e-mail sitemap strona główna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

więcej
Skuteczne handlowanie. Jak budować współpracę z klientem i odważnie windykować należności. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 zł

Poznaj tajniki rynków finansowych.

darmowy fragment

więcej
Forex - Podstawy Giełdy Walutowej
Cena: 29.90 zł
Jak rozkręcić dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

więcej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 zł
Seria: Inne
Promocja: -20%


Czego naprawdę chcą inwestorzy

Statman Meir
promocja -20%
cena: 68.175 zł 54.54 zł
Data wydania: 2013
stron: 284, miękka oprawa, format:

więcej na stronie onepress.pl
 „Stat­man jest jed­nym z pio­nie­rów dzie­dzi­ny fi­nan­sów be­ha­wio­ral­nych, a je­go książ­ka Cze­go na­praw­dę chcą in­we­sto­rzy? po­win­na być lek­tu­rą obo­wiąz­ko­wą dla wszyst­kich in­we­sto­rów oraz ich fi­nan­so­wych do­rad­ców!
Zna­leźć w niej moż­na mi­strzow­ską ana­li­zę licz­nych pu­ła­pek i wy­zwań, przed ja­ki­mi sta­ją dzi­śu­czest­ni­cy ryn­ku”.
- ANDREW W. LO, Har­ris & Har­ris Gro­up, pro­fe­sor fi­nan­sów w Slo­an Scho­ol of Ma­na­ge­ment, MIT
„(…) po­zwa­la do­ko­nać "au­top­sji" za­rów­no cu­dzych, jak i na­szych wła­snych de­cy­zji fi­nan­so­wych. Książ­ka ta za­wie­ra przy­dat­ną wie­dzę teo­re­tycz­ną, po­ka­zu­jąc, jak po­dej­mu­je­my de­cy­zje fi­nan­so­we, a tak­że wie­dzę prak­tycz­ną od­no­śnie na­sze­go pro­ce­su de­cy­zyj­ne­go”.
- HARRY M. MARKOWITZ, lau­re­at Na­gro­dy No­bla z Eko­no­mii, pro­fe­sor fi­nan­sów w Sz­ko­le Za­rzą­dza­nia w Ra­dy 
„Pod­czas in­we­sto­wa­nia je­ste­śmy czę­sto swo­imi naj­gor­szy­mi do­rad­ca­mi. Stat­man wy­ja­śnia po­wszech­nie po­peł­nia­ne błę­dy i po­ma­ga nam po­dej­mo­wać mą­drzej­sze de­cy­zje do­ty­czą­ce na­szych wła­snych in­we­sty­cji”.
- BURTON MALKIEL, au­tor be­st­sel­le­ro­wej książ­ki „Ran­dom Walk Down Wall Stre­et” 
„Me­ir Stat­man z per­spek­ty­wy współ­cze­snej neu­rop­sy­cho­lo­gii rzu­ca ja­sne świa­tło na wszel­kie umy­sło­we de­mo­ny, ja­kie sprzy­się­gły się prze­ciw­ko to­bie, by uczy­nić cię bied­nym. Stat­man roz­ba­wi cię, przy­pra­wi o łzy i, co naj­waż­niej­sze, po­pra­wi twój ra­chu­nek zy­sków i strat”.
- WILLIAM BERNSTEIN, au­tor be­st­sel­le­ra "In­tel­li­gent As­set Al­lo­ca­tor", "The Fo­ur Pil­lars of Inve­sting" oraz "The Inve­stor’s Ma­ni­fe­sto", współ­za­ło­ży­ciel Ef­fi­cient Fron­tier Advi­sors


Cena: 54.54 zł

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostałe z kategorii: Kompetencje osobiste

Błąd PowerPointa (39.00zł)
Menedżer jako polityk (42.42zł)
Dlaczego chcemy żebyś był bogaty (51.05zł)
Wykorzystaj swój potencjał przez potęgę podświadomości Zdobądź pewność siebie i poczucie własnej wartości (29.24zł)
Trzy oznaki pracy, która nie daje szczęścia (33.92zł)
Wywieranie wrażenia na innych (38.17zł)
Zaznacz załatwione! Jak wykonywać zadania do końca (63.00zł)
Menedżer skuteczny (59.90zł)
Psychologia nauczania Ujęcie poznawcze (46.67zł)
Jak skutecznie omijać NIE w biznesie. Mowa ciała i strategie wywierania wpływu (31.45zł)
Wprowadzenie do psychologii dla ekonomistów (55.17zł)
Matematyka finansowa (42.00zł)
Wywieranie wpływu. Praktyczny przewodnik (39.90zł)
Sprzedaż i charakter (39.02zł)
Myślenie pytaniami. Zmień swoje pytania a zmienisz siebie (26.29zł)
Wykorzystaj swój potencjał przez potęgę podświadomości. Wzbogać swoje życie. Księga 6 (25.83zł)
Popraw swoją pamięć (15.23zł)
Menedżer uczy się od koni. Innowacyjne zarządzanie inspirowane Horse Assisted Education (39.43zł)
Pokonaj stres w 10 minut (39.90zł)
Ekonometria (33.43zł)

Pozostałe z kategorii: Zarządzanie

Sekrety osobistej efektywności. Osiągaj niemożliwe i skutecznie zarządzaj swoim życiem (23.94zł)
Zatrudniaj mistrzów (59.00zł)
Zarządzanie małą i średnią firmą w teorii i w ćwiczeniach (80.00zł)
Konflikty między ludźmi (55.17zł)
Innowacyjność przepis na sukces. Model (52.40zł)
Finanse przedsiębiorstw w zadaniach i przykładach (37.40zł)
Zespoły (37.86zł)
Zbiór gier z zakresu rozwiązywania konfliktów (109.65zł)
Strategiczna rachunkowość zarządcza (51.77zł)
E-logistyka (50.92zł)
Pełna partycypacja w zarządzaniu. Tajemnica sukcesu największych eksperymentów menedżerskich świata (59.00zł)
Controlling Planowanie kontrola kierowanie (35.05zł)
Biznesplan. Zastosowania i przykłady (33.92zł)
Oszustwa i nieuczciwość w organizacjach (59.00zł)
Zarządzanie (51.30zł)
Doktryna jakości. Rzecz o skutecznym zarządzaniu (twarda oprawa) (79.00zł)
Rachunkowość zarządcza. Analiza i interpretacja (84.15zł)
Inspirujący menedżer. Budowanie relacji, które przekładają się na wyniki (41.65zł)
Ocena sytuacji finansowej grup kapitałowych (105.00zł)
Zakamarki marki. Rzeczy, o których mogłeś nie wiedzieć, zapomnieć lub pominąć podczas budowania swojej marki (14.90zł)

Pozostałe z serii: Inne

Licencja na zaliczanie. Dowiedz się, jak zdać każdy egzamin. eBook. Mobi (17.90zł)
Trening intelektu. Wyćwicz pamięć, koncentrację i kreatywność w 31 dni. Wydanie II rozszerzone (39.90zł)
Księga związków, podrywu i seksu dla mężczyzn (39.90zł)
Pozycjonowanie i optymalizacja stron WWW. Jak to się robi (39.90zł)
Analiza techniczna dla bystrzaków. eBook. Mobi (47.00zł)
Modelowanie przeznaczenia. Praktyczne metody wywierania wpływu na własne życie (34.00zł)
Analiza techniczna dla bystrzaków (59.00zł)
Hiperskok. Rewolucja internetowa w biznesie (35.00zł)
Sekretny język biznesu. Rozszyfruj każdego w 3 sekundy (39.00zł)
Project Management Office Tworzenie - Funkcjonowanie - Ewolucja (24.99zł)
Facebook. Daj się poznać. eBook. Pdf (19.90zł)
Excel 2007 PL. Nieoficjalny podręcznik (79.00zł)
Innowacja. Droga do wzrostu zysków (5.00zł)
Zrozumieć nastolatka. Od nici porozumienia do głębokich więzi (19.00zł)
Google Website Optimizer. Przewodnik (59.00zł)
Prawo przyciągania. 5 prostych kroków do zdobycia bogactwa (lub czegokolwiek innego). Wydanie II uzupełnione (39.00zł)
PrestaShop. Sklep internetowy szyty na miarę (44.90zł)
Nawyk samodyscypliny. Zaprogramuj wewnętrznego stróża (14.90zł)
W dialogu III (27.00zł)
Twórcza kradzież. 10 przykazań kreatywności (34.90zł)