e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Kategoria: Finanse; Ekonomia
Seria: Inne
Promocja: -15%


Polska polityka pieniê¿na

Brzoza-Brzezina Micha³
promocja -15%
cena: 49 z 41.65 z
Data wydania: 2011
stron: 192, miêkka oprawa, format:

wicej na stronie onepress.pl
Jest to pierwsza w Polsce publikacja przedstawiaj±ca praktyczne aspekty badañ naukowych prowadzonych nad polityk± pieniê¿na w banku centralnym. W ksi±¿ce ograniczono, w stosunku do artyku³ów ¼ród³owych, stronê formaln±, tak by sta³a siê bardziej przystêpna dla czytelnika. Ksi±¿ka zawiera zarówno szeroki przegl±d metod badawczych, jak i tematów zwi±zanych z prowadzeniem polityki pieniê¿nej w Polsce w okresie transformacji (ze szczególnym uwzglêdnieniem lat 2003–2010). Autor udziela odpowiedzi na sze¶æ pytañ.
• Jak skutecznie zakoñczyæ proces dezinflacji?
• Czy zbyt niska inflacja mo¿e szkodziæ polskiej gospodarce?
• Czy rozwój rynku kredytów walutowych uniemo¿liwia NBP kontrolê kreacji kredytu?
• Jaki wp³yw na polska gospodarkê mia³o za³amanie akcji kredytowej podczas kryzysu finansowego 2007–2009?
• Czy NBP powinien publikowaæ ¶cie¿kê przysz³ych stóp procentowych?
• Czy przyst±pienie Polski do strefy euro mo¿e spowodowaæ niestabilny boom i jak siê przed nim uchroniæ?
Ksi±¿ka dr Micha³a Brzoza-Brzeziny ma bardzo atrakcyjn± formê, przede wszystkim dlatego, ¿e w centrum rozwa¿añ nie znajduj± siê wykorzystywane metody badawcze, lecz dyskusja wokó³ uzyskanych wyników. Autor rzetelnie informuje czytelnika o przyjmowanych w modelach za³o¿eniach, które ka¿± patrzeæ na wyniki badañ z pewn± ostro¿no¶ci±. W ksi±¿ce, z pozoru odleg³e zagadnienia przeplataj± siê i ³±cz± w opis kompleksowych uwarunkowañ towarzysz±cych prowadzeniu polityki pieniê¿nej.
Dr Micha³ Brzoza-Brzezina, dyrektor Biura Badañ Stosowanych NBP oraz adiunkt w Katedrze Polityki Pieniê¿nej SGH. Jest absolwentem Szko³y G³ównej Handlowej, pracowa³ w Europejskim Banku Centralnym i Narodowym Banku Austrii. Prowadzi prace badawcze z zakresu teorii pieni±dza i polityki pieniê¿nej, jest autorem licznych opracowañ opublikowanych w krajowych i zagranicznych czasopismach naukowych.


Cena: 41.65 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: Finanse

Psychologia dostatku, czyli jak siê buduje finansow± prosperity (11.90z)
Analiza i planowanie finansowe (29.00z)
Biedny milioner. Jak mieæ wszystko, co trzeba, i cieszyæ siê ¿yciem (32.90z)
Biedny milioner. Jak mieæ wszystko, co trzeba, i cieszyæ siê ¿yciem (12.90z)
Nowe trendy w zachowaniach konsumentów na rynkach finansowych (39.50z)
Zarz±dzanie finansami przedsiêbiorstwa (49.72z)
Jak kontrolowaæ swoje finanse (22.90z)
Dlaczego m±drzy ludzie pope³niaj± g³upstwa finansowe' Przestañ marnowaæ pieni±dze i zarabiaj NAPRAWDÊ (39.00z)
Rachunkowo¶æ finansowa od podstaw (50.15z)
Skuteczne strategie wynagrodzeñ tworzenie i zastosowanie (75.65z)
Faktoring w teorii i w praktyce. Wydanie III - rozszerzone i zaktualizowane (39.90z)
Dlaczego Twój makler wola³by, ¿eby¶ TEGO nie wiedzia³' (27.93z)
Rozwa¿ny inwestor. Wydanie II zaktualizowane (11.90z)
Produkty strukturyzowane - inwestycje nowych czasów (34.90z)
NewConnect - nowa szansa na du¿e zyski (47.20z)
Inwestycje gie³dowe. Szanse i pu³apki. Przewodnik inwestora (47.20z)
SAP R/3. Podrêcznik u¿ytkownika (79.00z)
Jak lepiej zarabiaæ. Metody milionera (37.60z)
Bankowo¶æ (50.57z)
Finanse w biznesie. Osobisty mentor- Harvard Business (24.90z)

Pozostae z kategorii: Ekonomia

Lean accounting. integralny element lean management (84.15z)
Hiperskok. Rewolucja internetowa w biznesie (35.00z)
Ma³a ksi±¿eczka, która nadal podbija rynek (33.92z)
Spektakularne upadki wielkich firm (59.00z)
P³aca za pracê. Jak sprawiæ, by ludzie znów zaczêli uczestniczyæ w systemie wolnej przedsiêbiorczo¶ci i zarabiaæ (29.75z)
Naród start-upów. Historia cudu gospodarczego Izraela (44.95z)
Audyt ubezpieczeniowy (42.42z)
Transport miêdzynarodowy (55.17z)
Globalne rynki finansowe. Praktyka funkcjonowania (49.45z)
¦mieræ pieni±dza. Nadchodz±cy upadek miêdzynarodowego systemu walutowego (44.90z)
Ksiêga przychodów i rozchodów krok po kroku (54.90z)
Bankowo¶æ instytucje, operacje, zarz±dzanie (41.83z)
Big Data. Rewolucja, która zmieni nasze my¶lenie (50.91z)
Kooperencja przedsiêbiorstw w dobie globalizacji. Wyzwania strategiczne, uwarunkowania prawne (69.00z)
Wielki problem drobniaków (33.92z)
Statystyka dla mened¿erów (50.15z)
Inwestowanie na rynku nieruchomo¶ci (33.92z)
System finansowy. Aktualne wyzwania i perspektywy rozwoju (54.54z)
Podstawy in¿ynierii finansowej (41.65z)
Credit Scoring (38.74z)

Pozostae z serii: Inne

Homo corporaticus, czyli przewodnik przetrwania w korporacji. eBook. Pdf (26.90z)
Coaching (42.42z)
Czego nie nauczy³em siê na studiach biznesowych. Zarz±dzanie w prawdziwym ¶wiecie (59.00z)
Rachunkowo¶æ finansowa i podatkowa (67.92z)
Jak szybko opanowaæ jêzyk obcy? (25.41z)
Wilno. Barok z kamienia i ob³oków (wydanie III) (24.90z)
Jednym klikniêciem. Historia Jeffa Bezosa i rosn±cej potêgi Amazon.com (34.90z)
Sprytny biznes. Za³ó¿ i rozwijaj ma³± firmê w Polsce. Wydanie II rozszerzone (22.20z)
FOREX - wy³±cz emocje, w³±cz zyski. Przewodnik ¶wiadomego inwestora. eBook. Mobi (39.90z)
Jedna rzecz. Zaskakuj±cy mechanizm niezwyk³ych osi±gniêæ (29.67z)
Mened¿er skuteczny (59.90z)
Excel. Tworzenie zaawansowanych aplikacji (59.00z)
Berlin. Przewodnik - Celownik. Wydanie 1 (29.90z)
ECDL Modu³ 2 U¿ytkowanie komputerów (32.68z)
Modelowanie przeznaczenia. Praktyczne metody wywierania wp³ywu na w³asne ¿ycie. eBook. Pdf (27.00z)
Efektywne zarz±dzanie czasem (44.80z)
Zmotywuj siê (28.82z)
Kulisy Kulinarnej Akademii (11.90z)
GRYWALIZACJA. Jak zastosowaæ regu³y gier w dzia³aniach marketingowych (12.90z)
Zespo³y X. Jak budowaæ zespo³y, które odnosz± sukces (59.00z)