e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Kategoria: Ekonomia
Seria: Inne
Promocja: -20%


Kryzysy walutowe bankowe i zad³u¿eniowe w gospodarce ¶wiatowej

Gruszczyñski Marcin
promocja -20%
cena: 47.425 z 37.94 z
Data wydania: 2013
stron: 242, miêkka oprawa, format:

wicej na stronie onepress.pl
Sukcesy globalizacji, liberalizacji i integracji w pierwszych latach XXI wieku mog³y wskazywaæ na to, ¿e problem kryzysów, powszechnych jeszcze w poprzednim dziesiêcioleciu, odszed³ do przesz³o¶ci. Ostatni wielki, ¶wiatowy kryzys finansowy ponownie jednak zwróci³ uwagê na problematykê kryzysów walutowych, bankowych i zad³u¿eniowych.
Celem niniejszej publikacji jest zapoznanie Czytelnika z:
- teoretycznymi aspektami kryzysów walutowych, bankowych oraz zad³u¿eniowych,
- wska¼nikami wyprzedzaj±cymi kryzysy,
- praktycznymi do¶wiadczeniami krajów dotkniêtych ich rozmaitymi odmianami,
- konsekwencjami gospodarczymi i politycznymi kryzysów,
- problemem efektywno¶ci rynku walutowego,
- metodami identyfikowania presji rynkowej
- wyzwaniami modelowania kursów walutowych.
Do¶wiadczenia krajów dotkniêtych kryzysem sugeruj±, ¿e s± one pochodn± wielkiej zmiany - liberalizacji, integracji, reform maj±cych charakter polityczny czy ekonomiczny, zmiany stosunków spo³ecznych, deregulacji sektora finansowego - prowadz±cej do po¿±danych rezultatów, ale i tworz±cej nowe, nieznane zagro¿enia o nieoczekiwanej skali. Wydaje siê, ¿e wstrz±sy kryzysowe karz± za b³êdy w polityce gospodarczej, fiskalnej, pieniê¿nej, nieprzemy¶lane zobowi±zania publiczne, nieefektywn± absorpcjê nap³ywu kapita³u, niezrównowa¿enie programów reform. Konsekwencje kryzysów wzmacniane s± przez globalizacjê, liberalizacjê, innowacje finansowe oraz integracjê rynków ¶wiatowych.


Cena: 37.94 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: Ekonomia

Ekonomia (80.15z)
Falowanie aktywno¶ci gospodarczej. Przypadek polski (41.65z)
Podstawy finansów i rachunkowo¶ci. Podrêcznik dla mened¿erów (39.90z)
Mikroekonomia (52.54z)
Dziedzictwo Druckera (41.65z)
Badania statystyczne (59.00z)
Controlling Planowanie kontrola kierowanie (35.05z)
Statystyka spo³eczna (51.30z)
Ekonomia ¿ycia. Od baseballu do akcji afirmatywnej i imigracji, czyli w jaki sposób sprawy realnego ¶wiata wp³ywaj± na nasze codzienne ¿ycie (57.00z)
Polak w ¶wiecie finansów (49.90z)
Kryzys bez koñca (29.75z)
¦wiat do przeróbki Spekulanci bankruci giganci i ich rywale. J0540-RPK (29.74z)
Fundusze inwestycyjne. Rodzaje, zasady funkcjonowania, efektywno¶æ (67.15z)
Ekonomia wdziêczno¶ci. Zasada wzajemno¶ci w biznesie (39.90z)
Spisek bogatych (28.19z)
Wojny walutowe. Nadej¶cie kolejnego globalnego kryzysu (44.90z)
Geografia ekonomiczna (58.65z)
Prawo i ekonomia rynku wewnêtrznego Unii Europejskiej (42.42z)
Kultura a ekonomia (33.15z)
Emigracja do USA. Wydanie VIII (39.20z)

Pozostae z serii: Inne

Kiedy kropla dr±¿y ska³ê, czyli droga do mistrzostwa w komunikacji perswazyjnej (37.00z)
Komplement. Sztuka uwodzenia s³owem (37.00z)
Psychologia zmiany. Rzecz dla w¶ciekniêtych. Perswazja. Sztuka zdobywania tego, czego pragniesz (49.00z)
Ekonomia miêdzynarodowa tom 1 (55.17z)
Uwie¶æ pod¶wiadomo¶æ. Psychologia reklamy (39.90z)
Napoleon Hill. Poczštek wielkiej kariery. eBook. Mobi (31.99z)
MBO - prosta i skuteczna technika zarz±dzania Twoj± firm±. eBook. Mobi (39.90z)
Ma³ymi krokami do Wielko¶ci. Jak rozwin±æ w³asn± firmê (73.00z)
Google+ dla biznesu. eBook. Pdf (29.90z)
Kompas i GPS dla pocz±tkuj±cych (25.00z)
Co minutê rodzi siê klient. Wykorzystaj 10 "pier¶cieni w³adzy" Barnuma - osi±gnij s³awê, fortunê i zbuduj imperium biznesowe. eBook. Mobi (37.00z)
Dzia³alno¶æ gospodarcza (129.00z)
e-Matematyka wspomagaj±ca ekonomiê (59.14z)
Wielcy z wyboru. Niepewno¶æ, chaos, ³ut szczê¶cia. Dlaczego niektóre firmy ¶wiêc± triumfy pomimo niesprzyjaj±cych okoliczno¶ci (53.92z)
Duchowe rozwi±zania. Odpowiedzi na najwiêksze ¿yciowe wyzwania (38.17z)
Poczta Lotus Notes 8.5 PL. Niezbednik uzytkownika. eBook. Pdf (27.90z)
Bogaæ siê! Dziesiêæ przykazañ zarabiania pieniêdzy. Wydanie II. eBook. Mobi (34.90z)
Podstawy rachunkowo¶ci (50.92z)
O sukcesie (25.35z)
Zarz±dzanie projektem (51.30z)