e-mail sitemap strona główna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

więcej
Skuteczne handlowanie. Jak budować współpracę z klientem i odważnie windykować należności. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 zł

Poznaj tajniki rynków finansowych.

darmowy fragment

więcej
Forex - Podstawy Giełdy Walutowej
Cena: 29.90 zł
Jak rozkręcić dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

więcej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 zł
Seria: Inne
Promocja: -15%


Niestandardowy podręcznik do rachunkowości

Rogozina Svetlana
promocja -15%
cena: 30 zł 25.50 zł
Data wydania: 2013
stron: 130, miękka oprawa, format:

więcej na stronie onepress.pl
SKŁAD:
Sub­stan­cja ak­tyw­na: teo­re­tycz­ne pod­sta­wy ra­chun­ko­wo­ści wraz z przy­kła­da­mi za­sto­so­wa­nia wie­dzy teo­re­tycz­nej w prak­ty­ce go­spo­dar­czej.
Środ­ki po­moc­ni­cze: cie­ka­wost­ki hi­sto­rycz­ne, opi­sy ko­micz­nych sy­tu­acji z wy­kła­dów o ra­chun­ko­wo­ści, żar­to­bli­we ry­sun­ki, słow­nic­two wy­ko­rzy­sty­wa­ne przez stu­den­tów na uczel­niach i po­za ich mu­ra­mi.
 
WSKAZANIA:
Pu­bli­ka­cja po­mo­że Czy­tel­ni­ko­wi w przy­go­to­wa­niu:
- ja­ko śro­dek wspo­ma­ga­ją­cy zro­zu­mie­nie ra­chun­ko­wo­ści,
- ja­ko śro­dek umoż­li­wia­ją­cy kon­tak­ty z biu­rem ra­chun­ko­wym i urzę­dem skar­bo­wym,
- ja­ko śro­dek na po­zby­cie się nu­dy w księ­go­wo­ści i po­lu­bie­nie za­wo­du księ­go­we­go.
 
DOZOWANIE:
W za­leż­no­ści od stop­nia bra­ku wie­dzy, za­nie­dba­nia na­uki oraz cza­su po­zo­sta­łe­go do kon­tro­li (eg­za­mi­na­cyj­nej, z urzę­du skar­bo­we­go itd.):
- nie mniej niż je­den podroz­dział dzien­nie,
- nie prze­kra­czać jed­ne­go roz­dzia­łu dzien­nie.
 
PRZEDAWKOWANIE:
Rzad­ko spo­ty­ka­ne.
W ra­zie przedaw­ko­wa­nia - książ­kę odło­żyć na pół­kę na kil­ka dni i przy po­wtór­nym sto­so­wa­niu nie prze­kra­czać daw­ki mak­sy­mal­nej.
 
MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE:
- za­męt w gło­wie od nadmia­ru waż­nych i cie­ka­wych in­for­ma­cji,
- zbyt­nio we­so­ły na­strój, prze­szka­dza­ją­cy w kon­ty­nu­acji na­uki.
Po­stę­po­wa­nie ana­lo­gicz­ne do po­stę­po­wa­nia pod­czas przedaw­ko­wa­nia.
 
PRZECIWWSKAZANIE:
Książ­ka jest bez­względ­nie prze­ciw­wska­za­na oso­bom bez po­czu­cia hu­mo­ru.
 


Cena: 25.50 zł

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostałe z kategorii: Mała firma

Pisma i umowy w firmie (149.00zł)
Nowa era innowacji (41.65zł)
Przełomowe innowacje (37.40zł)
Podatki 2014 (75.65zł)
Reguły small biznesu. Własna firma w praktyce (34.30zł)
Kalkulacje finansowe (33.15zł)
Jak założyć i prowadzić działalność gospodarczą w Polsce i wybranych krajach europejskich (38.68zł)
Kontrola pracownika (83.00zł)
Microsoft Excel 2013. Analiza i modelowanie danych biznesowych (75.20zł)
Biznesplan (42.42zł)
Rachunek zysków i strat (50.92zł)
Finanse dla niefinansistów (33.43zł)
Finansowanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw poprzez rynek kapitałowy w Polsce (33.86zł)
Podatki 2014 Meritum (229.00zł)
Zaplanuj swój sukces! Biznesplan na start (29.90zł)
Tajniki finansowego sukcesu dla mikrofirm (35.00zł)
Mali mogą więcej (21.25zł)
TO TWOJA FIRMA. 12 KROKÓW DO SUKCESU (23.94zł)
Formy zatrudnienia w małych i średnich przedsiębiorstwach (37.40zł)
Rachunkowość dla ciebie rachunkowość od podstaw (37.40zł)

Pozostałe z kategorii: Rachunkowość

Rachunkowość zarządcza w przedsiębiorstwie (40.80zł)
Rachunkowość małych przedsiębiorstw (47.35zł)
Zaawansowana rachunkowość finansowa (49.00zł)
Finanse i rachunkowość (51.30zł)
Podstawy rachunkowości Zbiór zadań (29.67zł)

Pozostałe z serii: Inne

Finanse samorządowe. 580 pytań i odpowiedzi. Wzory uchwał, deklaracji, decyzji, umów (169.00zł)
Wycena. Minipodręcznik dla inwestorów giełdowych (44.90zł)
Szkolenia jak je prowadzić by .... Uczestnicy czuli się zmotywowani do nauki (20.40zł)
Informatyka ekonomiczna (69.62zł)
Wybrzeże Chorwacji, Słowenii i Czarnogóry. Wydanie 2 (24.90zł)
Pieniądze lubią zarabiać. Podręcznik skutecznego inwestora (49.00zł)
Podstawy zarządzania organizacjami (72.17zł)
Controlling w działalności przedsiębiorstwa (57.72zł)
Zapamiętywanie w ćwiczeniach (29.66zł)
Trzeci poziom dojrzałości. Szczęśliwe życie po sześćdziesiątce (24.43zł)
Analiza kursu walutowego (45.90zł)
Rewizor GT. Prowadzenie ewidencji księgowej (27.00zł)
Czarnogóra, Serbia i Bośnia. Zielony Przewodnik. Wyd. 1 (42.90zł)
Twoje finanse. Bezpieczeństwo własne i majątku. eBook. ePub (13.95zł)
Jednominutowy Negocjator. Proste sposoby na korzystniejsze kontrakty. eBook. Mobi (22.90zł)
Coaching biznesowy (42.42zł)
Fundusze inwestycyjne. Rodzaje, zasady funkcjonowania, efektywność (67.15zł)
Coaching oparty na wiedzy w treningach kierowniczych (34.00zł)
MS Project 2007. Ćwiczenia praktyczne (34.90zł)
Inwestycyjne przebudzenie. Poznaj prawdę o świecie finansów, zobacz kłamstwa, uniknij oszustw i zacznij zarabiać jak rentier (34.90zł)