e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Seria: Inne
Promocja: -20%


Produkty strukturyzowane. konstrukcja, wycena, aspekty prawne

Bartkowiak Marcin, Echaust Krzysztof
promocja -20%
cena: 49.4 z 39.52 z
Data wydania: 2013
stron: 188, miêkka oprawa, format:

wicej na stronie onepress.pl
Wzrost awersji do ryzyka na rynkach finansowych po 2008 roku bêd±cy konsekwencj± kryzysu finansowo-gospodarczego wymusi³ na specjalistach od in¿ynierii finansowej stworzenie nowych instrumentów finansowych. Pojawi³ siê popyt na produkt, który z jednej strony gwarantowa³ by, ¿e zainwestowane ¶rodki nie zostan± utracone, a z drugiej dawa³ mo¿liwo¶æ osi±gania ponadprzeciêtnych dochodów na ró¿nych rynkach. Produkty strukturyzowane spe³nia³y te warunki. Choæ by³y ju¿ znane w przesz³o¶ci, to dopiero wówczas ich rozwój nabra³ dynamiki.
Produkty strukturyzowane to instrumenty hybrydowe bêd±ce portfelami instrumentów o sta³ym dochodzie, jak lokata bankowa czy obligacja, opcji ora mar¿y stanowi±cej wynagrodzenie emitenta. W³a¶ciwy wybór tych trzech sk³adników i sposób ich po³±czenia stanowi o ich atrakcyjno¶ci. W niniejszej monografii przedstawiono sposoby konstrukcji produktów strukturyzowanych, ich wycenê, analizê ryzyka oraz przepisy prawne dotycz±ce ich funkcjonowania.
Ksi±¿ka jest adresowana do praktyków pracuj±cych w instytucjach finansowych, studentów kierunków finansowych oraz osób zainteresowanych in¿ynieri± finansow± lub inwestycjami na rynku kapita³owym.


Cena: 39.52 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: Gie³da i inwestycje

Gie³da. Skuteczne strategie nie tylko dla pocz±tkuj±cych (39.90z)
Reasekuracja (38.02z)
Analiza kursu walutowego (45.90z)
Czarodzieje rynku (72.25z)
Sztuka spekulacji po latach tom 1-2 (142.80z)
Rynek papierów warto¶ciowych strefy euro (71.00z)
Trader doskona³y (69.00z)
Najwa¿niejsza rzecz. Zaskakuj±ce rady dla wnikliwego inwestora (55.17z)
Inwestowanie na rynku akcji (41.65z)
S³u¿ebno¶æ. Utracone dziedzictwo Wall Street (50.92z)
Superakcje (58.65z)
Ryzykowaæ trzeba umieæ. Inwestorzy od kuchni o Forexie i o gie³dzie (27.93z)
Ocena sytuacji finansowej grup kapita³owych (105.00z)
NewConnect Rynek gie³dowy dla ma³ych i ¶rednich przedsiêbiorstw (33.15z)
Jak stworzyli¶my demona (50.92z)
Kontrakty terminowe i forex Teoria i praktyka (65.00z)
FOREX dla bystrzaków. Wydanie II (25.35z)
Gie³da. Podstawy inwestowania. Wydanie II rozszerzone (39.90z)
Jak inwestowaæ w produkty strukturyzowane (129.00z)
Zarz±dzanie ryzykiem portfela (44.20z)

Pozostae z kategorii: Finanse

Najwa¿niejsza rzecz. Zaskakuj±ce rady dla wnikliwego inwestora (55.17z)
Gra gie³dowa. Jak rozs±dnie inwestowaæ w pozbawionym rozs±dku ¶wiecie (8.00z)
Kiedy nadchodzi kryzys (55.00z)
Ocena przedsiêbiorstwa wed³ug standardów ¶wiatowych (49.45z)
Finanse osobiste (49.45z)
Zarz±dzanie p³ynno¶ci± finansow± przedsiêbiorstw (41.65z)
Regu³y gie³dy. ¯elazne zasady najwiêkszych inwestorów (47.00z)
Inwestycje gie³dowe. Jak graæ i wygrywaæ (31.20z)
Zarz±dzanie ryzykiem podatkowym (118.15z)
Excel. Praktyczne zastosowania w biznesie (69.00z)
Miêdzynarodowe Standardy Rachunkowo¶ci. Praktyczne zastosowanie w biznesie (43.55z)
Ksiêga Przychodów i Rozchodów. Wszystko, co musisz wiedzieæ o rozliczaniu dzia³alno¶ci gospodarczej (39.00z)
Plan kont z komentarzem wed³ug ustawy o rachunkowo¶ci i MSSF. RFK901 (304.50z)
Rachunkowo¶æ Kurs podstawowy (50.92z)
Zarz±dzanie p³ynno¶ci± finansow± w przedsiêbiorstwie (38.17z)
Rachunkowo¶æ bud¿etowa (84.15z)
Ekonometria (33.43z)
Finansowanie inwestycji w teorii i praktyce (49.45z)
Matematyka finansowa (42.00z)
Click Millionaires, czyli internetowi milionerzy. E-biznes na twoich zasadach (11.90z)

Pozostae z serii: Inne

Milion w zasiêgu rêki. Poradnik zarz±dzania finansami (34.90z)
Access. Programowanie w VBA (99.00z)
Abonament roczny serwisu CzasNaE-Biznes (120.78z)
Pokolenia. Wiek deszczu, wiek s³oñca (12.90z)
Odchodz±c od NIE. Negocjowanie od konfrontacji do kooperacji (33.35z)
Efektywne spotkanie biznesowe. Jak nie umrzeæ z nudów na zebraniu (33.92z)
Zarz±dzanie codzienno¶ci±. Zaplanuj dzieñ, skoncentruj siê i wyostrz swój twórczy umys³ (11.90z)
Jêzyk cia³a (41.82z)
Inteligencja spo³eczna (29.08z)
Mened¿er nowych czasów. Najlepsze metody i narzêdzia zarz±dzania. eBook. Pdf (31.99z)
Forex w praktyce. Vademecum inwestora walutowego. Wydanie II rozszerzone. eBook. Pdf (54.99z)
Metoda Sedony. Twój klucz do satysfakcjonuj±cego ¿ycia (39.90z)
Boskie Matki (49.00z)
Znajomi na wagê z³ota. Podstawy marketingu w mediach spo³eczno¶ciowych (67.15z)
Reklama p³ynie prosto z serca. Sekret natchnionego marketingu. eBook. ePub (31.99z)
Styl i dobre maniery. Jak zachowaæ klasê w ka¿dej sytuacji (39.00z)
Si³a Sekretu. Praktyczny poradnik programowania przysz³o¶ci. eBook. Pdf (23.90z)
Access 2007 PL. Seria praktyk (39.00z)
Jak unikaæ b³êdów oddalaæ zmartwienia i przezwyciê¿aæ stres (24.65z)
Alchemia sprzeda¿y, czyli jak skutecznie sprzedawaæ produkty, us³ugi, pomys³y i wizerunek samego siebie. Handlowanie to gra (79.00z)