e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Seria: Inne
Promocja: -15%


Strategie finansowania dzia³alno¶ci przedsiêbiorstw

Chojnacka Ewa, Ko³osowska Bo¿ena, Tokarski Andrzej, Tokarski
promocja -15%
cena: 49 z 41.65 z
Data wydania: 2012
stron: 188, miêkka oprawa, format:

wicej na stronie onepress.pl
Ka¿de przedsiêbiorstwo funkcjonuj±ce na rynku powinno mieæ ¶wiadomie sformu³owan± strategiê finansowania dzia³alno¶ci. Jej opracowanie nie jest ³atwe, gdy¿ wymaga od kadry zarz±dzaj±cej du¿ych umiejêtno¶ci analitycznych i wiedzy z zakresu zarz±dzania. Efektem procesu formu³owania strategii finansowej jest ¶rednio- i d³ugookresowy plan finansowy przedsiêbiorstwa. Planowanie strategii finansowania umo¿liwia okre¶lenie potrzeb kapita³owych, ¼róde³ pokrycia tych potrzeb i struktury kapita³owej w powi±zaniu ze struktur± maj±tkow± przedsiêbiorstwa.

Ksi±¿ka sk³ada siê z czê¶ci teoretycznej, w której zaprezentowano wiedzê z zakresu finansów przedsiêbiorstw zwi±zan± z formu³owaniem strategii finansowania dzia³alno¶ci, oraz praktycznej, zawieraj±cej studia przypadków. Omówiono miêdzy innymi:
  • podstawowe elementy strategii finansowania: cele, zasady, metody i determinanty,
  • g³ówne kryteria, które nale¿y braæ pod uwagê przy ustalaniu rodzaju strategii finansowania dzia³alno¶ci,
  • charakterystyczne cechy najwa¿niejszych rodzajów strategii finansowania: agresywnej, umiarkowanej i konserwatywnej,
  • trudno¶ci zwi±zane z planowaniem strategii finansowania dzia³alno¶ci przedsiêbiorstw,
  • sposób tworzenia strategii finansowania dzia³alno¶ci na podstawie modeli wzrostu,
  • metody sporz±dzania sprawozdañ finansowych pro forma.

Adresaci:
Ksi±¿ka jest przeznaczona dla studentów kierunków ekonomicznych i osób zajmuj±cych siê finansami przedsiêbiorstw, g³ównie dla kadry zarz±dzaj±cej odpowiedzialnej za planowanie i realizacjê strategii finansowania dzia³alno¶ci.


Cena: 41.65 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: Controlling

Ocena przedsiêbiorstwa wed³ug standardów ¶wiatowych (49.45z)
Wstêp do rachunkowo¶ci przedsiêbiorstw (33.92z)
Finanse samorz±dowe. 580 pytañ i odpowiedzi. Wzory uchwa³, deklaracji, decyzji, umów (169.00z)
Controlling w dzia³alno¶ci przedsiêbiorstwa (57.72z)
Poradnik kontrolowanego przedsiêbiorcy (21.17z)
Negocjacje z d³u¿nikami. Jak odzyskaæ swoje pieni±dze nie wkraczaj±c na drogê s±dow±? (44.00z)
Zasady rachunkowo¶ci zarz±dczej (57.82z)
Prawo finansowe Repetytorium (33.15z)
Rachunkowo¶æ finansowa i podatkowa (67.92z)
Controlling dla mened¿erów (56.10z)
Windykacja. Tom I, II i III (198.00z)
Analiza finansowa przedsiêbiorstwa. Teoria i zastosowanie (51.30z)
Innowacyjno¶æ produktowa przedsiêbiorstw (50.15z)
Ocena efektywno¶ci inwestycji (34.78z)
Rachunek kosztów i wyników w przedsiêbiorstwie. Zbiór zadañ z rozwi±zaniami (48.86z)
Finanse osobiste (49.45z)
Ksiêgowania w uk³adzie sprawozdawczo¶ci finansowej w jednostkach finansów publicznych (126.65z)
Rachunkowo¶æ zarz±dcza klucz do sukcesu (41.65z)
Rachunkowo¶æ przedsiêbiorstwa w szczególnych sytuacjach (50.92z)
Poradnik kontrolowanego przedsiêbiorcy (29.67z)

Pozostae z kategorii: Zarz±dzanie

Przewaga nad konkurentami (38.17z)
Struktury wynagradzania pracowników (59.00z)
Konflikty miêdzy lud¼mi (55.17z)
Warren Buffett o biznesie (59.90z)
Zaplanuj swój sukces! Biznesplan na start (29.90z)
Czego naprawdê chc± inwestorzy (54.54z)
SAP. Zrozumieæ system ERP (57.82z)
Controlling Planowanie kontrola kierowanie (35.05z)
Podstawy zarz±dzania organizacjami (72.17z)
Zarz±dzanie dzia³alno¶ci± innowacyjn± (67.15z)
Potêga s³owa „dlaczego”. Jak siê wyró¿niæ na tle konkurencji (37.00z)
Finanse przedsiêbiorstw (45.05z)
Dawaj innym szczê¶cie. ¦cie¿ka pasji, zysku i celu (50.92z)
Przywództwo w czasach niepewno¶ci godpodarczej (22.78z)
Skuteczne wdra¿anie strategii (49.45z)
Elastyczne formy zatrudnienia (38.17z)
Komunikacja w zespole wirtualnym (39.10z)
Zakamarki marki. Rzeczy, o których mog³e¶ nie wiedzieæ, zapomnieæ lub pomin±æ podczas budowania swojej marki (12.90z)
Zatrudniaj mistrzów (59.00z)
Zarz±dzanie kapita³em ludzkim. Procesy - narzêdzia - aplikacje (55.25z)

Pozostae z serii: Inne

Successful interview. Jak odnie¶æ sukces podczas rozmowy kwalifikacyjnej w jêzyku polskim i angielskim. eBook. ePub (26.90z)
Gie³da. Podstawy inwestowania. Wydanie II rozszerzone (39.90z)
Wszyscy jeste¶my dziwni. O micie masowo¶ci i koñcu pos³uszeñstwa (19.43z)
Prowadzenie warsztatów szkoleniowych. Podrêcznik trenera biznesu. eBook. ePub (39.00z)
Nadgodziny s± do bani! Pracuj dla efektu, a nie dla idei. eBook. Mobi (31.99z)
Przewodnik po e-learningu (58.65z)
Success and Change (25.93z)
SZTUKA PERSWAZJI, czyli jêzyk wp³ywu i manipulacji. Wydanie II rozszerzone. eBook. ePub (31.99z)
Excel z elementami VBA w firmie (54.00z)
Proces grupowy. Poradnik dla trenerów, nauczycieli i wyk³adowców. Wydanie II rozszerzone (59.00z)
Sun Tzu dla kobiet. 16 sprawdzonych strategii biznesowych (30.40z)
Organizacja spotkañ biznesowych (19.90z)
Zarz±dzanie ma³± i ¶redni± firm± w teorii i w æwiczeniach (80.00z)
Asystentka na europejskim rynku pracy (30.40z)
Si³a woli. Wykorzystaj samokontrolê i osi±gaj wiêcej! (26.94z)
Prawa sukcesu wed³ug Napoleona Hilla. Zasady samodoskonalenia. eBook.Pdf (31.99z)
Analiza techniczna dla bystrzaków. eBook. Pdf (47.00z)
Era Facebooka. Wykorzystaj sieci spo³eczno¶ciowe do promocji, sprzeda¿y i komunikacji z Twoimi klientami. Wydanie II (49.00z)
Przejmij kontrolê nad swoim ¿yciem. Przewodnik po NLP (12.90z)
Innowacje Nastêpny krok (59.00z)