e-mail sitemap strona główna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

więcej
Skuteczne handlowanie. Jak budować współpracę z klientem i odważnie windykować należności. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 zł

Poznaj tajniki rynków finansowych.

darmowy fragment

więcej
Forex - Podstawy Giełdy Walutowej
Cena: 29.90 zł
Jak rozkręcić dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

więcej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 zł
Seria: Inne
Promocja: -20%


Czego naprawdę chcą inwestorzy

Statman Meir
promocja -20%
cena: 68.175 zł 54.54 zł
Data wydania: 2013
stron: 284, miękka oprawa, format:

więcej na stronie onepress.pl
 „Stat­man jest jed­nym z pio­nie­rów dzie­dzi­ny fi­nan­sów be­ha­wio­ral­nych, a je­go książ­ka Cze­go na­praw­dę chcą in­we­sto­rzy? po­win­na być lek­tu­rą obo­wiąz­ko­wą dla wszyst­kich in­we­sto­rów oraz ich fi­nan­so­wych do­rad­ców!
Zna­leźć w niej moż­na mi­strzow­ską ana­li­zę licz­nych pu­ła­pek i wy­zwań, przed ja­ki­mi sta­ją dzi­śu­czest­ni­cy ryn­ku”.
- ANDREW W. LO, Har­ris & Har­ris Gro­up, pro­fe­sor fi­nan­sów w Slo­an Scho­ol of Ma­na­ge­ment, MIT
„(…) po­zwa­la do­ko­nać "au­top­sji" za­rów­no cu­dzych, jak i na­szych wła­snych de­cy­zji fi­nan­so­wych. Książ­ka ta za­wie­ra przy­dat­ną wie­dzę teo­re­tycz­ną, po­ka­zu­jąc, jak po­dej­mu­je­my de­cy­zje fi­nan­so­we, a tak­że wie­dzę prak­tycz­ną od­no­śnie na­sze­go pro­ce­su de­cy­zyj­ne­go”.
- HARRY M. MARKOWITZ, lau­re­at Na­gro­dy No­bla z Eko­no­mii, pro­fe­sor fi­nan­sów w Sz­ko­le Za­rzą­dza­nia w Ra­dy 
„Pod­czas in­we­sto­wa­nia je­ste­śmy czę­sto swo­imi naj­gor­szy­mi do­rad­ca­mi. Stat­man wy­ja­śnia po­wszech­nie po­peł­nia­ne błę­dy i po­ma­ga nam po­dej­mo­wać mą­drzej­sze de­cy­zje do­ty­czą­ce na­szych wła­snych in­we­sty­cji”.
- BURTON MALKIEL, au­tor be­st­sel­le­ro­wej książ­ki „Ran­dom Walk Down Wall Stre­et” 
„Me­ir Stat­man z per­spek­ty­wy współ­cze­snej neu­rop­sy­cho­lo­gii rzu­ca ja­sne świa­tło na wszel­kie umy­sło­we de­mo­ny, ja­kie sprzy­się­gły się prze­ciw­ko to­bie, by uczy­nić cię bied­nym. Stat­man roz­ba­wi cię, przy­pra­wi o łzy i, co naj­waż­niej­sze, po­pra­wi twój ra­chu­nek zy­sków i strat”.
- WILLIAM BERNSTEIN, au­tor be­st­sel­le­ra "In­tel­li­gent As­set Al­lo­ca­tor", "The Fo­ur Pil­lars of Inve­sting" oraz "The Inve­stor’s Ma­ni­fe­sto", współ­za­ło­ży­ciel Ef­fi­cient Fron­tier Advi­sors


Cena: 54.54 zł

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostałe z kategorii: Kompetencje osobiste

Trzy oznaki pracy, która nie daje szczęścia (33.92zł)
Odkryj się. Przypowieść biznesowa o tym, jak pokonać trzy lęki, które niszczą związek z klientem (30.40zł)
Etykieta w biznesie. Praktyczny poradnik dobrych manier w pracy. Wydanie II rozszerzone (44.90zł)
Przestań gadać, zacznij działać. Kopniak w tyłek, w sześciu częściach (37.00zł)
Praca wymarzona. Jak ją skutecznie znaleźć (32.90zł)
Kieruj swoim życiem (22.78zł)
Zrób to od razu (30.40zł)
Mądre zaufanie (30.78zł)
Getting Things Done, czyli sztuka bezstresowej efektywności (29.90zł)
Zespoły (37.86zł)
Rozwiń skrzydła (33.43zł)
Zdrowy rozsądek w biznesie (14.48zł)
Zasady Canfielda. Rusz się stąd gdzie jesteś i idź tam, gdzie chcesz być! (34.21zł)
Nawyk wytrwałości. Jak go wykształcić metodą małych kroków (19.92zł)
Zielona książeczka. Osiągaj zamierzone cele (49.00zł)
Do roboty! (29.90zł)
Błyskotliwy menedżer. Co dobry menedżer wie, robi i mówi (40.72zł)
Active English at Work. Kompendium fachowego języka angielskiego (50.92zł)
Myśl i bogać się. Książka ćwiczeń (45.00zł)
Schudnij z Kaizen (22.32zł)

Pozostałe z kategorii: Zarządzanie

Finanse przedsiębiorstw (45.05zł)
Menedżer skuteczny (59.90zł)
Reasekuracja (38.02zł)
Innowacyjność przepis na sukces. Model (52.40zł)
Doktryna jakości. Rzecz o skutecznym zarządzaniu (59.00zł)
Zatrudniaj mistrzów (59.00zł)
Rework (39.90zł)
E-logistyka (50.92zł)
Doktryna jakości. Rzecz o skutecznym zarządzaniu (twarda oprawa) (79.00zł)
As One. Przekształć indywidualne działanie w potęgę zespołu (79.00zł)
Coaching kadry kierowniczej (42.42zł)
Analiza danych w biznesie. Sztuka podejmowania skutecznych decyzji (59.00zł)
Innowacyjność produktowa przedsiębiorstw (50.15zł)
Rachunkowość zarządcza. Analiza i interpretacja (84.15zł)
Konflikty między ludźmi (55.17zł)
Pełna partycypacja w zarządzaniu. Tajemnica sukcesu największych eksperymentów menedżerskich świata (59.00zł)
Struktury wynagradzania pracowników (59.00zł)
Podstawy zarządzania organizacjami (72.17zł)
Zbiór gier z zakresu rozwiązywania konfliktów (109.65zł)
Dobre przywództwo. Najlepsze praktyki polskich liderów biznesu (109.65zł)

Pozostałe z serii: Inne

Analiza techniczna dla bystrzaków. eBook. Pdf (47.00zł)
Zaufaj mi, jestem kłamcą. Wyznania eksperta ds. manipulowania mediami (44.90zł)
Bilans w firmie. Cztery rzeczy, które przedsiębiorca powinien wiedzieć o finansach (54.90zł)
Psychologia zmiany. Rzecz dla wściekniętych. Perswazja. Sztuka zdobywania tego, czego pragniesz (49.00zł)
Alchemia uwodzenia, czyli jak hipnotycznie kontrolować umysły, uczucia i zachowania seksualne kobiet (23.90zł)
Świadczenia rodzinne Procedury i zasady przyznawania prawa do świadczeń rodzinnych w praktyce (129.00zł)
Zespoły sprzedaży w obliczu zmian (62.05zł)
Jak zwyciężać w pracy (37.40zł)
Wyspy Kanaryjskie. Archipelag rajskiej przyrody. Przewodnik rekreacyjny. Wydanie 1 (26.90zł)
Tajemny klucz do Millennium skandalisty Stiega Larssona (29.00zł)
Milion w zasięgu ręki. Poradnik zarządzania finansami (34.90zł)
Sekrety mistrza fotografii cyfrowej. 195 ujęć Scotta Kelbyego (37.00zł)
Życie samotnego rodzica. 50 praktycznych rad (18.99zł)
Programista poszukiwany. Znajdź i zatrudnij najlepszego! eBook. Mobi (29.90zł)
Biblia handlowca. Najbogatsze źródło wiedzy o sprzedaży. Wydanie II (67.00zł)
Jak sprzedawać, gdy nikt nie kupuje. I jak sprzedawać więcej, kiedy już zaczną (39.90zł)
Licencja na zaliczanie. Dowiedz się, jak zdać każdy egzamin. eBook. ePub (17.90zł)
Etyka biznesu (26.59zł)
Analiza finansowa w przedsiębiorstwie (38.25zł)
Modelowanie przeznaczenia. Praktyczne metody wywierania wpływu na własne życie (34.00zł)