e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Kategoria: Coaching; Finanse
Seria: Inne
Promocja: -20%


Systemy wczesnego ostrzegania w ocenie dzia³alno¶ci instytucji finansowych

Capiga Miros³awa, Gradoñ Witold, Szustak Gra¿yna
promocja -20%
cena: 50.3875 z 40.31 z
Data wydania: 2013
stron: 204, miêkka oprawa, format:

wicej na stronie onepress.pl
Systemy wczesnego ostrzegania to instrumenty zarz±dzania instytucjami finansowymi nie tylko w warunkach kryzysu finansowego, ale równie¿ w warunkach stabilno¶ci finansowej. Ich skuteczno¶æ zale¿y przede wszystkim od odpowiedzi na takie pytania, jak:
  • Jaka jest specyfika poszczególnych systemów wczesnego ostrzegania?
  • Czy bêd± one wykorzystywane przez same instytucje finansowe, czy ich instytucje nadzorcze?
  • Czy chodzi o systemy wczesnego ostrzegania wykorzystywane w odniesieniu do samych instytucji finansowych, czy w odniesieniu do ich klientów?
Odpowiedzi na te i inne pytania zwi±zane z systemami wczesnego ostrzegania znajdzie Czytelnik w prezentowanej ksi±¿ce. Autorami ksi±¿ki s± pracownicy naukowo-dydaktyczni Katedry Bankowo¶ci i Rynków Finansowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.


Cena: 40.31 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: Coaching

Wêdrówki z Gandalfem Przywództwo (44.90z)
Coaching i mentoring w praktyce (59.42z)
Balsam dla duszy kobiety (37.89z)
Syndrom samca alfa (32.22z)
Coaching (42.42z)
Umiejêtno¶ci doradcze. Skuteczny konsulting wewn±trz firmy (63.00z)
Szkolenia jak je prowadziæ by .... Uczestnicy czuli siê zmotywowani do nauki (20.40z)
Praktyczna improwizacja. Jak techniki improwizacji mog± usprawniæ ka¿dy aspekt Twojego ¿ycia (11.90z)
Efektywne szkolenie. Techniki doskonalenia umiejêtno¶ci trenerskich. Wydanie 2 (69.00z)
Zbiór gier z zakresu rozwi±zywania konfliktów (109.65z)
Psychologia sukcesu + CD (249.00z)
Coaching Tao (38.17z)
Aktywne æwiczenia szkoleniowe. Uczenie przez do¶wiadczanie (211.65z)
Coaching oparty na wiedzy w treningach kierowniczych (34.00z)
Coaching dla mened¿erów (29.67z)
Psychologia coachingu (50.92z)
Podrêcznik coachingu. Sprawdzone techniki treningu personalnego (58.65z)
Balsam dla duszy dziewczyny (39.90z)
COACHING, KREATYWNO¦Æ, ZABAWA. Narzêdzia rozwoju dla pasjonatów i profesjonalistów (59.00z)
Osiem minut medytacji. Spokój umys³u na co dzieñ (32.90z)

Pozostae z kategorii: Finanse

My¶l i bogaæ siê. Ksi±¿ka æwiczeñ (45.00z)
Prognozowanie w zarz±dzaniu sprzeda¿± i finansami przedsiêbiorstwa (59.00z)
Gra gie³dowa. Jak rozs±dnie inwestowaæ w pozbawionym rozs±dku ¶wiecie (8.00z)
Wstêp do rachunkowo¶ci przedsiêbiorstw (33.92z)
Zaawansowana rachunkowo¶æ zarz±dcza (51.30z)
Sprzedawanie samego siebie. Nowa psychologia handlowania (39.90z)
Manifest Wikingów. Sekrety sukcesu skandynawskiego biznesu (29.60z)
Zarz±dzanie p³ynno¶ci± finansow± w przedsiêbiorstwie (38.17z)
Rachunkowo¶æ zarz±dcza klucz do sukcesu (41.65z)
Rachunkowo¶æ przedsiêbiorstwa w szczególnych sytuacjach (50.92z)
Fundraising. Pierwszy polski praktyczny podrêcznik (8.90z)
Strategie inwestycyjne. Jak z g³ow± zarabiaæ na gie³dzie (49.00z)
Windykacja. Tom I, II i III (198.00z)
Zarz±dzanie warto¶ci± projektów (39.00z)
Podatki 2013 czê¶æ 3 z p³yt± CD (16.92z)
Excel. Profesjonalna analiza i prezentacja danych (79.00z)
Finansowanie sektora ma³ych i ¶rednich przedsiêbiorstw poprzez rynek kapita³owy w Polsce (33.86z)
Miêdzynarodowy Standard Sprawozdawczo¶ci Finansowej dla ma³ych i ¶rednich jednostek (99.00z)
Wzorcowy plan kont a rachunkowo¶æ finansowa i zarz±dcza podmiotów leczniczych (84.86z)
Otwarte fundusze inwestycyjne. Zasady s± proste (77.00z)

Pozostae z serii: Inne

Negocjacje (33.91z)
Forex rynek walutowy dla pocz±tkuj±cych inwestorów (27.35z)
Zarz±dzanie zasobami ludzkimi (67.92z)
Gimnastyka umys³u. Rozwiñ intelekt w 4 tygodnie (19.90z)
Trader VIC II. Zasady profesjonalnej spekulacji (50.15z)
Word 2007 PL. Seria praktyk (39.00z)
Warren Buffett o biznesie (59.90z)
Same s³uszne decyzje (37.32z)
Badania nad natur± i przyczynami bogactwa narodów tom 1 (63.67z)
Oni nic nie rozumiej±! Jak przekszta³caæ opór w zrozumienie (29.90z)
Filozofia Kaizen. Jak ma³y krok mo¿e zmieniæ Twoje ¿ycie (16.18z)
Windykacja. Tom I, II i III (198.00z)
Mê¿czy¼ni wol± uwodzicielki. Jak ich zdobywaæ' (39.00z)
Trening kreatywno¶ci. Podrêcznik dla pedagogów, psychologów i trenerów grupowych. eBook. ePub (34.90z)
Excel 2007 PL. Nieoficjalny podrêcznik. eBook. ePub (79.00z)
NOWE MEDIA pod redakcj± Eryka Mistewicza Kwartalnik 2/2012 (22.20z)
Manifest Wikingów. Sekrety sukcesu skandynawskiego biznesu (29.60z)
Zmys³y dla zysku. Marketing sensoryczny w praktyce (34.21z)
Filozofia Kaizen. Jak ma³y krok mo¿e zmieniæ Twoje ¿ycie (19.90z)
Ba³kany. Bo¶nia i Hercegowina, Serbia. Wydanie 4 (59.90z)