e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Seria: Inne


Marketingowe zarz±dzanie aptek±

Bara³kiewicz Tomasz, Michalik Ma³gorzata, Mruk Henryk
cena: 69.00 z
Data wydania: 2013
stron: 256, miêkka oprawa, format:

wicej na stronie onepress.pl
Ostatnie zmiany w prawie farmaceutycznym postawi³y apteki przed nowymi wyzwaniami. Sta³e ceny i mar¿e leków refundowanych oraz zakaz reklamy aptek wymagaj± zmiany strategii marketingowego zarz±dzania tymi placówkami.
W niniejszej publikacji przedstawiono szeroki zestaw instrumentów marketingowych mo¿liwych do stosowania w aptekach. Pozwalaj± one zapewniæ satysfakcjê pacjentów oraz umo¿liwiæ aptece osi±gniêcie w³a¶ciwego poziomu obrotów, a tym samym przyczyniaj± siê do zbudowania wysokiej pozycji rynkowej placówki. W ksi±¿ce omówiono:
- zasady efektywnego zarz±dzania asortymentem leków,
- sposoby prowadzenia negocjacji zakupowych,
- regu³y ustalania cen,
- metody skutecznej komunikacji z pacjentami.


Cena: 69.00 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: Zarz±dzanie

Innowacje Nastêpny krok (59.00z)
Pomarañczowa rewolucja w biznesie. Jak jeden wybitny zespó³ mo¿e dokonaæ przeobra¿enia ca³ej organizacji (42.42z)
Lekcje warte miliardy dolarów (69.90z)
Dekalog wspó³czesnego zarz±dzania. Najnowsze nurty, koncepcje, metody (38.57z)
Analiza decyzji (67.15z)
Jak zwyciê¿aæ w pracy (37.40z)
Przez innowacjê do wzrostu. Jak wprowadziæ innowacjê prze³omow± (41.65z)
Zarz±dzanie ³añcuchem dostaw (48.93z)
Decyduj±cy czynnik (50.40z)
Wprowadzanie zmiany w organizacji. Teoria w praktyce (49.45z)
Krótkoterminowe zarz±dzanie kapita³em (37.40z)
Sprzeda¿ osobista i zarz±dzanie zespo³em sprzeda¿y (64.35z)
E-konsument w Europie - komparatywna analiza zachowañ (20.94z)
Marketing ¿ywno¶ci (89.00z)
Najpopularniejsza na ¶wiecie metoda zarz±dzania. Ksi±¿ki dla profesjonalistów (84.92z)
Outsourcing w praktyce (42.42z)
Kiedy nadchodzi kryzys (55.00z)
Zarz±dzanie strategiczne (79.00z)
Jako¶æ w systemie zarz±dzania przedsiêbiorstwem (33.86z)
Dwie drogi. Jak Cisco równocze¶nie osi±ga zyski i dba o przysz³y rozwój (38.17z)

Pozostae z kategorii: Marketing

Marketing Materia³y do æwiczeñ (39.00z)
Piêæ najwa¿niejszych pytañ (41.65z)
Mali mog± wiêcej (21.25z)
Idealna reklama. Sztuka promowania aplikacji w internecie (27.30z)
Blitzmarketing. Praktyczny przewodnik po narzêdziach WEB 3.0 (42.00z)
Zachowania rynkowe kobiet (44.63z)
B³yskotliwy mened¿er. Co dobry mened¿er wie, robi i mówi (40.72z)
My¶l jak Zuck. Piêæ sekretów biznesowych Marka Zuckerberga - genialnego za³o¿yciela Facebooka (37.00z)
Jak z³apaæ w sieci e-konsumentki i e-konsumentów (50.57z)
Zaufaj mi, jestem k³amc±. Wyznania eksperta ds. manipulowania mediami (26.94z)
E-konsument w Europie - komparatywna analiza zachowañ (20.94z)
Metoda Lean Analytics. Zbuduj sukces startupu w oparciu o analizê danych (79.00z)
NOWE MEDIA pod redakcj± Eryka Mistewicza Kwartalnik 2/2012 (22.20z)
Sponsoring. Klucz nowoczesnego marketingu (60.80z)
E-marketing. Wspó³czesne trendy. Pakiet startowy (55.17z)
Zarz±dzanie jako¶ci± z przyk³adami (59.42z)
Biblia e-biznesu (99.00z)
PRo-MOC-ja. Reklama i public relations w ma³ej firmie (34.90z)
Przez marketing do wzrostu. 8 zwyciêskich strategii (33.92z)
Komunikacja korporacyjna. Przewodnik po teorii i praktyce (59.00z)

Pozostae z serii: Inne

Marki, wynalazki, wzory u¿ytkowe. Ochrona w³asno¶ci przemys³owej (34.90z)
Profesjonalna prezentacja multimedialna. Jak unikn±æ 27 najczê¶ciej pope³nianych b³êdów. eBook. Pdf (22.90z)
Zarz±dzanie czasem (30.47z)
Mened¿er nowych czasów. Najlepsze metody i narzêdzia zarz±dzania. eBook. Mobi (31.99z)
Rachunkowo¶æ przedsiêbiorstw wybranych sektorów gospodarki (47.35z)
Office 2007. Jêzyk VBA i makra. Rozwi±zania w biznesie (89.00z)
Narciarstwo tourowe, ¶ladowe i biegowe (24.90z)
Zatrzymaj czas. Poznaj pierwiastek wiecznej m³odo¶ci cia³a i umys³u (39.00z)
Innowacje i jako¶æ w zarz±dzaniu organizacjami (37.94z)
Ksiêga Przychodów i Rozchodów. Wszystko, co musisz wiedzieæ o rozliczaniu dzia³alno¶ci gospodarczej. Wydanie II (44.90z)
Zrozumieæ BPMN. Modelowanie procesów biznesowych. eBook. Pdf (31.99z)
Imperium aplikacji. Niech technologia pracuje na Twój sukces (25.74z)
Successful interview. Jak odnie¶æ sukces podczas rozmowy kwalifikacyjnej w jêzyku polskim i angielskim. eBook. Mobi (26.90z)
Sukces tu i teraz. Osi±gniesz wszystko, czego chcesz, szybciej, ni¿ siê spodziewasz (42.90z)
Uwierz w siebie. Poznaj swoj± moc (34.90z)
Licencja na zaliczanie. Dowiedz siê, jak zdaæ ka¿dy egzamin. eBook. ePub (17.90z)
Nagroda i kara. Profesjonalna ocena pracownika (59.00z)
Przez innowacjê do wzrostu. Jak wprowadziæ innowacjê prze³omow± (41.65z)
Wiadro pe³ne galaretki. Odkryj sekrety doskona³ej komunikacji w biznesie (31.20z)
Zaznacz za³atwione!. Jak wykonywaæ zadania do koñca (33.15z)