e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Kategoria: Finanse
Seria: Inne
Promocja: -14%


Bankowo¶æ

promocja -14%
cena: 58.802325581395 z 50.57 z
Data wydania: 2013
stron: 316, miêkka oprawa, format:

wicej na stronie onepress.pl
Publikacja, aczkolwiek ma charakter podrêcznikowy, przedstawia indywidualne pogl±dy jej wspó³autorów, wybitnych znawców problematyki bankowo¶ci z wielu o¶rodków naukowych w Polsce. Ksi±¿ka dotyczy przede wszystkim stabilno¶ci i sieci bezpieczeñstwa sektora bankowego, produktów i us³ug bankowych, zarz±dzania ryzykiem bankowym oraz zasad konstruowania portfela aktywów banku, a tak¿e oceny i kontroli banków.
Podrêcznik Bankowo¶æ pod red. nauk. Ma³gorzaty Zaleskiej mo¿e byæ rekomendowany dla studentów kierunków ekonomicznych oraz innych osób zainteresowanych poznaniem podstaw bankowo¶ci. Jest opracowaniem opartym na najnowszym stanie wiedzy z zakresu bankowo¶ci. Zawiera elementarn± terminologiê tego przedmiotu, przekazuje informacje o strukturach i instytucjach tworz±cych system bankowy, opisuje podstawowe normy i regulacje prawne stanowi±ce podstawê dzia³alno¶ci banków, wskazuje na relacje zachodz±ce miêdzy bankami a ich klientami, przybli¿a metody oceny efektywno¶ci funkcjonowania banków. Mo¿na zak³adaæ, ¿e student, pos³uguj±c siê tym podrêcznikiem, potrafi prawid³owo interpretowaæ zjawiska zachodz±ce w gospodarce z udzia³em banków i dokonywaæ ich oceny. Tym samym podrêcznik dobrze wpisuje siê we wdra¿ane aktualnie zasady kszta³cenia oparte na Krajowych Ramach Klasyfikacji.
Prof. dr hab. Jerzy Wêc³awski Uniwersytet Marii Curie-Sk³odowskiej w Lublinie
Podrêcznik powsta³ w odpowiedzi na potrzeby ¶rodowiska akademickiego i z inspiracji Komitetu Nauk o Finansach PAN. Jego twórcy to miêdzyuczelniany zespó³ autorski z³o¿ony pracowników naukowo-dydaktycznych katedr bankowych i finansowych.


Cena: 50.57 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: Finanse

Polska polityka pieniê¿na (41.65z)
Instrumenty finansowe w Miêdzynarodowych Standardach Rachunkowo¶ci (129.00z)
Biedny milioner. Jak mieæ wszystko, co trzeba, i cieszyæ siê ¿yciem (32.90z)
Inwestycje gie³dowe. Szanse i pu³apki. Przewodnik inwestora (47.20z)
Dlaczego m±drzy ludzie pope³niaj± g³upstwa finansowe' Przestañ marnowaæ pieni±dze i zarabiaj NAPRAWDÊ (39.00z)
Twoje finanse. Bezpieczeñstwo w³asne i maj±tku (17.90z)
Milion w zasiêgu rêki. Poradnik zarz±dzania finansami. eBooki (22.90z)
Telewindykacja, czyli skuteczne odzyskiwanie nale¿no¶ci przez telefon (20.94z)
Podatkowa ksiêga przychodów i rozchodów bez tajemnic (43.92z)
Finanse w biznesie. Osobisty mentor- Harvard Business (24.90z)
Wielki problem drobniaków (33.92z)
Fundusze Unii Europejskiej (50.15z)
Inwestuj we w³asny d³ug. 7 kroków dzieki którym sp³acisz kredyt przed terminem i jeszcze na tym zarobisz (32.90z)
Bankowo¶æ elektroniczna (31.45z)
Najbogatszy cz³owiek w Babilonie (29.67z)
Globalizacja, kryzys i co dalej? (41.65z)
Catalyst - odkryj rynek obligacji (23.94z)
Bitcoin. Wirtualna waluta Internetu (29.90z)
Finanse dla niefinansistów (59.00z)
Rachunkowo¶æ finansowa od podstaw (50.15z)

Pozostae z serii: Inne

Zarz±dzanie w XXI wieku. Wyzwania (45.64z)
Kontroling dla mened¿erów . eBook. Mobi (62.90z)
NLP w 21 dni (33.45z)
Zarz±dzanie zasobami ludzkimi (46.64z)
Henryka Sytnera Wakacje na Dwóch Kó³kach (39.00z)
Coaching. Teoria, praktyka, studia przypadków (62.57z)
Skaner Marki. Zbuduj grupê regularnych klientów (22.79z)
Sztuka Wojny. Wydanie II (20.94z)
Personal branding 2.0. Cztery kroki do zbudowania osobistej marki. eBook. Mobi (34.90z)
Zwyciêstwo bez walki. Strategie przeciw agresji (27.00z)
Ósmy nawyk. Od efektywno¶ci do wielko¶ci i odkrycia w³asnego g³osu (27.35z)
Wzrost. Idea³y jako si³a napêdowa rozwoju i wzrostu rentowno¶ci najwybitniejszych firm ¶wiata (59.42z)
Rozmowa rekrutacyjna dla programistów. Przewodnik do sukcesu (23.90z)
Rewizor GT. Ewidencja ksiêgowa bez tajemnic. eBook. Pdf (31.99z)
Wprowadzenie do miêdzynarodowych rynków finansowych (79.00z)
Sekrety mistrza fotografii cyfrowej. Nowe ujêcia Scotta Kelby''ego (29.92z)
Litwa, £otwa i Estonia. Nadba³tyckim szlakiem. Wydanie 1 (26.90z)
Zarz±dzanie procesami w przedsiêbiorstwie (59.00z)
Klucz do pozytywnego my¶lenia wed³ug Napoleona Hilla. eBook. Mobi (21.99z)
Filozofia f**k it, czyli jak osi±gn±æ spokój ducha. eBook. Pdf (23.90z)