±¿ka, która pomaga odnawiaæ i wzbogacaæ wiedzê specjalistyczn± o bardzo trudnym zadaniu, jakim jest zarz±dzanie lud¼mi.
Autorzy wskzuj± regu³y, które mo¿na i warto stosowaæ w praktyce, a które wspó³przyczyniaj± siê do osi±gania interesów pracodawców i pracowników.


Cena: 46.64 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: Zasoby ludzkie (HR)

Cz³owiek w firmie Bez obaw i z ochot± (55.71z)
Zarz±dzanie zasobami ludzkimi (143.65z)
Pi±ta dyscyplina Materia³y dla praktyka (75.65z)
Umowa o pracê na czas okre¶lony w polskim i unijnym prawie pracy (105.00z)
Rynek Celów. Zwrot z inwestycji w HR (67.15z)
ABC Jak zbudowaæ zespó³ który zwyciê¿a (35.81z)
Rozmowa kwalifikacyjna. O czym nie wiedz± kandydaci do pracy, czyli sekrety rekrutuj±cych. Wydanie III rozszerzone (32.90z)
Kompetencje pracownicze w organizacji ucz±cej siê (33.15z)
Coaching. Teoria, praktyka, studia przypadków (62.57z)
Motywowanie pracowników (37.34z)
Partnerski HR. Nowe normy efektywnej rekrutacji, pracy i szkolenia dzisiejszej kadry pracowniczej (44.20z)
Komunikacja w organizacjach zró¿nicowanych kulturowo (59.00z)
P³aca za pracê. Jak sprawiæ, by ludzie znów zaczêli uczestniczyæ w systemie wolnej przedsiêbiorczo¶ci i zarabiaæ (29.75z)
Zarz±dzanie misjami zagranicznymi (59.00z)
Warren Buffett o biznesie (59.90z)
Kapita³ ludzki organizacji (41.07z)
Zarz±dzanie zasobami ludzkimi (67.92z)
Zasoby ludzkie w organizacji (25.30z)
Pracownicy Praktyczny poradnik dla pracodawcy (37.60z)
Zatrudniaj mistrzów (59.00z)

Pozostae z serii: Inne

PowerPoint 2007 PL. Seria praktyk (39.00z)
Dwie drogi. Jak Cisco równocze¶nie osi±ga zyski i dba o przysz³y rozwój (38.17z)
Reklama w wyszukiwarkach internetowych. Jak planowaæ i prowadziæ kampaniê. Wydanie II (47.00z)
Zarz±dzanie zasobami ludzkimi w otoczeniu miêdzynarodowym (41.07z)
Innowacyjno¶æ produktowa przedsiêbiorstw (50.15z)
Batman i filozofia. Mroczny rycerz nareszcie bez maski (22.68z)
Filozofia sukcesu. ¯ycie szczê¶liwe i dostatnie wed³ug Napoleona Hilla. eBook. Pdf (27.90z)
Superskuteczne strategie opanowania jêzyków obcych. Twój prywatny coach. eBook. ePub (29.90z)
Rynki inwestycji alternatywnych (38.17z)
Zarz±dzanie us³ugami Projektowanie i wdra¿anie (51.77z)
Getting Things Done, czyli sztuka bezstresowej efektywno¶ci (twarda oprawa) (49.00z)
Sekrety mistrza fotografii cyfrowej. Lekcje ze Scottem Kelbym (39.90z)
Nauka perswazji czyli jak w 8 minut postawiæ na swoim (33.45z)
Co Twój kot próbuje Ci powiedzieæ' Poznaj tajemnice kociej psychologii (23.92z)
Jak usprawniæ komunikatywno¶æ' Trening (69.00z)
Jeste¶ start-upem. Buduj swoj± przysz³o¶æ, inwestuj w siebie i realizuj siê zawodowo (39.90z)
Hoshin Kanri. Strategiczne podej¶cie do nieustannego doskonalenia (84.15z)
Controlling w przyk³adach. Poradnik praktyka (37.00z)
Czytaj dwa razy szybciej!. eBook. Pdf (23.90z)
Poczta Lotus Notes 8.5 PL. Niezbednik uzytkownika. eBook. Pdf (27.90z)