e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Seria: Inne
Promocja: -14%


Sekretariat czyli centrum informacyjne firmy

Fuchsel Halina
promocja -14%
cena: 44.383720930233 z 38.17 z
Data wydania: 2011
stron: 324, miêkka oprawa, format:

wicej na stronie onepress.pl
Pierwsze wydanie ksi±¿ki ukaza³o siê w 2002 roku. Obecne wydanie uwzglêdnia zmiany technologiczne, organizacyjne, prawne i z zakresu biznesowego savoir-vivre'u, jakie nast±pi³y w minionych 10 latach. Czytelnik otrzymuje dziêki temu aktualny przewodnik po nowoczesnym biurze XXI wieku.
Autorka omawia w ksi±¿ce m.in. nastêpuj±ce zagadnienia:
  • skuteczne poszukiwanie pracy,
  • kwalifikacje zawodowe i osobiste pracowników administracji,
  • rolê sekretariatu w obiegu informacji i dokumentów w firmie,
  • sposoby kszta³towania po¿±danego wizerunku i marki firmy,
  • nowoczesne techniki i narzêdzia pracy w biurze,
  • korespondencjê handlow±,
  • organizacjê zebrañ,
  • konferencji i spotkañ,
  • specyfikê sekretariatu w du¿ej i ma³ej firmie.
Ksi±¿ka stanowi niezbêdny poradnik dla osób wykonuj±cych czynno¶ci sekretarskie i asystenckie, zainteresuje tak¿e mened¿erów i specjalistów HR, a ponadto mo¿e byæ wykorzystana przez wyk³adowców oraz studentów szkó³ zarz±dzania i biznesu.


Cena: 38.17 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: Kompetencje osobiste

Si³a nawyku. Dlaczego robimy to, co robimy i jak mo¿na to zmieniæ w ¿yciu i biznesie (37.34z)
Nawyk wytrwa³o¶ci. Jak go wykszta³ciæ metod± ma³ych kroków (12.90z)
Dlaczego tamten go¶æ jest bogaty, a ja nie (39.00z)
Zarz±dzanie kapita³em ludzkim. Procesy - narzêdzia - aplikacje (55.25z)
Psychologia sprzeda¿y (34.21z)
Wywieranie wp³ywu na ludzi. Teoria i praktyka (42.42z)
Trzy oznaki pracy, która nie daje szczê¶cia (33.92z)
Kluczowe rozmowy. Kluczowe rozmowy Jak prowadziæ rozmowê gdy stawka w grze jest wysoka (49.90z)
Zespo³y X. Jak budowaæ zespo³y, które odnosz± sukces (59.00z)
Dlaczego pi±tkowi uczniowie pracuj± dla trójkowych a czwórkowi zostaj± urzêdnikami (43.43z)
Podrêcznik coachingu (34.21z)
Kompendium wiedzy o konkurencyjno¶ci (41.07z)
Dlaczego chcemy ¿eby¶ by³ bogaty (51.05z)
RozGROMiæ konkurencjê. Sprawdzone w boju strategie dowodzenia, motywowania i zwyciê¿ania. Wydanie II rozszerzone (31.85z)
Odkryj siê. Przypowie¶æ biznesowa o tym, jak pokonaæ trzy lêki, które niszcz± zwi±zek z klientem (30.40z)
My¶lenie pytaniami. Zmieñ swoje pytania a zmienisz siebie (26.29z)
10 przykazañ propagandy (11.90z)
Uwolnij swój jêzyk. Jak zacz±æ konwersacjê i zdobyæ przyjació³ (34.90z)
Zrób to od razu (30.40z)
30 Dni do Zmian. Dokonaj ¿yciowej metamorfozy w kilka tygodni (39.90z)

Pozostae z kategorii: Zasoby ludzkie (HR)

Zarz±dzanie rozwojem pracowników. Kompleksowe i praktyczne ujêcie (29.18z)
Zarz±dzanie lud¼mi (38.02z)
Najlepsze odpowiedzi na 201 najczê¶ciej zadawanych pytañ w rozmowie kwalifikacyjnej (30.40z)
Pigu³ka przywództwa. Brakuj±cy element motywuj±cy ludzi (29.90z)
Przywództwo w ¶wiecie biznesu. Teoria i praktyka dla mened¿erów (41.65z)
Zarz±dzanie kadrami (50.57z)
BHP 2014. Obowi±zki pracodawcy wobec pracownika (92.65z)
Syndrom samca alfa (32.22z)
Skoñcz z okresow± ocen± pracowników! (33.92z)
Zachowania w organizacji (59.42z)
Kontrola pracownika (83.00z)
Zaczynaj od DLACZEGO. Jak wielcy liderzy inspiruj± innych do dzia³ania (39.00z)
Skuteczny coaching dla zaawansowanych (39.90z)
Formy zatrudnienia w ma³ych i ¶rednich przedsiêbiorstwach (37.40z)
Psychologia coachingu (50.92z)
Coaching i mentoring w praktyce (59.42z)
Zrób to od razu (30.40z)
Coaching oparty na wiedzy w treningach kierowniczych (34.00z)
Ustawienia systemowe w biznesie i organizacjach (24.90z)
Sztuka skutecznego przywództwa (42.42z)

Pozostae z serii: Inne

Coaching na Wyspach Szczê¶liwych (49.00z)
Droga lidera. Klasyczna nauka przywództwa (35.20z)
Ja Steve (29.90z)
Sztuka rynkologii (49.00z)
Czego naprawdê chc± inwestorzy (54.54z)
Excel 2010 PL dla bystrzaków (39.90z)
Mniej znaczy wiêcej. Nowa koncepcja bogactwa (37.00z)
Inteligencja spo³eczna (29.08z)
Lider bez maski (59.00z)
Sycylia. Wydanie 1 (39.90z)
Transformacja postkomunistyczna (54.00z)
Filozofia Kaizen. Jak ma³y krok mo¿e zmieniæ Twoje ¿ycie (16.18z)
VAT Komentarz (262.00z)
Marketing spo³eczno¶ciowy. Tajniki skutecznej promocji w social media. eBook. Pdf (27.90z)
Firmy rodzinne (25.42z)
Pozytywne my¶lenie kluczem do sukcesu (39.90z)
Uwolnij swój jêzyk. Jak zacz±æ konwersacjê i zdobyæ przyjació³ (34.90z)
Webwriting. Profesjonalne tworzenie tekstów dla Internetu (37.00z)
Najlepsze odpowiedzi na 201 najczê¶ciej zadawanych pytañ w rozmowie kwalifikacyjnej (30.40z)
Empowerment. Odkryj ukryt± moc Twoich pracowników! eBook. Mobi (29.90z)