e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Kategoria: Ekonomia
Seria: Inne


Zagadki wzostu gospodarczego

cena: 64.00 z
Data wydania: 2010
stron: 384, twarda oprawa, format:

wicej na stronie onepress.pl
  • Dlaczego Australia oderwa³a siê gospodarczo od Nowej Zelandii?
  • Dlaczego Austria (niemal) dogoni³a Szwajcariê?
  • Dlaczego Meksyk jest du¿o biedniejszy od Hiszpanii?
  • Dlaczego Wenezuela sta³a siê biedniejsza od Chile?
  • W czym Portoryko przypomina by³± NRD?
  • Dlaczego komunistyczne Chiny wyprzedzi³y kapitalistyczne Indie?
  • Dlaczego Pakistan rozwija³ siê wolniej ni¿ Indonezja?
Autorzy ksi±¿ki próbuj± odpowiedzieæ na te i podobne pytania, zajmuj±c siê jednocze¶nie szerszym problemem: sk±d bior± siê ró¿nice we wzro¶cie gospodarczym? To fundamentalnie wa¿ne zagadnienie jest w tej publikacji analizowane w odmienny sposób ni¿ w innych pracach dotycz±cych wzrostu gospodarczego, poniewa¿ jej Autorzy:
  • analizuj± ³±cznie systematyczne si³y rozwoju (tzn. dzia³aj±ce przez d³u¿szy lub przez ca³y czas) oraz skutki rozmaitych kryzysów;
  • koncentruj± siê na g³êbokich przyczynach wzrostu, w tym zw³aszcza na instytucjach, ale wszêdzie tam, gdzie mo¿e to pomóc w okre¶leniu instytucjonalnych uwarunkowañ, przeprowadzaj± równie¿ rachunek wzrostu, pozwalaj±cy na identyfikacjê p³ytkich jego przyczyn, takich jak nak³ady pracy i kapita³u oraz zmiany produktywno¶ci czynników wytwórczych;
  • porównuj± specjalnie dobrane pary krajów, co pozwala na unikniêcie wielu s³abo¶ci, które pojawiaj± siê, gdy badana jest albo szeroka grupa krajów, albo pojedynczy kraj.
Ogólnie uwa¿am ksi±¿kê za jedna z najciekawszych, jakie opublikowano w Polsce w ostatnich latach. (...) jest ³atwa w czytaniu i wobec tego mo¿e zainteresowaæ tak¿e osoby spoza ¶rodowiska akademickiego. Niemniej jednak to studenci szkó³ i wydzia³ów ekonomicznych oraz czê¶æ ekonomistów akademickich s± przypuszczam g³ównymi adresatami i bêd± najczê¶ciej jej Czytelnikami.
Prof. dr hab. Stanis³aw Gomu³ka


Cena: 64.00 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: Ekonomia

Zasady ekonomii (65.00z)
Ekonomia miêdzynarodowa tom 1 (55.17z)
Wojny walutowe. Nadej¶cie kolejnego globalnego kryzysu (44.90z)
Makroekonomia (74.59z)
Mikroekonomia (52.54z)
Chaos. Zarz±dzanie i marketing w erze turbulencji (38.17z)
Prawo i ekonomia rynku wewnêtrznego Unii Europejskiej (42.42z)
Europa nie potrzebuje euro (50.15z)
Zakoñczcie ten kryzys! (11.90z)
Ekonometria (44.98z)
Badania nad natur± i przyczynami bogactwa narodów tom 1 (63.67z)
Makroekonomia (63.67z)
Zmienno¶æ rynków a warto¶æ przedsiêbiorstw. Wydanie w nowej szacie graficznej (41.83z)
Cykle i wska¼niki koniunktury (42.42z)
Sztuka rynkologii (49.00z)
Polak w ¶wiecie finansów (49.90z)
Linie uskoku (50.92z)
Matematyka finansowa (32.00z)
Wycena przedsiêbiorstwa (63.67z)
Kryzysy walutowe bankowe i zad³u¿eniowe w gospodarce ¶wiatowej (37.94z)

Pozostae z serii: Inne

Ri³a i Pirin. Góry Bu³garii z plecakiem. Wydanie 1 (39.90z)
Czarna ksiêga perswazji. U¿ywaj NLP, by zdobyæ wszystko, czego pragniesz. eBook. Pdf (31.99z)
Ja Steve (29.90z)
Vademecum Podatnika 2014 VAT w gminach 2014 (67.99z)
Marketing mobilny. eBook. Pdf (29.90z)
Byd³o (21.60z)
Powalaj±ca si³a przywództwa. Sekrety Attyli, króla Hunów (24.90z)
Wywieranie wp³ywu przez grupy (33.91z)
Prowadzenie warsztatów szkoleniowych. Podrêcznik trenera biznesu. eBook. Pdf (39.00z)
MLM. Profesjonalny marketing sieciowy - sposób na sukces w biznesie. eBook. ePub (29.90z)
Stra¿nik mafii. eBook (29.00z)
Wa³kowanie Ameryki. eBook. Pdf (27.90z)
Wilk w owczej skórze. Jak zdemaskowaæ przeciwnika i skutecznie broniæ siê przed manipulacj± (34.90z)
Wiêcej ni¿ Osho. Idee, nauki i przekaz kontrowersyjnego guru (34.90z)
Wywieranie wp³ywu na ludzi. Teoria i praktyka (38.17z)
Logistyka w przedsiêbiorstwie (51.30z)
Wynagrodzenia - praktyczne sposoby rozwi±zywania problemów (69.00z)
Piszê akademick± pracê promocyjn± - licencjack±, magistersk±, doktorsk± (29.00z)
Wolno¶æ finansowa dziêki inwestowaniu w nieruchomo¶ci (26.23z)
Zarz±dzanie miêdzynarodowe (84.15z)