e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Kategoria: Marketing
Seria: Inne
Promocja: -14%


Prawo reklamy

Grzybczyk Katarzyna
promocja -14%
cena: 58.802325581395 z 50.57 z
Data wydania: 2012
stron: 330, miêkka oprawa, format:

wicej na stronie onepress.pl
W ksi±¿ce zosta³y omówione najwa¿niejsze regulacje z zakresu prawa reklamy, w tym:
- ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
- ustawa o przeciwdzia³aniu nieuczciwym praktykom rynkowym,
- ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
- ustawa - Prawo w³asno¶ci przemys³owej.
Wszystkie zagadnienia s± zilustrowane przyk³adami i orzeczeniami, dziêki czemu czytelnicy mog± zapoznaæ siê z ró¿nymi postaciami reklamy i mechanizmami wykorzystywanymi w dzia³alno¶ci reklamowej. Znajda te¿ w opracowaniu odniesienia do kampanii reklamowych, które pojawia³y siê w ostatnim czasie i które bêd± mogli przeanalizowaæ pod katem zgodno¶ci z przepisami prawa.
Trzecie wydanie ksi±¿ki zosta³o rozszerzone i uzupe³nione o rozdzia³y zawieraj±ce omówienie nie tylko nowych regulacji prawnych, lecz tak¿e nowych problemów pojawiaj±cych siê w dzia³alno¶ci reklamowej, takich jak lokowanie produktu czy wykorzystanie tatua¿u w reklamie.


Cena: 50.57 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: Marketing

Polski e-konsument - typologia, zachowania (10.82z)
Zarz±dzanie warto¶ci± klienta (49.45z)
Badania marketingowe (55.17z)
Potêga kultowej marki. W jaki sposób dziewiêæ wyj±tkowych marek zmieni³o swoich klientów w wiernych fanów (37.00z)
Repozycjonowanie (38.17z)
Strategia reklamy marki, produktów i us³ug. Wydanie II rozszerzone (29.60z)
Marketing dla in¿ynierów (50.92z)
Wszyscy jeste¶my dziwni. O micie masowo¶ci i koñcu pos³uszeñstwa (19.43z)
Produkty i marki w opinii e-konsumentów (22.68z)
Strategie produktowe Ró¿nicowaæ czy upodabniaæ (54.40z)
Harvard Business Review. Zarz±dzanie mark± (55.20z)
Reklamuj siê z Google. Skuteczne rozwi±zania i przyk³ady (41.40z)
Marketing wed³ug Teda Levitta (49.00z)
Badania rynku (32.30z)
Sztuka pisania perswazyjnych tekstów (29.00z)
Spoty, plakaty i slogany. Jak tworzyæ lubiane reklamy. Wydanie II (44.00z)
Oferta nie do odrzucenia. Jak otworzyæ umys³ klienta' (34.90z)
Marketing dla studentów kierunków technicznych (50.15z)
Sprzedawanie niewidzialnego. Przewodnik po nowoczesnym marketingu us³ug (39.00z)
Reklama podprogowa. Jak niepostrze¿enie wnikn±æ w umys³ odbiorcy (53.60z)

Pozostae z serii: Inne

Pokolenia. Wiek deszczu, wiek s³oñca (12.90z)
Marketing dla in¿ynierów (50.92z)
Naucz ich, jak maj± Ciê traktowaæ! Praktyczny podrêcznik asertywno¶ci. Wydanie II rozszerzone (25.93z)
Microsoft Excel 2007 PL. Wykresy jako wizualna prezentacja informacji. Rozwi±zania w biznesie (63.20z)
Prawa charyzmy. Jak wp³ywaæ na ludzi, aby osi±gaæ sukcesy. eBook. ePub (29.90z)
Trzeci poziom dojrza³o¶ci. Szczê¶liwe ¿ycie po sze¶ædziesi±tce (20.94z)
7 zaginionych tajemnic sukcesu. eBook. ePub (22.90z)
Cz±stki przyci±gania. Jak budowaæ niestandardowe kampanie reklamowe (89.00z)
Ekonomia zrównowa¿onego rozwoju (42.42z)
Informatyka ekonomiczna (69.62z)
Wilno. Barok z kamienia i ob³oków. Wydanie 4 (24.90z)
Alchemia manipulacji (29.60z)
Chorwacja. Zielony Przewodnik. Wyd. 3 (49.90z)
Einstein inwestowania (59.42z)
Z talentem do gwiazd. Jak robiæ karierê w show-biznesie (23.94z)
My¶l negatywnie! Niekonwencjonalny sposób na rewelacyjne wyniki (11.90z)
Oni nic nie rozumiej±! Jak przekszta³caæ opór w zrozumienie (29.90z)
Wprowadzenie do sprawozdawczo¶ci, analizy i informatyki finansowej (66.25z)
Ekonomia kryzysu (58.65z)
Najg³upsi przestêpcy (27.00z)