e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Seria: Inne


Marketing Materia³y do æwiczeñ

cena: 39.00 z
Data wydania: 2011
stron: 212, miêkka oprawa, format:

wicej na stronie onepress.pl
Publikacja stanowi materia³y do æwiczeñ z podstaw marketingu, zawieraj±ce zbiór najwa¿niejszych zagadnieñ z tego zakresu.
Zosta³a podzielona na dwie czê¶ci. Pierwsza po¶wiêcona jest podstawom teoretycznym, druga za¶ wybranym obszarom zastosowania marketingu. Ka¿dy rozdzia³ sk³ada siê: z krótkiej czê¶ci teoretycznej teorii w pigu³ce, testów sprawdzaj±cych zrozumienie omówionych zagadnieñ (wraz z odpowiedziami zamieszczonymi na koñcu ksi±¿ki), zdañ do uzupe³nienia, zadañ problemowych do przedyskutowania (czasem w formie studiów przypadków), które mog± byæ wykorzystane przez wyk³adowców jako podstawa do prowadzenia æwiczeñ lub warsztatów.
Ksi±¿ka kierowana jest do studentów kierunków ekonomicznych i zarz±dzania jako pomoc dydaktyczna przy prowadzeniu wyk³adów i æwiczeñ z podstaw marketingu. Mo¿e byæ tak¿e u¿yteczna dla studentów innych kierunków (humanistycznych, medycznych, artystycznych), w których programie przewidziano zajêcia z marketingu, lub wykorzystana jako materia³y szkoleniowe przez szkoleniowców oraz praktyków zajmuj±cych siê marketingiem na co dzieñ.
Zespó³ autorski tworz± pracownicy naukowo-dydaktyczni Katedry Marketingu Us³ug na Wydziale Zarz±dzania i Ekonomiki Us³ug Uniwersytetu Szczeciñskiego


Cena: 39.00 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: Zarz±dzanie

Piêæ najwa¿niejszych pytañ (41.65z)
Dzia³aj teraz! (11.90z)
£ad korporacyjny (83.90z)
Logistyka w przedsiêbiorstwie (51.30z)
Strategie ³añcuchów dostaw (53.47z)
Powrót do rzeczywisto¶ci (79.00z)
Zaawansowana rachunkowo¶æ zarz±dcza (51.30z)
Modelowanie ryzyka inwestycyjnego (42.50z)
Zarz±dzanie mark± w segmencie B2B (59.42z)
E-konsument w Europie - komparatywna analiza zachowañ (20.94z)
Najpopularniejsza na ¶wiecie metoda zarz±dzania. Ksi±¿ki dla profesjonalistów (84.92z)
Szef firmy w systemie zarz±dzania przez jako¶æ (33.15z)
Statystyka dla mened¿erów (50.15z)
Droga innowacji (59.00z)
e-Matematyka wspomagaj±ca ekonomiê (59.14z)
Marketing ¿ywno¶ci (89.00z)
Wycena i zarz±dzanie warto¶ci± przedsiêbiorstwa (57.82z)
Planowanie strategiczne w przedsiêbiorstwie (48.37z)
Fuzje i przejêcia (57.82z)
Insert nexo: Subiekt, Rachmistrz, Rewizor (20.94z)

Pozostae z kategorii: Marketing

Godzina dziennie z mobile marketingiem (69.00z)
My¶l jak Zuck. Piêæ sekretów biznesowych Marka Zuckerberga - genialnego za³o¿yciela Facebooka (37.00z)
Ekonomia wdziêczno¶ci. Zasada wzajemno¶ci w biznesie (39.90z)
Geniusz marketingu (84.15z)
PRo-MOC-ja. Reklama i public relations w ma³ej firmie (34.90z)
Marketing Teoria i przyk³ady (44.55z)
Wprowadzenie do miêdzynarodowych rynków finansowych (79.00z)
Czym jest Branding' (84.79z)
E-marketing. Wspó³czesne trendy. Pakiet startowy (55.17z)
Trend jest twoim przyjacielem (35.05z)
Blitzmarketing. Praktyczny przewodnik po narzêdziach WEB 3.0 (42.00z)
Inwestorski marketing - mix (41.65z)
Strategia marek w³asnych (59.00z)
Metoda Lean Analytics. Zbuduj sukces startupu w oparciu o analizê danych (79.00z)
Marketing partyzancki w mediach spo³eczno¶ciowych. 126 narzêdzi w walce o pozycjê w internecie (49.00z)
Biznes XXI wieku (35.81z)
Zarz±dzanie jako¶ci± z przyk³adami (59.42z)
Geniusz konsumenta. Prowadzenie firmy skoncentrowanej na oczekiwaniach nabywców (58.65z)
Przez marketing do wzrostu. 8 zwyciêskich strategii (33.92z)
Zachowania rynkowe kobiet (44.63z)

Pozostae z serii: Inne

Czytaj dwa razy szybciej! (29.90z)
Rozmowa kwalifikacyjna. O czym nie wiedz± kandydaci do pracy, czyli sekrety rekrutuj±cych. eBook. ePub (21.99z)
Zarz±dzanie wiedz± (50.57z)
Kod skuteczno¶ci. O jako¶ci my¶lenia i dzia³ania. eBook. Pdf (35.90z)
SZTUKA PERSWAZJI, czyli jêzyk wp³ywu i manipulacji (12.90z)
Prawdziwa moc tkwi w Tobie! Jak zapewniæ sobie szczê¶cie, równowagê i dobrobyt (29.00z)
Mened¿er sprzeda¿y na miarê XXI wieku (39.00z)
NLP w negocjacjach handlowych. eBook. ePub (23.90z)
Mowa s³owa. Sztuka przekonywania przez telefon (24.00z)
Przywództwo przez integracjê. Budowanie sprawnych organizacji dla ludzi, osi±gania efektywno¶ci i zysku (50.15z)
Powalaj±ca si³a przywództwa. Sekrety Attyli, króla Hunów (24.90z)
Skuteczny coaching dla zaawansowanych. eBook. Pdf (31.99z)
GRYWALIZACJA. Jak zastosowaæ regu³y gier w dzia³aniach marketingowych (25.35z)
Psychologia jogi. Wprowadzenie do Jogasutr Patañd¼alego (12.90z)
Popkultura dla blondynek (19.92z)
Wiadro pe³ne galaretki. Odkryj sekrety doskona³ej komunikacji w biznesie (31.20z)
Nowoczesne zarz±dzanie zasobami ludzkimi (93.90z)
Ksiêga motywacji, inspiracji i magii Napoleona Hilla. eBook. ePub (29.90z)
NLP dla pocz±tkuj±cych. Podstawowe pytania i odpowiedzi. eBook. Pdf (23.90z)
Ujêcia ze smakiem. Kulisy fotografii kulinarnej i stylizacji dañ (59.00z)