e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Seria: Inne
Promocja: -15%


Geniusz konsumenta. Prowadzenie firmy skoncentrowanej na oczekiwaniach nabywców

Fisk Peter
promocja -15%
cena: 69 z 58.65 z
Data wydania: 2013
stron: 368, miêkka oprawa, format:

wicej na stronie onepress.pl
Geniusz konsumenta to kolejna publikacja do¶wiadczonego stratega biznesu Petera Fiska, autora takich bestsellerów, jak "Geniusz marketingu" i "Geniusz biznesu".
Autor analizuje wp³yw klientów na rozwój i dzia³alno¶æ firm. Opieraj±c siê na przyk³adach marek takich jak Amazon, Boeing, Disney, Camper, Dove, H&M, Facebook czy Harley Davidson, odpowiada na pytania:
  • Jak zdobyæ lojalnych klientów?
  • Dlaczego zindywidualizowany i emocjonalny przekaz marki jest tak wa¿ny?
  • Jak zmieniaj± siê klienci i co to oznacza dla firm?
  • Dlaczego firmy musz± podporz±dkowaæ dzia³ania oczekiwaniom konsumentów?
  • Co decyduje o sukcesie najbardziej rozpoznawalnych marek?
Peter Fisk wyja¶nia, na czym polega fakt, ¿e dzisiaj to klienci kontroluj± firmy, podaje wiele inspiruj±cych przyk³adów tego zjawiska oraz proponuje praktyczne narzêdzia dla mened¿erów. Pomog± one ka¿demu liderowi odnale¼æ siê w ¶wiecie skoncentrowanym na konsumentach, spojrzeæ na w³asn± firmê przez pryzmat ich oczekiwañ i dziêki temu odnosiæ sukcesy.


Cena: 58.65 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: Zarz±dzanie

Wojna marketingu z zarz±dzaniem (44.12z)
Zarz±dzanie miêdzynarodowe (84.15z)
Etyka biznesu. Teoretyczne za³o¿enia, praktyka zastosowañ (54.00z)
e-Matematyka wspomagaj±ca ekonomiê (59.14z)
Strategiczny brand marketing. Praktyczny przewodnik skutecznego marketingu dla mened¿erów i nie tylko (44.90z)
Innowacje i jako¶æ w zarz±dzaniu organizacjami (37.94z)
Sztuka wojny. Wydanie III (12.90z)
Zarz±dzanie jako¶ci± Teoria i praktyka (42.42z)
Powrót do rzeczywisto¶ci (79.00z)
Badania operacyjne w przyk³adach i zadaniach (46.67z)
Walka z rekinami biznesu. Sze¶cian wzrostu w konkurencji opartej na skali (49.00z)
Po pierwsze: Z³am wszelkie zasady (59.42z)
Podstawy zarz±dzania organizacjami (55.00z)
Jednominutowy Mened¿er. Najpopularniejsza na ¶wiecie metoda zarz±dzania (24.90z)
W³adza i kierowanie (29.75z)
Trochê inna teoria organizacji (39.90z)
W biznesie przetrwaj± nieliczni. Dlaczego wiêkszo¶æ firm zniknie z rynku i jak siê przed tym broniæ' (34.90z)
Marketingowe zarz±dzanie aptek± (69.00z)
Pakiet: Jednominutowy mened¿er (audiobook CD) (67.92z)
Podstawowe zagadnienia zarz±dzania produkcj± (49.00z)

Pozostae z kategorii: Marketing

Wprowadzenie do miêdzynarodowych rynków finansowych (79.00z)
e-Marketing przedsiêbiorstwa w spo³eczno¶ci wirtualnej (50.00z)
Biblia e-biznesu (99.00z)
Przez marketing do wzrostu. 8 zwyciêskich strategii (33.92z)
PRo-MOC-ja. Reklama i public relations w ma³ej firmie (34.90z)
Webwriting. Profesjonalne tworzenie tekstów dla Internetu. Wydanie II zaktualizowane i poszerzone (39.90z)
Strategia marek w³asnych (59.00z)
Trend jest twoim przyjacielem (35.05z)
E-konsument w Europie - komparatywna analiza zachowañ (20.94z)
Biznes XXI wieku (35.81z)
Marketing (75.43z)
NOWE MEDIA pod redakcj± Eryka Mistewicza Kwartalnik 2/2012 (22.20z)
Jak z³apaæ w sieci e-konsumentki i e-konsumentów (50.57z)
Zarz±dzanie mark± w segmencie B2B (59.42z)
Ekonomia wdziêczno¶ci. Zasada wzajemno¶ci w biznesie (39.90z)
Komunikacja korporacyjna. Przewodnik po teorii i praktyce (59.00z)
Marketing Teoria i przyk³ady (44.55z)
E-marketing. Wspó³czesne trendy. Pakiet startowy (55.17z)
Zarz±dzanie jako¶ci± z przyk³adami (59.42z)
Marketingowe zarz±dzanie aptek± (69.00z)

Pozostae z serii: Inne

Jak wygrywaæ ka¿dy spór. Negocjacje w ¿yciu codziennym (12.90z)
Mount everest biznesu (49.00z)
Finanse przedsiêbiorstw w zadaniach i przyk³adach (37.40z)
Nauka perswazji czyli jak w 8 minut postawiæ na swoim (33.45z)
Limeryki zbrodni (9.90z)
Mikroekonomia (52.54z)
Successful interview. Jak odnie¶æ sukces podczas rozmowy kwalifikacyjnej w jêzyku polskim i angielskim. eBook. ePub (26.90z)
Analiza formacji w wykresach gie³dowych (63.75z)
Marketing. Szybka droga do sukcesu (38.17z)
Filozofia f**k it, czyli jak osi±gn±æ spokój ducha. eBook. Mobi (23.90z)
Trening g³osu. Praktyczny kurs dobrego mówienia z p³yt± CD (22.78z)
Trochê inna teoria organizacji (39.90z)
Perswazja. Osobisty mentor (24.90z)
Podrêcznik genialnych pomys³ów. Od inspiracji po realizacjê. Smashing Magazine (20.70z)
Do kina, na lody, do ³ó¿ka. Przewodnik dla niezale¿nych kobiet (27.00z)
GRYWALIZACJA. Jak zastosowaæ regu³y gier w dzia³aniach marketingowych (25.35z)
Zarz±dzanie ryzykiem w projektach informatycznych. Teoria i praktyka (39.00z)
Geografia ekonomiczna (58.65z)
Witryny nie do ukrycia. Jak zbudowaæ stronê, któr± znajdzie ka¿da wyszukiwarka (44.90z)
Trening kreatywno¶ci. Podrêcznik dla pedagogów, psychologów i trenerów grupowych (34.90z)