e-mail sitemap strona główna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

więcej
Skuteczne handlowanie. Jak budować współpracę z klientem i odważnie windykować należności. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 zł

Poznaj tajniki rynków finansowych.

darmowy fragment

więcej
Forex - Podstawy Giełdy Walutowej
Cena: 29.90 zł
Jak rozkręcić dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

więcej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 zł




Seria: Inne
Promocja: -15%


Innowacyjność produktowa przedsiębiorstw

Nawrocki Tomasz
promocja -15%
cena: 59 zł 50.15 zł
Data wydania: 2012
stron: 234, miękka oprawa, format:

więcej na stronie onepress.pl
W książ­ce za­pre­zen­to­wa­no w przej­rzy­sty i ca­ło­ścio­wy spo­sób me­to­dy­kę prze­pro­wa­dze­nia syn­te­tycz­nej oce­ny in­no­wa­cyj­no­ści pro­duk­to­wej przed­się­biorstw (kry­te­ria oce­ny, źró­dła da­nych, mo­del obli­cze­nio­wy) wraz z przed­sta­wie­niem jej przy­kła­do­we­go za­sto­so­wa­nia w od­nie­sie­niu do wy­bra­nych spół­ek no­to­wa­nych na GPW w War­sza­wie.
Do pod­sta­wo­wych wy­róż­ni­ków pro­po­no­wa­ne­go w pu­bli­ka­cji roz­wią­za­nia za­li­czyć moż­na przede wszyst­kim je­go:
- kom­plek­so­wość – swo­im za­kre­sem obej­mu­je ono za­rów­no kwe­stie zwią­za­ne z za­so­bo­wym po­ten­cja­łem in­no­wa­cyj­no­ści pro­duk­to­wej przed­się­biorstw i ich za­an­ga­żo­wa­niem w je­go roz­wój – po­ten­cjal­na in­no­wa­cyj­ność pro­duk­to­wa od stro­ny za­so­bów i od stro­ny na­kła­dów, jak rów­nież z kon­kret­ny­mi wy­ni­ka­mi dzia­łal­no­ści in­no­wa­cyj­nej przed­się­biorstw w ob­sza­rze pro­duk­tów – re­zul­ta­tyw­na (wy­ni­ko­wa) in­no­wa­cyj­ność pro­duk­to­wa;
- wy­mier­ność – za spra­wą opar­cia apa­ra­tu ma­te­ma­tycz­ne­go na teo­rii zbio­rów roz­my­tych moż­li­we jest, na pod­sta­wie kry­te­riów cząst­ko­wych o róż­nych jed­nost­kach i cha­rak­te­rze (tak ilo­ścio­wym, jak i ja­ko­ścio­wym), obli­cze­nie jed­nej syn­te­tycz­nej oce­ny in­no­wa­cyj­no­ści pro­duk­to­wej ba­da­nych podmio­tów, wy­ra­żo­nej w prze­dzia­le od 0 do 1;
- uży­tecz­ność – otrzy­ma­ne syn­te­tycz­ne oce­ny in­no­wa­cyj­no­ści pro­duk­to­wej ba­da­nych podmio­tów, a tak­że uzy­ska­ne w to­ku ich obli­czeń po­śred­nie oce­ny cząst­ko­we, stwa­rza­ją du­że moż­li­wo­ści w za­kre­sie ana­li­zy po­rów­naw­czej;
- ła­twość za­sto­so­wa­nia oraz ak­tu­al­ność – opie­ra się ono wy­łącz­nie na ogól­no­do­stęp­nych źró­dłach da­nych, w tym w szcze­gól­no­ści ra­por­tach rocz­nych oraz in­for­ma­cjach ujaw­nia­nych przez przed­się­bior­stwa na ich fir­mo­wych stro­nach in­ter­ne­to­wych;
- ryn­ko­wy punkt wi­dze­nia – na po­trze­by opra­co­wa­nia apa­ra­tu ma­te­ma­tycz­ne­go za­sto­so­wa­ne­go w mo­de­lu prze­pro­wa­dzo­no ba­da­nie an­kie­to­we do­ty­czą­ce po­strze­ga­nia przez ana­li­ty­ków oraz in­dy­wi­du­al­nych in­we­sto­rów gieł­do­wych róż­nych cząst­ko­wych kry­te­riów oce­ny in­no­wa­cyj­no­ści oraz ich wpły­wu na bar­dziej zło­żo­ne ka­te­go­rie.


Cena: 50.15 zł

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego



Pozostałe z kategorii: Controlling

Rachunkowość zarządcza (47.35zł)
Sprawozdawczość ostrożnościowa i finansowa firm inwestycyjnych (84.86zł)
Rachunkowość finansowa z uwzględnieniem MSSF (55.17zł)
Wstęp do rachunkowości przedsiębiorstw (33.92zł)
Prawo finansowe Repetytorium (33.15zł)
Audyt wewnętrzny i kontrola zarządcza (35.70zł)
Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie (59.42zł)
Controlling w przykładach. Poradnik praktyka (37.00zł)
Budżetowanie i controlling w przedsiębiorstwie (41.65zł)
Wprowadzenie do sprawozdawczości, analizy i informatyki finansowej (66.25zł)
Plan kont z komentarzem według ustawy o rachunkowości i MSSF. RFK901 (304.50zł)
Zarządzanie płynnością finansową przedsiębiorstw (41.65zł)
Rachunkowość budżetowa (84.15zł)
Analiza finansowa w przedsiębiorstwie (38.25zł)
VAT Komentarz (262.00zł)
Zaawansowana rachunkowość finansowa (49.00zł)
Windykacja. Tom I, II i III (198.00zł)
Rachunkowość finansowa (50.15zł)
Analiza sprawozdań finansowych tom 1 Zrozumieć sprawozdanie polskie MSSF US GAAP (37.40zł)
Controlling w działalności przedsiębiorstwa (57.72zł)

Pozostałe z kategorii: Zarządzanie

Struktury wynagradzania pracowników (59.00zł)
Sprzedaż pogłębiona 2.0. Sprzedawaj więcej, skuteczniej i za każdym razem (32.00zł)
Jednominutowy przedsiębiorca (26.92zł)
Doktryna jakości. Rzecz o skutecznym zarządzaniu (twarda oprawa) (79.00zł)
Z korzyścią dla wszystkich. Historia firmy RE/MAX i płynąca z niej lekcja (59.00zł)
Pomarańczowa rewolucja w biznesie. Jak jeden wybitny zespół może dokonać przeobrażenia całej organizacji (CD) (39.90zł)
Mity marketingowe. Marketing bez bzdur, iluzji i fałszywych założeń (41.65zł)
Zbuduj swój dream team. Relacje z pracownikami (37.00zł)
Controlling Planowanie kontrola kierowanie (35.05zł)
Reasekuracja (38.02zł)
Sekrety osobistej efektywności. Osiągaj niemożliwe i skutecznie zarządzaj swoim życiem (39.90zł)
Zbiór gier z zakresu rozwiązywania konfliktów (109.65zł)
Piąta dyscyplina Materiały dla praktyka (75.65zł)
Innowacyjność przepis na sukces. Model (52.40zł)
E-logistyka (50.92zł)
Cztery obsesje wyjątkowego szefa (39.90zł)
Nowa era innowacji (41.65zł)
Rework (39.90zł)
Coaching kadry kierowniczej (42.42zł)
Zarządzanie małą i średnią firmą w teorii i w ćwiczeniach (80.00zł)

Pozostałe z serii: Inne

Gra w manipulacje (39.00zł)
Inbound marketing. Daj się poznać w Google, serwisach społecznościowych i na blogu (44.90zł)
Marketing internetowy. Szybkie łącze z klientami. eBook. Pdf (39.00zł)
Przedsiębiorczość jest kobietą. Bądź kreatywna i zdobądź to, o czym marzysz (34.00zł)
Excel 2013 PL. Biblia (99.00zł)
Batman i filozofia. Mroczny rycerz nareszcie bez maski (34.90zł)
Bądź pro! 7 kroków do mistrzostwa w marketingu sieciowym (29.00zł)
Forex w praktyce. Vademecum inwestora walutowego. Wydanie II rozszerzone. eBook. ePub (54.99zł)
Controlling dla menedżerów (56.10zł)
Motywacja pod lupą. Praktyczny poradnik dla szefów. eBook. Mobi (47.00zł)
Wybrzeże Bułgarii i Rumunii. Przewodnik - Celownik. Wydanie 1 (29.90zł)
Strategie inwestycyjne na każdą pogodę. Osiągaj zysk na wszystkich rynkach (67.15zł)
Życie i praca. Jak znaleźć czas na wszystko (30.00zł)
Jak założyć i rozwinąć własną firmę (33.91zł)
Nić porozumienia. Jak rozmawiać z nastolatkiem (27.00zł)
Getting Things Done, czyli sztuka bezstresowej efektywności (twarda oprawa) (49.00zł)
Inspirujące fotografie. Warszaty fotograficzne (59.00zł)
Słowenia. Po słonecznej stronie. Wydanie 2 (34.90zł)
Sekrety skutecznych prezentacji multimedialnych. Wydanie II rozszerzone (37.00zł)
Inwestycje. Instrumenty finansowe, aktywa niefinansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa (57.82zł)