e-mail sitemap strona główna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

więcej
Skuteczne handlowanie. Jak budować współpracę z klientem i odważnie windykować należności. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 zł

Poznaj tajniki rynków finansowych.

darmowy fragment

więcej
Forex - Podstawy Giełdy Walutowej
Cena: 29.90 zł
Jak rozkręcić dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

więcej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 zł
Seria: Inne
Promocja: -20%


Czego naprawdę chcą inwestorzy

Statman Meir
promocja -20%
cena: 68.175 zł 54.54 zł
Data wydania: 2013
stron: 284, miękka oprawa, format:

więcej na stronie onepress.pl
 „Stat­man jest jed­nym z pio­nie­rów dzie­dzi­ny fi­nan­sów be­ha­wio­ral­nych, a je­go książ­ka Cze­go na­praw­dę chcą in­we­sto­rzy? po­win­na być lek­tu­rą obo­wiąz­ko­wą dla wszyst­kich in­we­sto­rów oraz ich fi­nan­so­wych do­rad­ców!
Zna­leźć w niej moż­na mi­strzow­ską ana­li­zę licz­nych pu­ła­pek i wy­zwań, przed ja­ki­mi sta­ją dzi­śu­czest­ni­cy ryn­ku”.
- ANDREW W. LO, Har­ris & Har­ris Gro­up, pro­fe­sor fi­nan­sów w Slo­an Scho­ol of Ma­na­ge­ment, MIT
„(…) po­zwa­la do­ko­nać "au­top­sji" za­rów­no cu­dzych, jak i na­szych wła­snych de­cy­zji fi­nan­so­wych. Książ­ka ta za­wie­ra przy­dat­ną wie­dzę teo­re­tycz­ną, po­ka­zu­jąc, jak po­dej­mu­je­my de­cy­zje fi­nan­so­we, a tak­że wie­dzę prak­tycz­ną od­no­śnie na­sze­go pro­ce­su de­cy­zyj­ne­go”.
- HARRY M. MARKOWITZ, lau­re­at Na­gro­dy No­bla z Eko­no­mii, pro­fe­sor fi­nan­sów w Sz­ko­le Za­rzą­dza­nia w Ra­dy 
„Pod­czas in­we­sto­wa­nia je­ste­śmy czę­sto swo­imi naj­gor­szy­mi do­rad­ca­mi. Stat­man wy­ja­śnia po­wszech­nie po­peł­nia­ne błę­dy i po­ma­ga nam po­dej­mo­wać mą­drzej­sze de­cy­zje do­ty­czą­ce na­szych wła­snych in­we­sty­cji”.
- BURTON MALKIEL, au­tor be­st­sel­le­ro­wej książ­ki „Ran­dom Walk Down Wall Stre­et” 
„Me­ir Stat­man z per­spek­ty­wy współ­cze­snej neu­rop­sy­cho­lo­gii rzu­ca ja­sne świa­tło na wszel­kie umy­sło­we de­mo­ny, ja­kie sprzy­się­gły się prze­ciw­ko to­bie, by uczy­nić cię bied­nym. Stat­man roz­ba­wi cię, przy­pra­wi o łzy i, co naj­waż­niej­sze, po­pra­wi twój ra­chu­nek zy­sków i strat”.
- WILLIAM BERNSTEIN, au­tor be­st­sel­le­ra "In­tel­li­gent As­set Al­lo­ca­tor", "The Fo­ur Pil­lars of Inve­sting" oraz "The Inve­stor’s Ma­ni­fe­sto", współ­za­ło­ży­ciel Ef­fi­cient Fron­tier Advi­sors


Cena: 54.54 zł

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostałe z kategorii: Kompetencje osobiste

Ekonometria (33.43zł)
Zarządzanie instytucjami kredytowymi (50.15zł)
Magiczna drabina do sukcesu (28.50zł)
Wprowadzenie do psychologii dla ekonomistów (55.17zł)
Medytacja w życiu codziennym (39.90zł)
Menedżer jako polityk (42.42zł)
Sztuka skutecznego przywództwa (42.42zł)
Zachowania człowieka w organizacji (55.17zł)
Jak pomnażać oszczędności (29.67zł)
Dlaczego piątkowi uczniowie pracują dla trójkowych a czwórkowi zostają urzędnikami (43.43zł)
Nieśmiałość Czym jest i jak ją pokonać' (29.90zł)
Nawyk wytrwałości. Jak go wykształcić metodą małych kroków (14.90zł)
Trzy ważne pytania do rozgorączkowanej rodziny. Opowieść o przywództwie... o tym, jak przywrócić zdrowie najważniejszej organizacji w twoim życiu (30.40zł)
Wykorzystaj swój potencjał zdobądź bogactwo i odnieś sukces (27.35zł)
Zarządzanie codziennością. Zaplanuj dzień, skoncentruj się i wyostrz swój twórczy umysł (11.90zł)
Menedżer uczy się od koni. Innowacyjne zarządzanie inspirowane Horse Assisted Education (39.43zł)
Przywództwo w świecie biznesu. Teoria i praktyka dla menedżerów (41.65zł)
Kompendium wiedzy o konkurencyjności (41.07zł)
Intuicja. Wiedza wykraczająca ponad logikę (18.97zł)
Sprzedaż i charakter (39.02zł)

Pozostałe z kategorii: Zarządzanie

Podstawy zarządzania operacyjnego (49.00zł)
Zarządzanie małą i średnią firmą w teorii i w ćwiczeniach (80.00zł)
Analiza danych w biznesie. Sztuka podejmowania skutecznych decyzji (59.00zł)
Dawaj innym szczęście. Ścieżka pasji, zysku i celu (50.92zł)
SAP. Zrozumieć system ERP (57.82zł)
Mapy myśli dla biznesu (38.25zł)
Zatrudniaj mistrzów (59.00zł)
Zespoły (37.86zł)
Nowa era innowacji (41.65zł)
Pełna partycypacja w zarządzaniu. Tajemnica sukcesu największych eksperymentów menedżerskich świata (59.00zł)
Psychologia poznawcza w praktyce (49.45zł)
Rework (39.90zł)
Sekrety osobistej efektywności. Osiągaj niemożliwe i skutecznie zarządzaj swoim życiem (23.94zł)
Zasady rachunkowości zarządczej (57.82zł)
Trzy ważne pytania do rozgorączkowanej rodziny. Opowieść o przywództwie... o tym, jak przywrócić zdrowie najważniejszej organizacji w twoim życiu (30.40zł)
Przewaga nad konkurentami (38.17zł)
Przełomowe innowacje (37.40zł)
Controlling dla menedżerów (56.10zł)
Elastyczne formy zatrudnienia (38.17zł)
Warren Buffett o biznesie (59.90zł)

Pozostałe z serii: Inne

Submodalności. Niezwykła droga do Twojego umysłu (29.00zł)
E-biznes po godzinach. Jak zarabiać w sieci bez rzucania pracy na etacie. eBook. Mobi (31.99zł)
Polska polityka pieniężna (41.65zł)
Firmowa strona WWW. Idee, strategia, realizacja. eBook. Pdf (31.99zł)
Word 2007 PL. Seria praktyk (39.00zł)
Pieniądze lubią zarabiać. Podręcznik skutecznego inwestora (49.00zł)
Jak złapać w sieci e-konsumentki i e-konsumentów (50.57zł)
Etyka biznesu. Teoretyczne założenia, praktyka zastosowań (54.00zł)
Kierowanie (72.17zł)
Reklama płynie prosto z serca. Sekret natchnionego marketingu. eBook. ePub (31.99zł)
Poradnik menedżera projektu. Praktyczne narzędzia, techniki i listy kontrolne (25.41zł)
Rekrutacja i selekcja personelu (24.65zł)
Naucz ich, jak mają Cię traktować! Praktyczny podręcznik asertywnośc. eBook. ePub (29.90zł)
Zarządzanie strategiczne (79.00zł)
Tak! 50 sekretów nauki perswazji (49.90zł)
Tam gdzie dzieci są luksusem (38.17zł)
O co zapytasz człowieka w lustrze' Pytania, które czynią przywódcę (49.00zł)
Jak wygrywać każdy spór. Negocjacje w życiu codziennym (29.90zł)
Chorwacja. W kraju lawendy i wina. Wyd. 6 (39.90zł)
Głos wiedzy. Droga do wewnętrznego spokoju (27.00zł)