e-mail sitemap strona główna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

więcej
Skuteczne handlowanie. Jak budować współpracę z klientem i odważnie windykować należności. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 zł

Poznaj tajniki rynków finansowych.

darmowy fragment

więcej
Forex - Podstawy Giełdy Walutowej
Cena: 29.90 zł
Jak rozkręcić dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

więcej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 zł
Seria: Inne
Promocja: -20%


Czego naprawdę chcą inwestorzy

Statman Meir
promocja -20%
cena: 68.175 zł 54.54 zł
Data wydania: 2013
stron: 284, miękka oprawa, format:

więcej na stronie onepress.pl
 „Stat­man jest jed­nym z pio­nie­rów dzie­dzi­ny fi­nan­sów be­ha­wio­ral­nych, a je­go książ­ka Cze­go na­praw­dę chcą in­we­sto­rzy? po­win­na być lek­tu­rą obo­wiąz­ko­wą dla wszyst­kich in­we­sto­rów oraz ich fi­nan­so­wych do­rad­ców!
Zna­leźć w niej moż­na mi­strzow­ską ana­li­zę licz­nych pu­ła­pek i wy­zwań, przed ja­ki­mi sta­ją dzi­śu­czest­ni­cy ryn­ku”.
- ANDREW W. LO, Har­ris & Har­ris Gro­up, pro­fe­sor fi­nan­sów w Slo­an Scho­ol of Ma­na­ge­ment, MIT
„(…) po­zwa­la do­ko­nać "au­top­sji" za­rów­no cu­dzych, jak i na­szych wła­snych de­cy­zji fi­nan­so­wych. Książ­ka ta za­wie­ra przy­dat­ną wie­dzę teo­re­tycz­ną, po­ka­zu­jąc, jak po­dej­mu­je­my de­cy­zje fi­nan­so­we, a tak­że wie­dzę prak­tycz­ną od­no­śnie na­sze­go pro­ce­su de­cy­zyj­ne­go”.
- HARRY M. MARKOWITZ, lau­re­at Na­gro­dy No­bla z Eko­no­mii, pro­fe­sor fi­nan­sów w Sz­ko­le Za­rzą­dza­nia w Ra­dy 
„Pod­czas in­we­sto­wa­nia je­ste­śmy czę­sto swo­imi naj­gor­szy­mi do­rad­ca­mi. Stat­man wy­ja­śnia po­wszech­nie po­peł­nia­ne błę­dy i po­ma­ga nam po­dej­mo­wać mą­drzej­sze de­cy­zje do­ty­czą­ce na­szych wła­snych in­we­sty­cji”.
- BURTON MALKIEL, au­tor be­st­sel­le­ro­wej książ­ki „Ran­dom Walk Down Wall Stre­et” 
„Me­ir Stat­man z per­spek­ty­wy współ­cze­snej neu­rop­sy­cho­lo­gii rzu­ca ja­sne świa­tło na wszel­kie umy­sło­we de­mo­ny, ja­kie sprzy­się­gły się prze­ciw­ko to­bie, by uczy­nić cię bied­nym. Stat­man roz­ba­wi cię, przy­pra­wi o łzy i, co naj­waż­niej­sze, po­pra­wi twój ra­chu­nek zy­sków i strat”.
- WILLIAM BERNSTEIN, au­tor be­st­sel­le­ra "In­tel­li­gent As­set Al­lo­ca­tor", "The Fo­ur Pil­lars of Inve­sting" oraz "The Inve­stor’s Ma­ni­fe­sto", współ­za­ło­ży­ciel Ef­fi­cient Fron­tier Advi­sors


Cena: 54.54 zł

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostałe z kategorii: Kompetencje osobiste

Jak skutecznie omijać NIE w biznesie. Mowa ciała i strategie wywierania wpływu (31.45zł)
Zachowania człowieka w organizacji (55.17zł)
Nawyk samodyscypliny. Zaprogramuj wewnętrznego stróża (25.59zł)
Praca wymarzona. Jak ją skutecznie znaleźć (32.90zł)
Wprowadzenie do psychologii dla ekonomistów (55.17zł)
Opanuj swój wewnętrzny głos. Jak w niecałe 30 sekund wygrać wojnę toczącą się w Twojej głowie i zyskać wyjątkowe życie! (28.19zł)
Ego-rcyzmy. Poznaj, czym jest i jak działa ego (29.90zł)
Intuicja. Wiedza wykraczająca ponad logikę (18.97zł)
Techniki sprzedaży osobistej (33.15zł)
OdWażne rozmowy. Rozmowa po rozmowie zmieniaj swoje relacje, pracę, życie (41.08zł)
Pamięć na zawołanie. Metody i techniki pamięciowe (19.98zł)
Zarządzanie kapitałem ludzkim. Procesy - narzędzia - aplikacje (53.26zł)
Sposób na opornych. Skuteczne wywieranie wpływu (30.40zł)
Whale Done! Czego menedżer może nauczyć się od trenera orek (32.90zł)
Inteligencja społeczna (34.21zł)
Komunikacja pozawerbalna. Znaczenie mowy ciała w miejscu pracy (33.15zł)
Mowa ciała (35.54zł)
Talent nie wystarczy (39.00zł)
Język rosyjski w biznesie (25.50zł)
Sztuka roztropności. Podręczna wyrocznia (34.90zł)

Pozostałe z kategorii: Zarządzanie

Zarządzanie małą i średnią firmą w teorii i w ćwiczeniach (80.00zł)
Przewaga nad konkurentami (38.17zł)
Zarządzanie działalnością innowacyjną (67.15zł)
Zarządzanie (51.30zł)
Rachunkowość zarządcza. Analiza i interpretacja (84.15zł)
Podstawy zarządzania organizacjami (72.17zł)
Potęga słowa „dlaczego”. Jak się wyróżnić na tle konkurencji (37.00zł)
Zaplanuj swój sukces! Biznesplan na start (29.90zł)
Innowacyjność produktowa przedsiębiorstw (50.15zł)
Elastyczne formy zatrudnienia (38.17zł)
Strategiczna rachunkowość zarządcza (51.77zł)
Warren Buffett o biznesie (59.90zł)
Poradnik kontrolowanego przedsiębiorcy (29.67zł)
Zbiór gier z zakresu rozwiązywania konfliktów (109.65zł)
Pełna partycypacja w zarządzaniu. Tajemnica sukcesu największych eksperymentów menedżerskich świata (59.00zł)
Controlling Planowanie kontrola kierowanie (35.05zł)
Trzy ważne pytania do rozgorączkowanej rodziny. Opowieść o przywództwie... o tym, jak przywrócić zdrowie najważniejszej organizacji w twoim życiu (30.40zł)
Sprzedaż pogłębiona 2.0. Sprzedawaj więcej, skuteczniej i za każdym razem (32.00zł)
Nowa era innowacji (41.65zł)
SAP. Zrozumieć system ERP (57.82zł)

Pozostałe z serii: Inne

Giełda. Podstawy inwestowania. Wydanie II rozszerzone (39.90zł)
Neuromarketing 2.0. Wygraj wojnę o umysł klienta. eBook. ePub (31.99zł)
Biblia e-biznesu (99.00zł)
W dialogu II (34.00zł)
Prawa sukcesu według Napoleona Hilla. Zasady samodoskonalenia. eBook. Mobi (31.99zł)
Excel w biurze i nie tylko. Wydanie II. eBook. Pdf (44.90zł)
Metoda Running Lean. Iteracja od planu A do planu, który da Ci sukces. Wydanie II (39.00zł)
Kreatywna praca dyplomowa. Jak stworzyć fascynujący tekst naukowy. eBook. Pdf (23.90zł)
VAT 1556 wyjaśnień i interpretacji (239.00zł)
Rosslyn a Święty Graal (29.00zł)
Zarządzanie zasobami ludzkimi w budownictwie (33.92zł)
Head First. Statystyka. Edycja polska (54.99zł)
SAP. Zrozumieć system ERP (57.82zł)
Prawa sukcesu według Napoleona Hilla. Zasady wiedzy i władzy. eBook. ePub (29.90zł)
Nagradzanie i wyróżnianie pracowników. 151 błyskotliwych rozwiązań (34.90zł)
Excel 2007 PL. Nieoficjalny podręcznik. eBook. Pdf (79.00zł)
Kodeks władzy. Reguły manipulacji (37.00zł)
Rytuały dla dwojga (18.99zł)
Planowanie strategiczne w przedsiębiorstwie (48.37zł)
Profesjonalni trenerzy (25.42zł)