e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Kategoria: Inne
Seria: Inne
Promocja: -15%


Jak zacz±æ inwestowaæ na gie³dzie?

Maciej Kabat
promocja -15%
cena: 39.894117647059 z 33.91 z
Data wydania: 2014
stron: 64, miêkka oprawa, format:

wicej na stronie onepress.pl
Inwestowanie na gie³dzie musi ³±czyæ w sobie elementy wiedzy ekonomicznej, dotycz±cej gospodarki i funkcjonowania firm, funkcjonowania rynku kapita³owego i gie³dy, mechanizmów rynkowych (czynniki kszta³tuj±ce ruchy cen, zachowania uczestników rynku) i technicznych (dzia³ania gie³dy, sk³adania zleceñ, funkcjonowania systemu notowañ) oraz psychologii (panowanie nad emocjami).
W poradniku podpowiadamy jak zacz±æ grê na gie³dzie, aby inwestycja zakoñczy³a siê zyskiem.


Cena: 33.91 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: Inne

Dexter. Taki sympatyczny morderca. eBook. Pdf (29.90z)
Bilans w firmie. Cztery rzeczy, które przedsiêbiorca powinien wiedzieæ o finansach (54.90z)
E-wangeli¶ci. Ucz siê od najlepszych twórców polskiego internetu. eBook. ePub (31.99z)
Jak zarz±dzaæ zespo³em handlowym i przetrwaæ. Poradnik dla szefów sprzeda¿y i handlowców. Wydanie III (59.00z)
Pozycjonowanie i optymalizacja stron WWW. Jak siê to robi. Wydanie II poprawione i uzupe³nione (47.20z)
Uwierz w siebie. Poznaj swoj± moc (34.90z)
Doskona³a bez przymusu. Specjalistka w pracy (29.90z)
Serwisy spo³eczno¶ciowe. Projektowanie (49.00z)
Maxxxymy Skowrona. Wydanie Pierwsze Poprawione. eBook (24.00z)
Facebook. Daj siê poznaæ. eBook. Mobi (19.90z)
Excel 2007 PL. Leksykon kieszonkowy. Wydanie II. eBook. ePub (14.90z)
Inwestycje gie³dowe. Jak graæ i wygrywaæ. Wydanie II rozszerzone. eBook. Pdf (39.00z)
Tajniki wyst±pieñ publicznych. 101 porad dla prezenterów. eBook. PDF (27.90z)
Z talentem do gwiazd. Jak robiæ karierê w show-biznesie (23.94z)
Wa³kowanie Ameryki. eBook. Pdf (27.90z)
Miêdzynarodowy biznes turystyczny (46.67z)
Licencja na zaliczanie. Dowiedz siê, jak zdaæ ka¿dy egzamin. eBook. Pdf (17.90z)
Pozytywne nastawienie. Jak uzyskaæ, utrzymaæ lub odzyskaæ swoje mojo (37.00z)
Lifehacker. Jak ¿yæ i pracowaæ z g³ow±. Wydanie III. eBook. Mobi (31.99z)
46 zasad zdrowego rozs±dku. Odkryj w³asn± drogê do sukcesu (24.90z)

Pozostae z serii: Inne

Office 2007. Jêzyk VBA i makra. Rozwi±zania w biznesie (89.00z)
Obud¼ w sobie lidera. Jak przej±æ kontrolê nad swoim ¿yciem i odnie¶æ sukces. eBook. ePub (27.90z)
Londyn. Udany Weekend Michelin. Wydanie 5 (19.90z)
Rachunkowo¶æ zaawansowana (50.15z)
Biznes XXI wieku (35.81z)
Forex w praktyce. Vademecum inwestora walutowego. Wydanie II rozszerzone. eBook. ePub (59.00z)
Windykacja. Tom I. Negocjacje z d³u¿nikami (66.00z)
Social media to ¶ciema (39.00z)
Blitzmarketing. Praktyczny przewodnik po narzêdziach WEB 3.0 (42.00z)
The Power to Be Your Best! Jak odnale¼æ to, czego naprawdê w ¿yciu pragniesz... i dostaæ to (44.90z)
Dobre przywództwo. Najlepsze praktyki polskich liderów biznesu (109.65z)
Ekonomia kryzysu (58.65z)
Produkty strukturyzowane. konstrukcja, wycena, aspekty prawne (39.52z)
Jednominutowy przedsiêbiorca (26.92z)
Ma³a ksi±¿eczka, która nadal podbija rynek (33.92z)
Forex w praktyce. Vademecum inwestora walutowego. Wydanie II rozszerzone (77.00z)
Skuteczny prezenter (49.90z)
Modelowanie przeznaczenia. Praktyczne metody wywierania wp³ywu na w³asne ¿ycie. eBook. Mobi (27.00z)
Sztuka pokoju. eBook. ePub (19.00z)
Duchowy manifest. 9 spójnych zasad ¿ycia zgodnego z porz±dkiem wszech¶wiata (27.00z)