e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Seria: Inne
Promocja: -14%


Nowoczesne zarz±dzanie finansami przedsiêbiorstwa

promocja -14%
cena: 41.511627906977 z 35.70 z
Data wydania: 2009
stron: 312, miêkka oprawa, format:

wicej na stronie onepress.pl
Publikacja zosta³a pomy¶lana przede wszystkim jako podrêcznik dla studiuj±cych nauki ekonomiczne, zw³aszcza finanse przedsiêbiorstwa. Bêdzie jednak równie¿ przydatna osobom zamierzaj±cym rozpocz±æ dzia³alno¶æ gospodarcz± lub ju¿ j± prowadz±cym, ale odczuwaj±cym niedosyt wiedzy z zakresu finansów. W podrêczniku, w wyj±tkowo przystêpnej formie omówiono przede wszystkim nowe instrumenty i transakcje finansowe, które pojawi³y siê na polskim rynku finansowym wraz z jego rozwojem. Autorzy uwzglêdnili wymogi Nowej Umowy Kapita³owej. Przez ca³± pracê przewija siê w±tek ryzyka finansowego, czyhaj±cego na ka¿dym etapie funkcjonowania firmy.
Ksi±¿ka zatytu³owana „Nowoczesne zarz±dzanie finansami przedsiêbiorstwa", przygotowana przez zespó³ autorów pod kierunkiem prof. dr hab. Aurelii Bielawskiej, stanowi kompendium bogatej wiedzy na temat nowoczesnego podej¶cia w racjonalnym zarz±dzaniu finansami przedsiêbiorstwa. (...) Struktura pracy sprawia, ¿e czytaj±cy jej tre¶æ bêdzie móg³ posi±¶æ wiedzê, która pozwoli mu na efektywne gospodarowanie, zarówno kapita³em w³asnym, jak i po¿yczonym. Publikacja ta spe³nia w najwy¿szym stopniu rolê  podrêcznika (...), bêdzie pozycj± poszukiwan± przez m³odzie¿ studiuj±c± na kierunku ekonomicznym i innych kierunkach pokrewnych.
Prof. zw. dr hab. Maria Dêbniewska
Kierownik Katedry Finansów i Bankowo¶ci


Cena: 35.70 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: Ma³a firma

Rachunkowo¶æ podatkowa. Zadania, pytania, testy (50.15z)
Ksiêgowo¶æ w ma³ej i ¶redniej firmie + CD (34.85z)
Zarz±dzanie ryzykiem podatkowym (118.15z)
Ma³a firma w sieci Narzêdzia Google dla pocz±tkuj±cych (26.59z)
Mikroekonomia (74.59z)
Rozmowa kwalifikacyjna (42.42z)
Podatki 2014 (75.65z)
Design Thinking dla przedsiêbiorców i ma³ych firm. Potêga my¶lenia projektowego w codziennej pracy (22.68z)
Fundraising. Pierwszy polski praktyczny podrêcznik (8.90z)
Sprytny biznes. Za³ó¿ i rozwijaj ma³± firmê w Polsce. Wydanie II rozszerzone (22.20z)
Esencja sukcesji (49.00z)
Jak solidnie przygotowaæ profesjonalny biznesplan (15.92z)
Biznesplan. Zastosowania i przyk³ady (33.92z)
Finanse ma³ego przedsiêbiorstwa w teorii i praktyce zarz±dzania (47.14z)
Zarz±dzanie ma³± i ¶redni± firm± w teorii i w æwiczeniach (80.00z)
Formy zatrudnienia w ma³ych i ¶rednich przedsiêbiorstwach (37.40z)
TO TWOJA FIRMA. 12 KROKÓW DO SUKCESU (23.94z)
Dzia³alno¶æ gospodarcza (129.00z)
Prze³omowe innowacje (37.40z)
Regu³y small biznesu. W³asna firma w praktyce (29.40z)

Pozostae z kategorii: Kompetencje osobiste

Komunikacja biznesowa oczami kierownika projektu (39.00z)
Ekonomia mened¿erska (55.25z)
Codziennik niemiecki (38.02z)
Coaching Tao (38.17z)
Podejmowanie trudnych decyzji. Osi±ganie celów dziêki odwa¿nemu dzia³aniu (33.15z)
Basic English for Business 3 -ksi±¿ka z p³yt± CD (38.02z)
Trening umys³u dla bystrzaków (39.00z)
Savoir-vivre. Sztuka dyplomacji i dobrego tonu (29.90z)
Zarz±dzanie Jak zarz±dzaæ i byæ zarz±dzanym (64.90z)
Odkryj w sobie si³ê z p³yt± CD (42.42z)
Prawda o wypaleniu zawodowym (49.45z)
Praktyczna improwizacja. Jak techniki improwizacji mog± usprawniæ ka¿dy aspekt Twojego ¿ycia (11.90z)
Nauka sukcesu. Jak osi±gaæ sukces i harmonijny dobrobyt dziêki efektywnym zasadom i prawom (21.17z)
Jednominutowy Mened¿er oraz zarz±dzanie samym sob± (12.90z)
Sprzeda¿ osobista i zarz±dzanie zespo³em sprzeda¿y (64.35z)
Znaj swoj± warto¶æ (41.65z)
Psychologia dla trenerów. Szkolenia (65.00z)
Jak najlepiej zaprezentowaæ siê podczas rozmowy kwalifikacyjnej (12.67z)
Zaatakuj swój dzieñ, zanim on zaatakuje Ciebie! Sprytne zarz±dzanie czasem w biznesie i na co dzieñ (25.90z)
Bez ograniczeñ (34.90z)

Pozostae z serii: Inne

Zarz±dzanie szefem (19.90z)
Biedny milioner. Jak mieæ wszystko, co trzeba, i cieszyæ siê ¿yciem (12.90z)
Marketing partyzancki w mediach spo³eczno¶ciowych. 126 narzêdzi w walce o pozycjê w internecie (49.00z)
Rachunkowo¶æ nie tylko dla ksiêgowych (41.57z)
Od dobrego do wielkiego. Czynniki trwa³ego rozwoju i zwyciêstwa firm (69.90z)
Motywowanie pracowników (37.34z)
Rewizor GT. Ewidencja ksiêgowa bez tajemnic (49.00z)
Winning. Odpowiedzi (39.00z)
Co minutê rodzi siê klient. Wykorzystaj 10 "pier¶cieni w³adzy" Barnuma - osi±gnij s³awê, fortunê i zbuduj imperium biznesowe. eBook. Mobi (37.00z)
E-biznes po godzinach. Jak zarabiaæ w sieci bez rzucania pracy na etacie. eBook. ePub (31.99z)
Ksi±¿ê (34.90z)
Egipt. Oazy w cieniu piramid (44.90z)
Si³a argumentów. Sztuka konwersacji i potyczki jêzykowe (24.00z)
Lifehacker. Jak ¿yæ i pracowaæ z g³ow±. Wydanie III (39.90z)
Sztuka wojny. Wydanie III (12.90z)
Organizacja systemów produkcyjnych (55.17z)
Legalny doping emocjonalny. eBook. Pdf (19.90z)
Sztuka pokoju. eBook. Pdf (19.00z)
Feedback czyli informacja zwrotna. Osobisty mentor - Harvard Business School Press (39.90z)
Ekonomia mened¿erska (89.00z)