e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Kategoria: Inne
Seria: Inne
Promocja: -15%


Jak szybko opanowaæ jêzyk obcy?

Anna Szyszkowska-Butryn
promocja -15%
cena: 29.894117647059 z 25.41 z
Data wydania: 2011
stron: 272, miêkka oprawa, format:

wicej na stronie onepress.pl
W dzisiejszych czasach znajomo¶æ jêzyków obcych jest niezbêdna pewnie s³ysza³e¶ to nie raz od nauczycieli czy znajomych z pracy? Czêsto zastanawiasz siê, dlaczego innym nauka jêzyka przychodzi tak ³atwo, a ty nadal czujesz siê wiecznie pocz±tkuj±cy? Zaczynasz naukê, ale szybko zniechêcasz siê brakiem postêpów?
Je¶li którykolwiek z tych problemów dotyczy ciebie, to wybór naszego poradnika jest strza³em w dziesi±tkê! Z ksi±¿k± poznasz skuteczne metody nauki p³ynnej komunikacji, aby raz na zawsze pokonaæ barierê jêzykow±! Wypróbujesz 51 sprawdzonych pomys³ów na to, jak uczyæ siê s³ówek szybciej ni¿ dot±d! Dowiesz siê, jak z powodzeniem opanowaæ gramatykê, m.in. dziêki technikom niezapominajkom. Odkryjesz efektywne tricki, które pomog± ci rozwin±æ umiejêtno¶æ rozumienia ze s³uchu oraz rozumienia tekstu czytanego. Poznasz superszybkie techniki, motywuj±ce do dalszej nauki i dowiesz siê, jak wykorzystaæ ka¿d± woln± minutê na doskonalenie znajomo¶ci jêzyka. Praktyczne szablony pomog± ci w samodzielnej nauce szybciej opanujesz jêzyk dziêki czytankom, obrazkom i piosenkom. Bêdziesz móg³ ³atwo skserowaæ sobie umieszczone na koñcu ksi±¿ki szablony do m.in. synonimów, antonimów, rozprawek, drzewek s³ów, map my¶li i wielu innych. Sztuczki znanych poliglotów pomog± ci opanowaæ nawet kilka jêzyków. Dziêki poradnikowi przekonasz siê, jaki sposób nauki jest najlepszy dla ciebie bo tylko to gwarantuje ci sukces w poznawaniu jêzyków obcych!
 
Dlaczego poradnik trafia w Samo Sedno?
- jako jedyny na rynku pokazuje tak wiele zró¿nicowanych sposobów na szybk± naukê jêzyka
- pomaga rozprawiæ siê z lenistwem, brakiem konsekwencji i wiary w swoje mo¿liwo¶ci
- podpowiada jak zaktywizowaæ pamiêæ, wyobra¼niê i skutecznie zmotywowaæ siê
- pomaga ci u³o¿yæ prywatny program nauki, dostosowany do twoich oczekiwañ i mo¿liwo¶ci
- przekonuje, ¿e w tej dziedzinie ka¿dy mo¿e odnie¶æ sukces, je¶li dobierze w³a¶ciw± dla siebie strategiê nauki.


Cena: 25.41 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: Inne

Lifehacker. Jak ¿yæ i pracowaæ z g³ow±. Wydanie III. eBook. Pdf (31.99z)
Sukces tu i teraz. Osi±gniesz wszystko, czego chcesz, szybciej, ni¿ siê spodziewasz (42.90z)
Tao Te Ching (34.90z)
Tajniki wyst±pieñ publicznych. 101 porad dla prezenterów. eBook. PDF (27.90z)
126 dni na kanapie. Motocyklem dooko³a ¶wiata. Wydanie 1 (39.90z)
Ukryta przewaga. Sprzedawaj z NLP! (37.00z)
Mened¿er nowych czasów. Najlepsze metody i narzêdzia zarz±dzania (39.00z)
Audyt funkcji personalnej w przedsiêbiorstwie (63.00z)
Excel 2010 PL. Rozwi±zywanie problemów dla ka¿dego. eBook. Mobi (27.90z)
Regu³y small biznesu. W³asna firma w praktyce. eBook. Mobi (39.00z)
Biblia lidera. Przywództwo (34.21z)
ProBlogger. Jak czerpaæ zyski ze swojego bloga (39.00z)
GRYWALIZACJA. Jak zastosowaæ regu³y gier w dzia³aniach marketingowych. eBook. Mobi (31.99z)
Getting Things Done, czyli sztuka bezstresowej efektywno¶ci (twarda oprawa) (49.00z)
Niepokorny umys³. Poznaj klucz do my¶lenia zintegrowanego (29.60z)
Dexter. Taki sympatyczny morderca. eBook. Mobi (29.90z)
Król Salomon. Najbogatszy cz³owiek wszech czasów (29.00z)
Pamiêtaj, kim jeste¶. ¯yciowe historie inspiruj±ce serce i umys³ (27.00z)
Jak za³o¿yæ skuteczny i dochodowy sklep internetowy. Kolejna ods³ona (27.90z)
AlphaMale. Wydanie II rozszerzone (39.00z)

Pozostae z serii: Inne

Sztuka wojny. Wydanie III (12.90z)
Badania jako¶ciowe metody i zastosowania (41.65z)
Zero ograniczeñ. Sekret osi±gniêcia bogactwa, zdrowia i harmonii ze ¶wiatem. eBook. Mobi (31.99z)
Zarz±dzanie lud¼mi (38.02z)
Mapy my¶li w biznesie. Jak twórczo i efektywnie osi±gaæ cele za pomoc± mind mappingu (39.00z)
Perswazyjny telemarketing. 50 narzêdzi sprzeda¿y i obs³ugi klienta przez telefon do zastosowania od zaraz. eBook. ePub (29.90z)
Podejmowanie decyzji. Co zrobiæ, kiedy nie wiesz, co robiæ (25.41z)
Obud¼ w sobie lidera. Jak przej±æ kontrolê nad swoim ¿yciem i odnie¶æ sukces. eBook. Pdf (27.90z)
Excel. Tabele i wykresy przestawne. Przewodnik po tworzeniu dynamicznych arkuszy kalkulacyjnych (39.00z)
Sukcesja w rodzinie biznesowej (46.67z)
Rachunkowo¶æ finansowa i podatkowa (67.92z)
Komunikacja naprawdê skuteczna. Niezawodny sposób dotarcia do klientów, pracowników i znajomych. eBook. Pdf (35.90z)
Bankowo¶æ instytucje, operacje, zarz±dzanie (41.83z)
Inwestycje. Instrumenty finansowe, aktywa niefinansowe, ryzyko finansowe, in¿ynieria finansowa (57.82z)
Paragon z podró¿y. Poradnik taniego podró¿owania. Wydanie 2 (19.90z)
Garnitur kontra garsonka, czyli jak zbudowaæ dobre relacje w pracy (39.90z)
PowerPoint. Tworzenie prezentacji. Projekty (29.90z)
Zatrudniaj mistrzów (59.00z)
My¶lê, wiêc jestem. 50 ³amig³ówek wspomagaj±cych my¶lenie lateralne (18.99z)
Proces grupowy. Poradnik dla trenerów, nauczycieli i wyk³adowców. eBook. Pdf (27.90z)