e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Seria: Inne


Nadp³ata i zwrot podatku. Zagadnienie wspólne dotycz±ce realizacji uprawnieñ podatkowych

Pop³awski Mariusz
cena: 99.00 z
Data wydania: 2014
stron: 366, twarda oprawa, format:

wicej na stronie onepress.pl
Opracowanie stanowi kompleksow± analizê wspólnych regulacji dotycz±cych instytucji nadp³aty i zwrotu podatku, wystêpuj±cych w polskim i zagranicznym systemie prawnym.
W monografii szczegó³owo omówiono m.in.:
  • zwrot nadp³aty lub podatku dochodzony przez podatnika w trybie egzekucji administracyjnej,
  • przedawnienie okresu dochodzenia przez organy podatkowe nienale¿nie przekazanych nadp³at i zwrotów oraz sankcji dotycz±cych nadp³at i zwrotów,
  • zasady odzyskiwania przez pañstwo nienale¿nie przekazanej nadp³aty,
  • zwrotu podatku lub innych nienale¿nie przekazanych uprawnieñ podatkowych,
  • zaliczenie nadp³aty lub zwrotu podatku na poczet d³ugów podatnika,
  • zwrot nadp³aty przez p³atnika,
  • kontrolê nadzorcz± wobec organów dokonuj±cych zwrotów nadp³at i przekazuj±cych zwroty podatku.
Ksi±¿ka jest skierowana przede wszystkim do praktyków: doradców podatkowych, sêdziów, radców prawnych i pracowników organów podatkowych. Zainteresuje równie¿ pracowników naukowych oraz studentów prawa i ekonomii. Stan prawny na 1 pa¼dziernika 2013 roku.


Cena: 99.00 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: Ma³a firma

VAT 1556 wyja¶nieñ i interpretacji (239.00z)
Rozmowa kwalifikacyjna (42.42z)
Rachunek zysków i strat (50.92z)
Droga do bogactwa (39.90z)
Design Thinking dla przedsiêbiorców i ma³ych firm. Potêga my¶lenia projektowego w codziennej pracy (22.68z)
Finanse dla niefinansistów (33.43z)
Fundraising. Pierwszy polski praktyczny podrêcznik (8.90z)
Pu³apki small biznesu. 133 mity, które niszcz± Twoj± firmê. (12.90z)
Rachunkowo¶æ dla ciebie rachunkowo¶æ od podstaw (37.40z)
PRo-MOC-ja. Reklama i public relations w ma³ej firmie (34.90z)
Jak za³o¿yæ i prowadziæ dzia³alno¶æ gospodarcz± w Polsce i wybranych krajach europejskich (38.68z)
Analiza finansowa przedsiêbiorstwa (46.67z)
TO TWOJA FIRMA. 12 KROKÓW DO SUKCESU (23.94z)
Nowoczesne zarz±dzanie finansami przedsiêbiorstwa (35.70z)
Jednoosobowa firma. Jak za³o¿yæ i samodzielnie prowadziæ jednoosobow± dzia³alno¶æ gospodarcz± (41.95z)
Biznesplan. Zastosowania i przyk³ady (33.92z)
Pisma i umowy w firmie (149.00z)
Ksiêgowo¶æ w ma³ej i ¶redniej firmie + CD (34.85z)
Ma³a firma w sieci Narzêdzia Google dla pocz±tkuj±cych (26.59z)
Wynagrodzenia - praktyczne sposoby rozwi±zywania problemów (69.00z)

Pozostae z kategorii: Controlling

Bilans (46.67z)
Rachunkowo¶æ jednostek sektora finansów publicznych i instytucji finansowych (55.17z)
Podstawy rachunkowo¶ci (50.92z)
Podstawy rachunkowo¶ci Aspekty teoretyczne i praktyczne (41.07z)
Rachunkowo¶æ przedsiêbiorstw (46.36z)
Zarz±dzanie instytucjami kredytowymi (50.15z)
Rachunek zysków i strat (50.92z)
Modelowanie ryzyka inwestycyjnego (42.50z)
Rachunkowo¶æ w rozliczeniach podatkowych (55.17z)
Podatki 2014 Meritum (229.00z)
Podatki 2014 (75.65z)
Wycena i zarz±dzanie warto¶ci± przedsiêbiorstwa (57.82z)
Finanse z arkuszem kalkulacyjnym (41.07z)

Pozostae z serii: Inne

Wampiry. Historia z zimn± krwi± spisana (34.00z)
Tysi±c szklanek herbaty. Spotkania na Jedwabnym Szlaku (39.00z)
Marketing us³ug (42.42z)
Jak dbaæ o w³osy. Poradnik dla pocz±tkuj±cej w³osomaniaczki (37.00z)
Podstawy rachunkowo¶ci Aspekty teoretyczne i praktyczne (41.07z)
Wa³kowanie Ameryki. eBook. Mobi (27.90z)
Przemów do nich! Teoria i praktyka wyst±pieñ publicznych. eBook. Pdf (21.99z)
Wycena i zarz±dzanie warto¶ci± przedsiêbiorstwa (57.82z)
Wolno¶æ finansowa dziêki inwestowaniu w nieruchomo¶ci (26.23z)
Lifehacker. Jak ¿yæ i pracowaæ z g³ow±. Wydanie III. eBook. Pdf (31.99z)
Realizacja genialnych pomys³ów. Jak sprawiæ, by nie skoñczy³o siê na gadaniu. eBook. ePub (29.90z)
Duet, który przetrwa³ piek³o. Niezwyk³a historia z czasów II wojny ¶wiatowej (34.00z)
Usability w e-biznesie. Co kieruje Twoim klientem' eBook. Pdf (29.90z)
Inteligencja spo³eczna (29.08z)
Controlling w przyk³adach. Poradnik praktyka (37.00z)
Rachunkowo¶æ jednostek sektora finansów publicznych i instytucji finansowych (55.17z)
Majorka, Minorka, Ibiza oraz Formentera. Archipelag marzeñ. Wydanie 1 (24.90z)
Fundusze hedgingowe Teoria i praktyka (67.15z)
Marka prywatna. Jak przekszta³ciæ zagro¿enia w szanse dla detalisty i producenta (62.05z)
Ekonometria (82.98z)