e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Seria: Inne
Promocja: -20%


Czego naprawdê chc± inwestorzy

Statman Meir
promocja -20%
cena: 68.175 z 54.54 z
Data wydania: 2013
stron: 284, miêkka oprawa, format:

wicej na stronie onepress.pl
 „Stat­man jest jed­nym z pio­nie­rów dzie­dzi­ny fi­nan­sów be­ha­wio­ral­nych, a je­go ksi±¿­ka Cze­go na­praw­dê chc± in­we­sto­rzy? po­win­na byæ lek­tu­r± obo­wi±z­ko­w± dla wszyst­kich in­we­sto­rów oraz ich fi­nan­so­wych do­rad­ców!
Zna­le¼æ w niej mo¿­na mi­strzow­sk± ana­li­zê licz­nych pu­³a­pek i wy­zwañ, przed ja­ki­mi sta­j± dzi­¶u­czest­ni­cy ryn­ku”.
- ANDREW W. LO, Har­ris & Har­ris Gro­up, pro­fe­sor fi­nan­sów w Slo­an Scho­ol of Ma­na­ge­ment, MIT
„(…) po­zwa­la do­ko­naæ "au­top­sji" za­rów­no cu­dzych, jak i na­szych w³a­snych de­cy­zji fi­nan­so­wych. Ksi±¿­ka ta za­wie­ra przy­dat­n± wie­dzê teo­re­tycz­n±, po­ka­zu­j±c, jak po­dej­mu­je­my de­cy­zje fi­nan­so­we, a tak­¿e wie­dzê prak­tycz­n± od­no­¶nie na­sze­go pro­ce­su de­cy­zyj­ne­go”.
- HARRY M. MARKOWITZ, lau­re­at Na­gro­dy No­bla z Eko­no­mii, pro­fe­sor fi­nan­sów w Sz­ko­le Za­rz±­dza­nia w Ra­dy 
„Pod­czas in­we­sto­wa­nia je­ste­¶my czê­sto swo­imi naj­gor­szy­mi do­rad­ca­mi. Stat­man wy­ja­¶nia po­wszech­nie po­pe³­nia­ne b³ê­dy i po­ma­ga nam po­dej­mo­waæ m±­drzej­sze de­cy­zje do­ty­cz±­ce na­szych w³a­snych in­we­sty­cji”.
- BURTON MALKIEL, au­tor be­st­sel­le­ro­wej ksi±¿­ki „Ran­dom Walk Down Wall Stre­et” 
„Me­ir Stat­man z per­spek­ty­wy wspó³­cze­snej neu­rop­sy­cho­lo­gii rzu­ca ja­sne ¶wia­t³o na wszel­kie umy­s³o­we de­mo­ny, ja­kie sprzy­siê­g³y siê prze­ciw­ko to­bie, by uczy­niæ ciê bied­nym. Stat­man roz­ba­wi ciê, przy­pra­wi o ³zy i, co naj­wa¿­niej­sze, po­pra­wi twój ra­chu­nek zy­sków i strat”.
- WILLIAM BERNSTEIN, au­tor be­st­sel­le­ra "In­tel­li­gent As­set Al­lo­ca­tor", "The Fo­ur Pil­lars of Inve­sting" oraz "The Inve­stor’s Ma­ni­fe­sto", wspó³­za­³o­¿y­ciel Ef­fi­cient Fron­tier Advi­sors


Cena: 54.54 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: Kompetencje osobiste

Zachowania w organizacji (59.42z)
Sekrety osobistej efektywno¶ci. Osi±gaj niemo¿liwe i skutecznie zarz±dzaj swoim ¿yciem (23.94z)
Zrób to teraz. Stop odk³adaniu spraw na jutro (34.90z)
Ósmy nawyk. Od efektywno¶ci do wielko¶ci i odkrycia w³asnego g³osu (27.35z)
Gemba Kaizen. Zdroworozs±dkowe podej¶cie do strategii ci±g³ego rozwoju (67.92z)
Dlaczego tamten go¶æ jest bogaty, a ja nie (39.00z)
Kluczowe rozmowy. Kluczowe rozmowy Jak prowadziæ rozmowê gdy stawka w grze jest wysoka (49.90z)
Poradnik przetrwania w ¿yciu (33.92z)
Nie¶mia³o¶æ Czym jest i jak j± pokonaæ' (29.90z)
Wykorzystaj swój potencja³ przez potêgê pod¶wiadomo¶ci. Wzbogaæ swoje ¿ycie. Ksiêga 6 (25.83z)
B³±d PowerPointa (39.00z)
Potêga s³owa „dlaczego”. Jak siê wyró¿niæ na tle konkurencji (37.00z)
Schudnij z Kaizen (42.90z)
Konflikty miêdzy lud¼mi (55.17z)
Oczarowanie. Sztuka zmieniania serc, umys³ów i czynów (11.90z)
Odkryj siê. Przypowie¶æ biznesowa o tym, jak pokonaæ trzy lêki, które niszcz± zwi±zek z klientem (30.40z)
Kompetencyjne testy sytuacyjne w rekrutacji, selekcji i ocenie pracowników (50.15z)
Gimnastyka umys³u. Rozwiñ intelekt w 4 tygodnie (19.90z)
Awans. Jak utrzymaæ siê na stanowisku (39.00z)
Trening Jaguara. Obud¼ w sobie pewno¶æ siebie i osi±gaj zamierzone cele (18.85z)

Pozostae z kategorii: Zarz±dzanie

Employer branding. Budowanie wizerunku pracodawcy krok po kroku (59.00z)
Finanse przedsiêbiorstw w zadaniach i przyk³adach (37.40z)
Strategie finansowania dzia³alno¶ci przedsiêbiorstw (41.65z)
Mapy my¶li dla biznesu (38.25z)
Oszustwa i nieuczciwo¶æ w organizacjach (59.00z)
Cztery obsesje wyj±tkowego szefa (39.90z)
Dawaj innym szczê¶cie. ¦cie¿ka pasji, zysku i celu (50.92z)
Mity marketingowe. Marketing bez bzdur, iluzji i fa³szywych za³o¿eñ (41.65z)
Elastyczne formy zatrudnienia (38.17z)
Struktury wynagradzania pracowników (59.00z)
Nowa era innowacji (41.65z)
Zbiór gier z zakresu rozwi±zywania konfliktów (109.65z)
Prze³omowe innowacje (37.40z)
Dobre przywództwo. Najlepsze praktyki polskich liderów biznesu (109.65z)
Zbuduj swój dream team. Relacje z pracownikami (25.90z)
Komunikacja w zespole wirtualnym (39.10z)
Podstawy zarz±dzania kryzysowego (22.10z)
Rachunkowo¶æ zarz±dcza. Analiza i interpretacja (84.15z)
Zarz±dzanie dzia³alno¶ci± innowacyjn± (67.15z)
£ad korporacyjny (49.00z)

Pozostae z serii: Inne

Wspó³czesna mitologia coachingu. 70 prawdziwych odpowiedzi na 70 zasadniczych pytañ. eBook. ePub (37.00z)
Pokonywanie przeszkód. Przypowie¶æ o tym, jak poskromiæ smoka konfliktu (29.90z)
Mikroekonomia (74.59z)
Zmieniæ my¶lenie o firmie (33.92z)
Logistyka przysz³o¶ci (50.92z)
Twoje finanse. Bezpieczeñstwo w³asne i maj±tku (17.90z)
Maraton. Trening metod± Gallowaya (35.10z)
Nieuczciwe praktyki na rynku bankowych us³ug konsumenckich (62.00z)
Sympatyczna perswazja (10.90z)
Zarz±dzanie projektami. Kariera w kieszeni (15.92z)
Bieszczady. Solina. Po³oniny, Cerkwie. Przewodnik Rekreacyjny. Wydanie 2 (26.90z)
ABC pewno¶ci siebie i atrakcyjno¶ci (39.90z)
NOWE MEDIA pod redakcj± Eryka Mistewicza Kwartalnik 2/2012. eBook. Mobi (19.95z)
Lekcje warte miliardy dolarów (69.90z)
My¶lê, wiêc jestem. 50 ³amig³ówek wspomagaj±cych my¶lenie lateralne. eBook. Mobi (14.90z)
Sze¶æ ram my¶lowych (18.99z)
NOWE MEDIA pod redakcj± Eryka Mistewicza Kwartalnik 2/2012 (22.20z)
Sze¶æ medali warto¶ci (27.00z)
NLP dla pocz±tkuj±cych. Podstawowe pytania i odpowiedzi. eBook. Mobi (23.90z)
Serwis firmowy. Od pomys³u do gotowej witryny. Poradnik mened¿era. eBook. Mobi (27.90z)