e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Kategoria: Ekonomia
Seria: Inne
Promocja: -20%


Polityka fiskalna w strefie euro

Gi¿yñski Juliusz
promocja -20%
cena: 49.4 z 39.52 z
Data wydania: 2013
stron: 174, miêkka oprawa, format:

wicej na stronie onepress.pl
G³ówn± przes³ank± podjêcia tematu polityki fiskalnej w ksi±¿ce jest istniej±ce obecnie zagro¿enie stabilno¶ci waluty euro, bêd±cej wa¿nym spoiwem integruj±cej siê Europy. Zagro¿enie to wynika za¶ przede wszystkim z braku dyscypliny fiskalnej w pañstwach nale¿±cych do strefy euro. Frapuj±cym problemem by³o wiêc znalezienie odpowiedzi na pytanie: dlaczego polityka fiskalna w tych pañstwach by³a nieskuteczna w kontek¶cie realizacji za³o¿onych celów? 
Ksi±¿ka ma na celu zapoznanie Czytelników przede wszystkim z ramami prawnymi, których zadaniem powinno byæ dyscyplinowanie polityki fiskalnej oraz analiza i ocena tej polityki, z punktu widzenia realizacji jej zadañ, w pañstwach nale¿±cych do strefy euro w latach 1999-2011.
W ksi±¿ce skoncentrowano siê g³ównie na analizie wysoko¶ci deficytu bud¿etowego i d³ugu publicznego w tych pañstwach. Wnioski z przeprowadzonych badañ pozwoli³y na sformu³owanie przyczyn niedostatku dyscypliny fiskalnej w krajach cz³onkowskich oraz wskazanie niezbêdnych kierunków zmian w systemie zarz±dzania polityk± fiskaln± w strefie euro.


Cena: 39.52 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: Ekonomia

Rozwój zintegrowany. Warunki, wymiary, wyzwania (42.50z)
Siedem kultur kapitalizmu (59.00z)
Kryzysy walutowe bankowe i zad³u¿eniowe w gospodarce ¶wiatowej (37.94z)
Nieruchomo¶æ kredyt hipoteka (33.92z)
Strategiczne budowanie konkurencyjno¶ci gospodarki (33.92z)
Podstawy zarz±dzania kryzysowego (22.10z)
Benjamin Franklin Droga do dobrobytu (34.90z)
Ekonomia wdziêczno¶ci. Zasada wzajemno¶ci w biznesie (39.90z)
Fundusze inwestycyjne. Rodzaje, zasady funkcjonowania, efektywno¶æ (67.15z)
Podstawy finansów i rachunkowo¶ci. Podrêcznik dla mened¿erów (39.90z)
Wycena przedsiêbiorstwa (63.67z)
Kryzys bez koñca (29.75z)
Statystyka spo³eczna (51.30z)
Cykle i wska¼niki koniunktury (42.42z)
Finanse miêdzynarodowe (42.42z)
Emigracja do USA. Wydanie VIII (39.20z)
Makroekonomia dla zaawansowanych (66.21z)
Ekonomia (80.15z)
Zmierzch Homo Economicus. Rozmowa z Romanem Chlupatym (34.90z)
Kazusy z prawa dla ekonomistów (33.15z)

Pozostae z serii: Inne

Zasady GRY. Mistrzostwo uwodzenia w 30 dni. Zasady GRY. Kodeks uwodziciela (69.00z)
Geniusz marketingu (84.15z)
Finanse ma³ego przedsiêbiorstwa w teorii i praktyce zarz±dzania (47.14z)
W³ochy. Zielony Przewodnik Michelin. Wydanie 2 (49.90z)
4-godzinny tydzieñ pracy (38.02z)
Fotografowanie ludzi. O tworzeniu prawdziwych portretów (59.00z)
NLP Wprowadzenie do programowania neurolingwistycznego (38.25z)
Skuteczny coaching dla zaawansowanych. eBook. Pdf (31.99z)
Word 2007 PL. Nieoficjalny podrêcznik. eBook. Pdf (52.90z)
Metoda Running Lean. Iteracja od planu A do planu, który da Ci sukces. Wydanie II (39.00z)
Zasoby ludzkie - planowanie i zarz±dzanie (39.00z)
Mistrzowskie prezentacje – slajdowy poradnik mówcy doskona³ego. eBook. Mobi (27.90z)
Jak zarobi³em 2 000 000 $ na gie³dzie. Wydanie II (39.00z)
7 zaginionych tajemnic sukcesu. eBook. Pdf (22.90z)
Nawyk samodyscypliny w pracy. Optymalna efektywno¶æ, maksymalne skupienie i motywacja (34.90z)
B±d¼ liderem (38.17z)
Excel 2007 PL. Pierwsza pomoc (14.90z)
Potêga s³owa „dlaczego”. Jak siê wyró¿niæ na tle konkurencji (37.00z)
Portugalia. Od Lizbony po wybrze¿e Algarve. Wydanie 1 (24.90z)
Czy jeste¶ wystarczaj±co bystry, ¿eby pracowaæ w Google' (39.90z)