e-mail sitemap strona główna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

więcej
Skuteczne handlowanie. Jak budować współpracę z klientem i odważnie windykować należności. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 zł

Poznaj tajniki rynków finansowych.

darmowy fragment

więcej
Forex - Podstawy Giełdy Walutowej
Cena: 29.90 zł
Jak rozkręcić dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

więcej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 zł
Seria: Inne
Promocja: -15%


NewConnect Rynek giełdowy dla małych i średnich przedsiębiorstw

Kordela Dominika
promocja -15%
cena: 39 zł 33.15 zł
Data wydania: 2013
stron: 192, miękka oprawa, format:

więcej na stronie onepress.pl
Al­ter­na­tyw­ny sys­tem obro­tu Ne­wCon­nect zo­stał uru­cho­mio­ny w 2007 ro­ku przez Gieł­dę Pa­pie­rów War­to­ścio­wych w War­sza­wie, by umoż­li­wić po­zy­ska­nie za­si­leń fi­nan­so­wych o cha­rak­te­rze udzia­ło­wym więk­szej licz­bie podmio­tów go­spo­dar­czych. Re­gu­la­cje ryn­ku al­ter­na­tyw­ne­go Ne­wCon­nect uwzględ­nia­ją po­trze­by oraz ocze­ki­wa­nia ma­łych i śred­nich przed­się­biorstw dla któ­rych – ze wzglę­du na pro­ce­du­ry i kosz­ty – ry­nek re­gu­lo­wa­ny jest trud­no do­stęp­ny.
Te­ma­ty­ka pu­bli­ka­cji wpi­su­je się w nurt naj­bar­dziej ak­tu­al­nych za­gad­nień, zwią­za­nych z per­spek­ty­wa­mi roz­wo­ju pol­skie­go ryn­ku pa­pie­rów war­to­ścio­wych. Au­tor­ka ni­niej­sze­go opra­co­wa­nia po­sta­wi­ła so­bie za cel:
  • Przed­sta­wie­nie i usys­te­ma­ty­zo­wa­nie obec­ne­go sta­nu wie­dzy o ryn­kach al­ter­na­tyw­nych w Eu­ro­pie.
  • Ana­li­zę ure­gu­lo­wań praw­nych i or­ga­ni­za­cyj­nych al­ter­na­tyw­ne­go sys­te­mu obro­tu Ne­wCon­nect.
  • Ana­li­zę i oce­nę funk­cjo­no­wa­nia al­ter­na­tyw­ne­go sys­te­mu obro­tu Ne­wCon­nect w la­tach 2007–2011.
  • Przed­sta­wie­nie de­ter­mi­nant i sce­na­riu­szy roz­wo­ju al­ter­na­tyw­ne­go sys­te­mu obro­tu Ne­wCon­nect.
Książ­ka „Ne­wCon­nect – ry­nek gieł­do­wy dla ma­łych i śred­nich przed­się­biorstw. Sy­ste­ma­ty­ka, or­ga­ni­za­cja, per­spek­ty­wy roz­wo­ju” kie­ro­wa­na jest do wszyst­kich za­in­te­re­so­wa­nych te­ma­ty­ką ryn­ku fi­nan­so­we­go. Za­pre­zen­to­wa­ne w pu­bli­ka­cji roz­wa­ża­nia teo­re­tycz­ne oraz tre­ści o cha­rak­te­rze prak­tycz­nym mo­gą stać się in­spi­ra­cją do dal­szych ba­dań dla śro­do­wi­ska aka­de­mic­kie­go, a dla przed­sta­wi­cie­li prak­ty­ki go­spo­dar­czej oraz stu­den­tów cen­nym źró­dłem in­for­ma­cji.


Cena: 33.15 zł

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostałe z kategorii: Giełda i inwestycje

Mała książeczka, która nadal podbija rynek (33.92zł)
Czarodzieje rynku (72.25zł)
Rynki inwestycji alternatywnych (38.17zł)
Inwestowanie społecznie odpowiedzialne (35.70zł)
Trend jest twoim przyjacielem (35.05zł)
Landlord. Jak osiągnąć wolność finansową, inwestując w nieruchomości (8.90zł)
System finansowy. Aktualne wyzwania i perspektywy rozwoju (54.54zł)
Analiza kursu walutowego (45.90zł)
Giełda. Podstawy inwestowania. Wydanie III zaktualizowane (25.93zł)
Ryzykować trzeba umieć. Inwestorzy od kuchni o Forexie i o giełdzie (27.93zł)
Giełda (43.40zł)
Giełda. Podstawy inwestowania. Wydanie II rozszerzone (39.90zł)
Inwestorzy alfa. Kulisy sukcesu największych funduszy hedgingowych (29.40zł)
Analiza rynków finansowych (50.15zł)
Ryzyko w działalności bankowej (49.00zł)
Drugie oblicze Wall Street, czyli dlaczego odszedłem z Goldman Sachs (49.00zł)
Usługi maklerskie (129.00zł)
Zapraszam do gabinetu inwestora giełdowego. Przewodnik po inwestowaniu na giełdzie (75.65zł)
Zawód inwestor giełdowy (67.15zł)
Giełdowe giganty (50.15zł)

Pozostałe z serii: Inne

Metoda Lean Startup. Wykorzystaj innowacyjne narzędzia i stwórz firmę, która zdobędzie rynek (49.00zł)
Myślę, więc jestem. 50 łamigłówek wspomagających logiczne myślenie. eBook. Pdf (14.90zł)
Szczęście młodego umysłu. Nauki Dalajlamy (16.18zł)
Strategia. Wydanie specjalne Harvard Business Review Polska (118.00zł)
Perswazja podprogowa. Zakazane techniki wpływania na ludzi (39.00zł)
Submodalności. Niezwykła droga do Twojego umysłu (29.00zł)
Jak unikać błędów oddalać zmartwienia i przezwyciężać stres (24.65zł)
Młody bogaty rentier. Jak stać się zamożnym i na zawsze takim pozostać (43.43zł)
SZTUKA PERSWAZJI, czyli język wpływu i manipulacji (23.92zł)
Więcej niż Prawo Przyciągania (29.90zł)
Werbalna prowokacja. Posługuj się retoryką ostrą jak brzytwa (34.90zł)
Etyczna manipulacja, czyli jak sprawić, żeby ludzie naprawdę Cię lubili. Wydanie II rozszerzone (24.90zł)
Kontroling dla menedżerów . eBook. Pdf (62.90zł)
Kariera pod kontrolą. Jak zmienić swoje życie zawodowe na lepsze. eBook. Pdf (21.99zł)
Psychologia zmiany. Rzecz dla wściekniętych. Perswazja. Sztuka zdobywania tego, czego pragniesz (49.00zł)
Filozofia f**k it, czyli jak osiągnąć spokój ducha. eBook. ePub (23.90zł)
Podstawy zarządzania organizacjami (72.17zł)
Wilno. Barok z kamienia i obłoków (wydanie III) (24.90zł)
Mistrzowskie prezentacje –slajdowy poradnik mówcy doskonałego. eBook. Pdf (27.90zł)
Essential Business English (31.54zł)