e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Seria: Inne
Promocja: -14%


Matematyka finansowa

Piasecki Krzysztof, Ronka-Chmielowiec Wanda
promocja -14%
cena: 48.837209302326 z 42.00 z
Data wydania: 2011
stron: 344, miêkka oprawa, format:

wicej na stronie onepress.pl
Podrêcznik do obowi±zkowego przedmiotu na finansowych kierunkach studiów ekonomicznych. Zakres merytoryczny tego podrêcznika obejmuje arytmetykê finansow± poszerzon± o problematykê sk³adki w ubezpieczeniach na ¿ycie.
Wszêdzie tam, gdzie jest to mo¿liwe, opis zale¿no¶ci arytmetyki finansowej zosta³ uzupe³niony o jej implementacjê w arkuszu EXCEL. Ka¿da taka implementacja jest przedstawiona jako wywo³anie funkcji arkusza EXCEL wchodz±cego w sk³ad pakietu biurowego OFFICE Professional 2007. Na koñcu ka¿dego rozdzia³u zamieszczono zadania do samodzielnego rozwi±zania.
Recenzowany podrêcznik jest dobrym przyk³adem na potwierdzenie tezy, ¿e matematyka finansowa ci±gle siê rozwija i ewoluuje. Stwierdzenie to odnosi siê zarówno do tre¶ci, jak i jêzyka i oznaczeñ. W podrêczniku zawarte s± tre¶ci, które przypisuje siê do matematyki finansowej rozumianej w sposób klasyczny, jako nauki o zmianie warto¶ci pieni±dza w czasie b±d¼ te¿ jako teorii procentu, ale tak¿e przedstawiono szereg problemów w³a¶ciwych finansom i ocenie projektów inwestycyjnych, elementom teorii ryzyka, problematyce ubezpieczeñ itd.(…) Zas³ug± Autorów jest to, ¿e wszystkie te zagadnienia przedstawiono w sposób spójny, jako pewn± zwart± wiedzê (…). Autorzy zastosowali jêzyk matematyki, jêzyk finansów i jêzyk informatyki. W mojej ocenie zachowali w tym zakresie w³a¶ciwy umiar, uwzglêdniaj±c mo¿liwo¶ci potencjalnego czytelnika. Istotnym novum w porównaniu z wiêkszo¶ci± tego typu podrêczników jest rzeczywiste zastosowanie narzêdzi informatycznych. (…) Prezentowana problematyka jest mocno osadzona w realiach ¿ycia spo³eczno-ekonomicznego poprzez liczne powo³ywania siê na uregulowania prawne, ustawy, zarz±dzenia, a tak¿e praktykê bankow±. (…) Podrêcznik mo¿e byæ przydatny dla studentów wszystkich kierunków studiów ekonomicznych, a tak¿e innych uczelni wy¿szych posiadaj±cych wydzia³y lub kierunki o charakterze ekonomicznym, ubezpieczeniowym, finansowym.
Prof. dr hab. Edward Smaga Katedra Matematyki Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie


Cena: 42.00 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: Kompetencje osobiste

Zespo³y X. Jak budowaæ zespo³y, które odnosz± sukces (59.00z)
7 rodzajów inteligencji. Odkryj je w sobie i rozwijaj (39.90z)
Si³a woli. Wykorzystaj samokontrolê i osi±gaj wiêcej! (26.94z)
Bogaty albo biedny po prostu ró¿ni mentalnie (26.59z)
Opanuj swój wewnêtrzny g³os. Jak w nieca³e 30 sekund wygraæ wojnê tocz±c± siê w Twojej g³owie i zyskaæ wyj±tkowe ¿ycie! (28.19z)
Sprzeda¿ i charakter (39.02z)
Poradnik przetrwania w ¿yciu (33.92z)
Skuteczny coaching dla zaawansowanych (39.90z)
Active English at Work. Kompendium fachowego jêzyka angielskiego (50.92z)
Efektywne zarz±dzanie czasem (44.80z)
Uwolnij swój jêzyk. Jak zacz±æ konwersacjê i zdobyæ przyjació³ (34.90z)
Czego naprawdê chc± inwestorzy (54.54z)
Przestañ gadaæ, zacznij dzia³aæ. Kopniak w ty³ek, w sze¶ciu czê¶ciach (37.00z)
Wiêcej ni¿ s³owa (33.92z)
Medytacja w ¿yciu codziennym (39.90z)
Kluczowe rozmowy. Kluczowe rozmowy Jak prowadziæ rozmowê gdy stawka w grze jest wysoka (49.90z)
Sztuka skutecznego przywództwa (42.42z)
Twój mózg, twoje pieni±dze (38.17z)
Do roboty! (29.90z)
Negocjacje Co dobry negocjator wie robi i mówi (33.92z)

Pozostae z kategorii: Finanse

Gra gie³dowa. Jak rozs±dnie inwestowaæ w pozbawionym rozs±dku ¶wiecie (8.00z)
Ksiêgowania w uk³adzie sprawozdawczo¶ci finansowej w jednostkach finansów publicznych (126.65z)
Najwa¿niejsza rzecz. Zaskakuj±ce rady dla wnikliwego inwestora (55.17z)
Dylematy wyceny przedsiêbiorstwa (76.42z)
Forex w praktyce. Vademecum inwestora walutowego (69.00z)
Zaawansowane modele finansowe z wykorzystaniem Excela i VBA (89.00z)
Rachunkowo¶æ finansowa i podatkowa (67.92z)
Fundraising. Pierwszy polski praktyczny podrêcznik (8.90z)
Psychologia inwestowania. Wydanie IV (44.90z)
Sprzedawanie samego siebie. Nowa psychologia handlowania (39.90z)
Finanse miêdzynarodowe Zbiór zadañ (32.68z)
Bitcoin. Z³oto XXI wieku (31.90z)
Podatki 2013 czê¶æ 3 z p³yt± CD (16.92z)
Audyt wewnêtrzny i kontrola zarz±dcza (35.70z)
Bud¿etowanie jako narzêdzie rachunkowo¶ci zarz±dczej (39.00z)
Windykacja. Tom I, II i III (198.00z)
Analiza finansowa przedsiêbiorstwa (50.15z)
Rachunkowo¶æ bud¿etowa (84.15z)
Rachunkowo¶æ finansowa (50.15z)
Inwestycje zagraniczne. Jak wej¶æ na polski rynek z obcym kapita³em (31.20z)

Pozostae z serii: Inne

Fuzje i przejêcia (57.82z)
Ksiêga zwi±zków, podrywu i seksu dla mê¿czyzn (39.90z)
Pogromca stresów, czyli jak przej±æ kontrolê nad w³asnymi emocjami. eBook. Pdf (14.90z)
Badania marketingowe (50.92z)
Nagradzanie i wyró¿nianie pracowników. 151 b³yskotliwych rozwi±zañ (34.90z)
Maroko. Wydanie 1 (26.90z)
Kszta³towanie cen. Praktyczny poradnik (33.92z)
Analiza rynków finansowych (50.15z)
Erystyka. Sztuka prowadzenia sporów. eBook. ePub (7.90z)
Autopromocja i awans (2.00z)
Zarz±dzanie siln± mark± (69.00z)
Potêga intencji. Zmieñ sposób postrzegania rzeczy a rzeczy same siê zmieni± (34.00z)
Kliknij tu! Wykorzystaj neuromarketing w projektowaniu WWW (39.00z)
Efektywne zarz±dzanie czasem (44.80z)
Praga. Z³oty hrad nad We³taw±. Wydanie 6 (29.90z)
Us³ugi maklerskie (129.00z)
Zarz±dzanie operacyjne (57.82z)
Hoshin Kanri. Strategiczne podej¶cie do nieustannego doskonalenia (84.15z)
¦mieræ pieni±dza. Nadchodz±cy upadek miêdzynarodowego systemu walutowego (44.90z)
MS Project 2007. Æwiczenia praktyczne (34.90z)