e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

20% taniej

wicej
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny
Cena: 10 8.00 z

Poznaj tajniki rynkw finansowych.

darmowy fragment

wicej
Forex - Podstawy Giedy Walutowej
Cena: 29.90 z
Jak rozkrci dochodowy biznes w Internecie.

darmowy fragment

wicej
Marketing internetowy w praktyce
Cena: 39.97 z
Kategoria: Inne
Seria: Inne
Promocja: -23%


Trudny szef czyli jak siê porozumieæ z prze³o¿onym

Agnieszka Wróbel
promocja -23%
cena: 34.532467532468 z 26.59 z
Data wydania: 2012
stron: 216, miêkka oprawa, format:

wicej na stronie onepress.pl
Szef jest przyczyn± twoich frustracji? Uwa¿asz, ¿e ciê nie docenia, zbyt czêsto krytykuje lub reaguje agresywnie? Je¶li tak siê dzieje, to ten poradnik pomo¿e ci zachowaæ dystans emocjonalny i skuteczniej radziæ sobie z trudno¶ciami w kontaktach z trudnym szefem. Ksi±¿ka podpowiada, jak odnale¼æ siê w skomplikowanej relacji z prze³o¿onym. Podpowiada, co powiniene¶ zrobiæ w przypadku mobbingu w pracy, oraz radzi, jak wyznaczaæ granice lub unikn±æ pu³apek w kontaktach z szefem agresywnym, nieprzewidywalnym lub uzale¿nionym np. od alkoholu czy narkotyków. Pokazuje, jak mo¿na zmieniæ w³asne reakcje z uleg³ych czy agresywnych na asertywne, by z przyjemno¶ci± zacz±æ przychodziæ do pracy.
Poradnik zawiera opis podstawowych typów osobowo¶ci, m.in. szefa narcystycznego, agresywnego, podejrzliwego, niezdecydowanego oraz wskazówki dotycz±ce tego, jak poradziæ sobie w kontakcie z nimi. Uczy umiejêtnego kszta³towania w³asnych emocji i pozbywania siê frustracji. Zawiera analizê konkretnych, przyk³adowych sytuacji ilustruj±cych najczêstsze problemy pojawiaj±ce siê w relacjach podw³adnych z prze³o¿onymi oraz sposoby ich rozwi±zywania.
 
Dlaczego poradnik trafia w Samo Sedno?
- pomaga rozpoznaæ typ osobowo¶ci prze³o¿onego i wybraæ najlepsz± strategiê wspó³pracy z nim
- podpowiada, jak zadbaæ o swoje zdrowie psychiczne i nabraæ dystansu emocjonalnego
- uczy, jak spokojnie i rzeczowo reagowaæ w sytuacjach ekstremalnych, takich jak np. straszenie, krytykowanie na forum publicznym czy mobbing
- pomaga poradziæ sobie z agresywnymi zachowaniami w pracy, oraz budowaæ zdrowe poczucie w³asnej warto¶ci


Cena: 26.59 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomegoPozostae z kategorii: Inne

Alchemia uwodzenia, czyli erotyczna manipulacja mê¿czyznami (29.90z)
My¶lê, wiêc jestem. 50 ³amig³ówek wspomagaj±cych my¶lenie lateralne. eBook. ePub (14.90z)
Tylko bez nerwów. Zarz±dzanie stresem w pracy. eBook. ePub (27.90z)
Neuromarketing 2.0. Wygraj wojnê o umys³ klienta. eBook. Mobi (31.99z)
Prawdziwa moc tkwi w Tobie! Jak zapewniæ sobie szczê¶cie, równowagê i dobrobyt (29.00z)
Wa³kowanie Ameryki. eBook. ePub (27.90z)
Usability w e-biznesie. Co kieruje Twoim klientem' (29.90z)
MBO - prosta i skuteczna technika zarz±dzania Twoj± firm±. eBook. Mobi (39.90z)
Ego-rcyzmy. Poznaj, czym jest i jak dzia³a ego (39.00z)
Jak radziæ sobie z lêkiem. 10 prostych sposobów na z³agodzenie lêku, strachu i zmartwieñ (19.00z)
Droga do o¶wiecenia (34.90z)
Prawa sukcesu wed³ug Napoleona Hilla. Zasady wiedzy i w³adzy. eBook. ePub (29.90z)
Jak zarz±dzaæ zespo³em handlowym i przetrwaæ. Poradnik dla szefów sprzeda¿y i handlowców. Wydanie II (8.00z)
Maraton dla bystrzaków (11.90z)
Realizacja genialnych pomys³ów. Jak sprawiæ, by nie skoñczy³o siê na gadaniu. eBook. ePub (29.90z)
Milion w zasiêgu rêki. Poradnik zarz±dzania finansami (34.90z)
Co Twój kot próbuje Ci powiedzieæ' Poznaj tajemnice kociej psychologii (23.92z)
Imperium aplikacji. Niech technologia pracuje na Twój sukces (25.74z)
W³adca czasu, czyli skuteczne zarz±dzanie w³asnym ¿yciem. eBook. Pdf (19.90z)
Assessment/Development Center. Poznaj najskuteczniejsz± metodê oceny kompetencji pracowników i kandydatów do pracy. eBook. ePub (39.00z)

Pozostae z serii: Inne

Si³a Sekretu. Praktyczny poradnik programowania przysz³o¶ci. eBook. Mobi (23.90z)
Sze¶æ my¶lowych kapeluszy (29.00z)
Zakupy w sieci dla seniorów (22.20z)
Poradnik kontrolowanego przedsiêbiorcy (29.67z)
W³asny biznes - dlaczego Tak' (29.67z)
My¶l jak zwyciêzca (33.15z)
Korsyka. Zielony Przewodnik Michelin. Wydanie 2 (35.69z)
ABC Excel 2010 PL (29.00z)
Microsoft PowerPoint 2010 PL. Praktyczne podej¶cie (39.00z)
PRo-MOC-ja. Reklama i public relations w ma³ej firmie (34.90z)
Jura Krakowsko - Czêstochowska. Aktywnie z histori± w tle. Wyd. 1 (26.90z)
Syndrom samca alfa (32.22z)
Dieta Best Life (34.90z)
Maroko. Wydanie 1 (26.90z)
Przewodnik praktycznego zarz±dznia (45.00z)
Twoje finanse. Organizowanie i planowanie w³asnych finansów. eBook. ePub (13.95z)
Zakupy z Excelem bez tajemnic. Statystyka, prognozowanie i zarz±dzanie zakupami (31.45z)
Egipt. Skarby faraonów i rafy koralowe. Wydanie 1 (24.90z)
168-godzinny tydzieñ. ¯yj w pe³ni 24/7 (49.00z)
MS Office 2007 PL w biurze i nie tylko (34.90z)