e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Seria: Inne
Promocja: -23%


Si³a ukrytej perswazji. Jak przekonaæ ka¿dego, w ka¿dym miejscu, w ka¿dej sytuacji

Hogan Kevin
promocja -23%
cena: 39.480519480519 z 30.40 z
Data wydania: 2014
stron: 240, miêkka oprawa, format:

wicej na stronie onepress.pl
Choæ brzmi to jak bana³, czasem jedna rozmowa mo¿e zmieniæ ca³e twoje ¿ycie, zdecydowaæ o tym, ile bêdziesz zarabiaæ, czy zdobêdziesz wymarzon± pracê lub korzystny kontrakt. Ksi±¿ka ta wyja¶nia tajniki procesu decyzyjnego i pokazuje, jak dyskretnie przekonywaæ innych, by wybrali w³a¶nie ciebie.
Dziêki niej poznasz 52 supertechniki perswazji i dowiesz siê m.in., jak:
- wp³ywaæ na pod¶wiadomo¶æ innych, by zwiêkszaæ sprzeda¿ lub skutecznie promowaæ produkt;
- rozpoznawaæ skróty my¶lowe, które stoj± za decyzjami;
- zadawaæ pytania tak, by daæ rozmówcy poczucie kontroli, a sobie mo¿liwo¶æ spe³nienia jego oczekiwañ.
Je¶li wprowadzisz w ¿ycie opisane tu oryginalne metody wywierania wp³ywu, zobaczysz, ¿e potrafisz przekonaæ ka¿d± osobê do tego, na czym ci zale¿y.


Cena: 30.40 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: Kompetencje osobiste

Efekt tygrysa - pu¶æ swoj± osobist± markê w ruch! (35.01z)
Zaznacz za³atwione! Jak wykonywaæ zadania do koñca (63.00z)
Pamiêæ na zawo³anie. Metody i techniki pamiêciowe (19.98z)
Trening intelektu. Wyæwicz pamiêæ, koncentracjê i kreatywno¶æ w 31 dni. Wydanie II rozszerzone (39.90z)
Rozwój osobisty lidera (29.71z)
Zielona ksi±¿eczka. Osi±gaj zamierzone cele (49.00z)
Talent nie wystarczy (39.00z)
Jêzyk rosyjski w biznesie (25.50z)
Gimnastyka umys³u. Rozwiñ intelekt w 4 tygodnie (19.90z)
Zarz±dzanie czasem (30.47z)
Przestañ gadaæ, zacznij dzia³aæ. Kopniak w ty³ek, w sze¶ciu czê¶ciach (37.00z)
Twój mózg, twoje pieni±dze (38.17z)
Kultura pracy mened¿era (42.13z)
Czego naprawdê chc± inwestorzy (54.54z)
Psychologia sprzeda¿y (34.21z)
Getting Things Done, czyli sztuka bezstresowej efektywno¶ci (29.90z)
Praca wymarzona. Jak j± skutecznie znale¼æ (32.90z)
Jak przetrwaæ i odnie¶æ sukces w biznesie (22.10z)
Magiczna drabina do sukcesu (28.50z)
Zarz±dzanie kapita³em ludzkim. Procesy - narzêdzia - aplikacje (55.25z)

Pozostae z kategorii: Perswazja i NLP

RozGROMiæ konkurencjê. Sprawdzone w boju strategie dowodzenia, motywowania i zwyciê¿ania. Wydanie II rozszerzone (31.85z)
Uwie¶æ pod¶wiadomo¶æ. Psychologia reklamy (39.90z)
Kieruj swoim ¿yciem (22.78z)
Sze¶æ poziomów wp³ywu spo³ecznego. Nauka, praktyka i psychologia Roberta Cialdiniego (39.00z)
Jak wprowadziæ klienta w trans kupowania. Nowa psychologia sprzeda¿y i marketingu (39.90z)
Wywieranie wp³ywu na ludzi. Teoria i praktyka (42.42z)
Keys Of Sales. Kluczowe Elementy Sprzeda¿y (31.89z)
Alchemia manipulacji. Wydanie II (39.00z)
Zielona ksi±¿eczka. Osi±gaj zamierzone cele (49.00z)
Sposób na opornych. Skuteczne wywieranie wp³ywu (30.40z)
Gra w manipulacje (39.00z)
10 przykazañ propagandy (11.90z)
Wywieranie wp³ywu. Praktyczny przewodnik (39.90z)
TyMy¶l. Inaczej zrobi± to za Ciebie... Wydanie II (19.43z)

Pozostae z serii: Inne

Microsoft Excel 2007 PL. Analizy biznesowe. Rozwi±zania w biznesie. Wydanie III (71.20z)
Manipulacja (21.17z)
Zen prezentacji - pomys³y i projekty. Jasne zasady i techniki tworzenia doskona³ych prezentacji (49.90z)
My¶lê, wiêc jestem. 50 ³amig³ówek wspomagaj±cych logiczne my¶lenie. eBook. ePub (14.90z)
Jak zwyciê¿aæ w pracy (37.40z)
Jak sprzedawaæ, gdy nikt nie kupuje. I jak sprzedawaæ wiêcej, kiedy ju¿ zaczn± (39.90z)
Wypalenie zawodowe (41.07z)
Kultura biznesu. Normy i formy (41.07z)
Manifest obfito¶ci. 10 prostych zasad (29.90z)
Piêkna papryczka uwodzi kszta³tem. Zamieñ kilogramy na zabójcz± pewno¶æ siebie (39.00z)
Wêgry. Zielony Przewodnik Michelin (42.90z)
HRMarketing. Nowe spojrzenie na rolê HR-u w firmie (63.00z)
Prawa sukcesu wed³ug Napoleona Hilla. Zasady samodoskonalenia. eBook. ePub (31.99z)
Google+ dla biznesu. eBook. Pdf (29.90z)
RozGROMiæ konkurencjê. Sprawdzone w boju strategie dowodzenia, motywowania i zwyciê¿ania. eBook. Pdf (35.90z)
Rozwa¿ny inwestor. Wydanie II zaktualizowane (11.90z)
Excel w obliczeniach naukowych i technicznych (31.99z)
Podatkowa ksiêga przychodów i rozchodów bez tajemnic (43.92z)
Nagroda i kara. Profesjonalna ocena pracownika (59.00z)
ABC Jak zbudowaæ zespó³ który zwyciê¿a (35.81z)