e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Seria: Inne
Promocja: -14%


Projekty europejskie Praktyczne aspekty pozyskiwania i rozliczania dotacji unijnych

Tkaczyñski Jan Wiktor, ¦wistak Marek, Sztorc El¿bieta
promocja -14%
cena: 97.848837209302 z 84.15 z
Data wydania: 2011
stron: 588, miêkka oprawa, format:

wicej na stronie onepress.pl
Autorzy krok po kroku prowadz± Czytelnika po meandrach zwi±zanych z przygotowaniem i realizacj± projektów europejskich. Analizuj± poszczególne obszary, pocz±wszy od etapu wstêpnego, czyli przygotowania projektu, a¿ do jego rozliczenia, kontroli i audytu. W publikacji omówiono metodologiê przygotowania projektu zgodnie z metod± zarz±dzania cyklem projektu, zawarto wskazówki, jak przygotowaæ wniosek o dofinansowanie, biznesplan, studium wykonalno¶ci czy dokonaæ oceny oddzia³ywania projektu na ¶rodowisko. W ksi±¿ce wyja¶niono tak¿e niejednoznaczne zasady dotycz±ce pomocy publicznej w realizacji projektów europejskich.
Recenzowane dzie³o stanowi nie tylko swego rodzaju instrukta¿ wzorcowego postêpowania w pozyskiwaniu dotacji unijnych dla potencjalnych beneficjentów, ale równie¿ podejmuje tematy stanowi±ce obszary problemowe w praktyce wdra¿ania projektów europejskich czy nawet programów operacyjnych. Ksi±¿ka sk³ania do refleksji, czy krajowe zasady wdra¿ania projektów s± optymalne, a nawet dalej, czy nie zachodzi konieczno¶æ wprowadzenia stosownych zmian. Ponadto prze³o¿enie wspólnotowych i krajowych zasad wdra¿ania projektów europejskich na praktyczne przyk³ady stanowi o wyj±tkowej jako¶ci recenzowanej pozycji.
Prof. dr hab. Stanis³aw Miklaszewski
Kierownik Katedry Miêdzynarodowych Stosunków Gospodarczych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie
Autorzy z powodzeniem pogodzili w jednej publikacji wymogi praktyczno¶ci i naukowo¶ci. Liczne przyk³ady obrazuj±ce omawian± materiê bezsprzecznie tego dowodz±. Dodatkowo autorzy podjêli siê trudnej analizy uregulowañ wspólnotowych w danej materii po to, aby pokazaæ ich zastosowanie w wymiarze krajowym. Nie pomijaj± przy tym równie¿ kwestii bêd±cych przedmiotem kontrowersyjnych interpretacji, a zajmuj±c w³asne stanowisko, uzasadniaj± je wykorzystuj±c w pe³ni naukowe instrumentarium.
Prof. dr hab. Marek Chmaj
Kierownik Katedry Prawa Konstytucyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmiñsko-Mazurskiego


Cena: 84.15 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: Zarz±dzanie projektami

Zarz±dzanie projektami unijnymi (42.00z)
Scrum. Praktyczny przewodnik po najpopularniejszej metodyce Agile (79.00z)
Zarz±dzanie projektami ekonomicznymi i organizacyjnymi (66.21z)
Podstawy zarz±dzania projektami (51.77z)
Alfabet zarz±dzania projektami (39.00z)
Scrum. O zwinnym zarz±dzaniu projektami. Wydanie II rozszerzone (38.35z)
Zarz±dzanie wieloma projektami (47.35z)
Zarz±dzanie projektami badawczo-rozwojowymi (79.00z)
Zarz±dzanie (51.30z)
Zarz±dzanie projektami ze Scrum. Twórz produkty, które pokochaj± klienci (39.00z)
Zarz±dzanie projektami dla bystrzaków (39.00z)
Zarz±dzanie projektami. Sztuka przetrwania (44.90z)
Podstawy zarz±dzania projektami. Metody i przyk³ady (60.00z)
MS Project 2013 i MS Project Server 2013. Efektywne zarz±dzanie projektem i portfelem projektów (57.85z)
Skuteczne realizowanie projektów (28.95z)
Nowe spojrzenie na zarz±dzanie projektami (50.40z)
Lean dla bystrzaków. Wydanie II (49.00z)
Zwinne projekty w klasycznej organizacji. Scrum, Kanban, XP (39.90z)
Przedsiêbiorczo¶æ zdyscyplinowana. Od startupu do sukcesu w 24 krokach (54.90z)
Zarz±dzanie dzia³alno¶ci± innowacyjn± (67.15z)

Pozostae z kategorii: Zarz±dzanie

Inspiruj±cy mened¿er. Budowanie relacji, które przek³adaj± siê na wyniki (41.65z)
Podstawy zarz±dzania organizacjami (72.17z)
Rachunkowo¶æ zarz±dcza. Analiza i interpretacja (84.15z)
Pi±ta dyscyplina Materia³y dla praktyka (75.65z)
Mened¿er uczy siê od koni. Innowacyjne zarz±dzanie inspirowane Horse Assisted Education (39.43z)
Controlling dla mened¿erów (56.10z)
Go global! (12.90z)
Zarz±dzanie kapita³em ludzkim. Procesy - narzêdzia - aplikacje (55.25z)
Nowa era innowacji (41.65z)
Pomarañczowa rewolucja w biznesie. Jak jeden wybitny zespó³ mo¿e dokonaæ przeobra¿enia ca³ej organizacji (CD) (39.90z)
Doktryna jako¶ci. Rzecz o skutecznym zarz±dzaniu (59.00z)
Cztery obsesje wyj±tkowego szefa (39.90z)
Konflikty miêdzy lud¼mi (55.17z)
Zatrudniaj mistrzów (59.00z)
Dzia³alno¶æ gospodarcza (129.00z)
Finanse przedsiêbiorstw w zadaniach i przyk³adach (37.40z)
Zaplanuj swój sukces! Biznesplan na start (29.90z)
Zarz±dzanie misjami zagranicznymi (59.00z)
Ocena sytuacji finansowej grup kapita³owych (105.00z)
As One. Przekszta³æ indywidualne dzia³anie w potêgê zespo³u (79.00z)

Pozostae z serii: Inne

Witryny nie do ukrycia. Jak zbudowaæ stronê, któr± znajdzie ka¿da wyszukiwarka (44.90z)
Sprawozdanie finansowe przedsiêbiorstwa (50.92z)
Rozmowa kwalifikacyjna. O czym nie wiedz± kandydaci do pracy, czyli sekrety rekrutuj±cych. eBook. Pdf (21.99z)
Kodeks Leonarda da Vinci (4.00z)
Zakamarki marki. Rzeczy, o których mog³e¶ nie wiedzieæ, zapomnieæ lub pomin±æ podczas budowania swojej marki. eBook. Mobi (31.99z)
Trening g³osu. Praktyczny kurs dobrego mówienia z p³yt± CD (22.78z)
Londyn. Przewodnik - Celownik. Wydanie 1 (20.93z)
Kody QR zabijaj± ma³e kotki! Jak zraziæ klientów, zniechêciæ pracowników i podkopaæ fundamenty swojego biznesu (24.05z)
Biznesplan (42.42z)
PowerPoint 2010 PL. Seria praktyk (39.90z)
Ram Dass i Król Zachodnich Smoków. eBook. Pdf (31.99z)
Podstawy gospodarowania nieruchomo¶ciami (36.36z)
Zwyciê¿yæ znaczy prze¿yæ. 20 lat pó¼niej (39.90z)
Musimy pogadaæ. Trudne rozmowy z szefem (27.00z)
Zaawansowana rachunkowo¶æ zarz±dcza (51.30z)
Siêgnij po swoje marzenia! (22.78z)
Kraków. Najpiêkniejsze spacery. Wyd. 2 (26.90z)
Skazani na biuro. Jak przetrwaæ w cywilizacji biurkowej (33.91z)
Innowacyjno¶æ produktowa przedsiêbiorstw (50.15z)
Marketing Materia³y do æwiczeñ (39.00z)