e-mail sitemap strona główna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

więcej
Skuteczne handlowanie. Jak budować współpracę z klientem i odważnie windykować należności. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 zł

Poznaj tajniki rynków finansowych.

darmowy fragment

więcej
Forex - Podstawy Giełdy Walutowej
Cena: 29.90 zł
Jak rozkręcić dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

więcej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 zł
Seria: Inne
Promocja: -15%


Innowacyjność produktowa przedsiębiorstw

Nawrocki Tomasz
promocja -15%
cena: 59 zł 50.15 zł
Data wydania: 2012
stron: 234, miękka oprawa, format:

więcej na stronie onepress.pl
W książ­ce za­pre­zen­to­wa­no w przej­rzy­sty i ca­ło­ścio­wy spo­sób me­to­dy­kę prze­pro­wa­dze­nia syn­te­tycz­nej oce­ny in­no­wa­cyj­no­ści pro­duk­to­wej przed­się­biorstw (kry­te­ria oce­ny, źró­dła da­nych, mo­del obli­cze­nio­wy) wraz z przed­sta­wie­niem jej przy­kła­do­we­go za­sto­so­wa­nia w od­nie­sie­niu do wy­bra­nych spół­ek no­to­wa­nych na GPW w War­sza­wie.
Do pod­sta­wo­wych wy­róż­ni­ków pro­po­no­wa­ne­go w pu­bli­ka­cji roz­wią­za­nia za­li­czyć moż­na przede wszyst­kim je­go:
- kom­plek­so­wość – swo­im za­kre­sem obej­mu­je ono za­rów­no kwe­stie zwią­za­ne z za­so­bo­wym po­ten­cja­łem in­no­wa­cyj­no­ści pro­duk­to­wej przed­się­biorstw i ich za­an­ga­żo­wa­niem w je­go roz­wój – po­ten­cjal­na in­no­wa­cyj­ność pro­duk­to­wa od stro­ny za­so­bów i od stro­ny na­kła­dów, jak rów­nież z kon­kret­ny­mi wy­ni­ka­mi dzia­łal­no­ści in­no­wa­cyj­nej przed­się­biorstw w ob­sza­rze pro­duk­tów – re­zul­ta­tyw­na (wy­ni­ko­wa) in­no­wa­cyj­ność pro­duk­to­wa;
- wy­mier­ność – za spra­wą opar­cia apa­ra­tu ma­te­ma­tycz­ne­go na teo­rii zbio­rów roz­my­tych moż­li­we jest, na pod­sta­wie kry­te­riów cząst­ko­wych o róż­nych jed­nost­kach i cha­rak­te­rze (tak ilo­ścio­wym, jak i ja­ko­ścio­wym), obli­cze­nie jed­nej syn­te­tycz­nej oce­ny in­no­wa­cyj­no­ści pro­duk­to­wej ba­da­nych podmio­tów, wy­ra­żo­nej w prze­dzia­le od 0 do 1;
- uży­tecz­ność – otrzy­ma­ne syn­te­tycz­ne oce­ny in­no­wa­cyj­no­ści pro­duk­to­wej ba­da­nych podmio­tów, a tak­że uzy­ska­ne w to­ku ich obli­czeń po­śred­nie oce­ny cząst­ko­we, stwa­rza­ją du­że moż­li­wo­ści w za­kre­sie ana­li­zy po­rów­naw­czej;
- ła­twość za­sto­so­wa­nia oraz ak­tu­al­ność – opie­ra się ono wy­łącz­nie na ogól­no­do­stęp­nych źró­dłach da­nych, w tym w szcze­gól­no­ści ra­por­tach rocz­nych oraz in­for­ma­cjach ujaw­nia­nych przez przed­się­bior­stwa na ich fir­mo­wych stro­nach in­ter­ne­to­wych;
- ryn­ko­wy punkt wi­dze­nia – na po­trze­by opra­co­wa­nia apa­ra­tu ma­te­ma­tycz­ne­go za­sto­so­wa­ne­go w mo­de­lu prze­pro­wa­dzo­no ba­da­nie an­kie­to­we do­ty­czą­ce po­strze­ga­nia przez ana­li­ty­ków oraz in­dy­wi­du­al­nych in­we­sto­rów gieł­do­wych róż­nych cząst­ko­wych kry­te­riów oce­ny in­no­wa­cyj­no­ści oraz ich wpły­wu na bar­dziej zło­żo­ne ka­te­go­rie.


Cena: 50.15 zł

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostałe z kategorii: Controlling

Analiza finansowa w przedsiębiorstwie (38.25zł)
Vademecum Podatnika 2014 VAT w gminach 2014 (67.99zł)
Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych (49.45zł)
Sprawozdawczość ostrożnościowa i finansowa firm inwestycyjnych (84.86zł)
Rachunkowość zarządcza zorientowana na projekty (43.35zł)
Zasady rachunkowości zarządczej (57.82zł)
Rachunkowość finansowa (50.15zł)
Lean accounting. integralny element lean management (84.15zł)
Windykacja. Tom I, II i III (198.00zł)
Wycena przedsiębiorstwa. Funkcje, metody zasady (69.00zł)
VAT Komentarz (262.00zł)
Rachunek przepływów pieniężnych w praktyce (37.40zł)
Kontrola przedsiębiorcy (83.30zł)
Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie (59.42zł)
Rachunkowość zarządcza (47.35zł)
Analiza finansowa przedsiębiorstwa (50.15zł)
Poradnik kontrolowanego przedsiębiorcy (21.17zł)
Analiza finansowa przedsiębiorstwa. Teoria i zastosowanie (51.30zł)
Rachunkowość budżetowa (84.15zł)
Rachunkowość przedsiębiorstwa w szczególnych sytuacjach (50.92zł)

Pozostałe z kategorii: Zarządzanie

Go global! (31.20zł)
Działalność gospodarcza (129.00zł)
Z korzyścią dla wszystkich. Historia firmy RE/MAX i płynąca z niej lekcja (59.00zł)
Podstawy zarządzania organizacjami (72.17zł)
SAP. Zrozumieć system ERP (57.82zł)
Piąta dyscyplina Materiały dla praktyka (75.65zł)
Mapy myśli dla biznesu (38.25zł)
As One. Przekształć indywidualne działanie w potęgę zespołu (79.00zł)
Zaplanuj swój sukces! Biznesplan na start (29.90zł)
Nowa era innowacji (41.65zł)
Menedżer skuteczny (59.90zł)
Ład korporacyjny (49.00zł)
Przywództwo w czasach niepewności godpodarczej (22.78zł)
Pełna partycypacja w zarządzaniu. Tajemnica sukcesu największych eksperymentów menedżerskich świata (59.00zł)
Controlling w działalności przedsiębiorstwa (57.72zł)
Employer branding. Budowanie wizerunku pracodawcy krok po kroku (59.00zł)
Pomarańczowa rewolucja w biznesie. Jak jeden wybitny zespół może dokonać przeobrażenia całej organizacji (CD) (39.90zł)
Menedżer uczy się od koni. Innowacyjne zarządzanie inspirowane Horse Assisted Education (39.43zł)
Inspirujący menedżer. Budowanie relacji, które przekładają się na wyniki (41.65zł)
Przełomowe innowacje (37.40zł)

Pozostałe z serii: Inne

Zakończcie ten kryzys! (39.00zł)
Successful interview. Jak odnieść sukces podczas rozmowy kwalifikacyjnej w języku polskim i angielskim. eBook. Mobi (26.90zł)
Inteligencja społeczna (34.21zł)
Na każdy temat z Marią Szyszkowską. eBook. Mobi (19.90zł)
Strategiczne zarządzanie marką (119.00zł)
ABC Jak inwestować w nieruchomości (35.81zł)
Uwierz w siebie. Poznaj swoją moc. eBook. ePub (27.90zł)
Reklama podprogowa. Jak niepostrzeżenie wniknąć w umysł odbiorcy (53.60zł)
Sztuka rynkologii (39.90zł)
Kodeks wygranych. X przykazań człowieka sukcesu (39.00zł)
Strategiczny podstęp. Umiejętność wygrywania w biznesie (39.00zł)
Airport City. Strefa okołotniskowa jako zagadnienie urbanistyczne. Monografia (89.00zł)
Rachunkowość małych przedsiębiorstw (47.35zł)
Doug Box o fotografii portretowej. Przewodnik (39.90zł)
Prawo finansowe Repetytorium (33.15zł)
Przedsiębiorczość Podstawy teoretyczne (49.00zł)
Boskie Matki (49.00zł)
Polityka fiskalna w strefie euro (39.52zł)
Szczęście młodego umysłu. Nauki Dalajlamy (24.90zł)
Strażnik Mafii (4.00zł)